Quarter 3/2014

ก อนอื่ นผมต องขอขอบคุ ณที่ เอสโซ ให การสนั บสนุ นกิ จกรรมต างๆ ของศู นย ศิ ลปาชี พ บางไทรฯ มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ทางศู นย ศิ ลปาชี พ บางไทรฯ ได รั บการ สนั บสนุ นในการจั ดงานนิ ทรรศการเพื่ อเผยแพร ผลงาน รวมถึ งจำหน ายผลิ ตภั ณฑ และสาธิ ตการผลิ ตผลงานของศู นย ฯ ซึ่ งจั ดขึ้ นเป นประจำทุ กป ในโอกาสที่ เอสโซ ดำเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทยมาครบ ๑๒๐ ป ในป นี้ ผมขออำนวยพรให บริ ษั ท เอสโซ เติ บโต เจริ ญก าวหน า อยู เคี ยงคู กั บสั งคมไทยตลอดไป

(นายธานิ นทร กรั ยวิ เชี ยร) องคมนตรี

รองประธานกรรมการมู ลนิ ธิ ส งเสริ มศิ ลปาชี พ ในสมเด็ จพระนางเจ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ

Powered by