Quarter 3/2014

เอสโซ ภู มิ ใจที่ มี ส วนเสริ มความแข็ งแกร งให กั บชุ มชนในทุ กๆ ที่ ที่ เราปฏิ บั ติ งาน ในขณะที่ ยึ ดมั่ นในการดำเนิ นธุ รกิ จอย างมี จริ ยธรรม เราภาคภู มิ ใจที่ ได มี ส วนสนั บสนุ นกิ จกรรมนานั ปการ ที่ มี ประโยชน ต อชุ มชน ท องถิ่ น และประเทศไทยโดยรวม

Powered by