Quarter 3/2014

สารจากนายนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) ป ๒๕๕๗ นั บเป นป ที่ มี ความสำคั ญอย างยิ่ งต อ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) เพราะเป นป ที่ เราดำเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทยครบ ๑๒๐ ป ผมรู สึ กเป นเกี ยรติ ที่ จะฉลองโอกาสพิ เศษนี้ ร วมกั บพนั กงานเอสโซ และบริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ลในประเทศไทยกว า ๒,๖๐๐ คน

เราได มี ส วนร วมในการดำเนิ นงานและกิ จกรรมต างๆ มากมาย เพื่ อร วมเสริ มสร างความมั่ นคงทางพลั งงาน และตอบสนองความต องการด านพลั งงานของคนไทย นั บแต ก าวแรกที่ เราได เริ่ มเข ามาดำเนิ นธุ รกิ จในสยามแต ครั้ งรั ชสมั ยพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว เมื่ อป พ.ศ. ๒๔๓๗ ตลอดเวลาที่ ผ านมา พนั กงานของเราได ร วมมื อร วมใจกั นพั ฒนาสร างสรรค สั งคม และ ชุ มชนที่ เราอยู ผ านทางโครงการและความริ เริ่ มต างๆ ในความรั บผิ ดชอบต อสั งคมเพื่ อนำไปสู การพั ฒนาอย างยั่ งยื น ป จจุ บั น ธุ รกิ จของเอสโซ และเอ็ กซอนโมบิ ลในประเทศไทย ครอบคลุ มการกลั่ นน้ ำมั นและการจั ดจำหน ายผลิ ตภั ณฑ น้ ำมั นเชื้ อเพลิ ง น้ ำมั นหล อลื่ น การผลิ ตก าซธรรมชาติ การผลิ ตและจำหน ายเคมี ภั ณฑ รวมทั้ งการให บริ การด านธุ รกิ จต างๆ แก บริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ลในกว า ๔๐ ประเทศทั่ วโลก ผ านสำนั กปฏิ บั ติ การภู มิ ภาคในกรุ งเทพ

การดำเนิ นงานสู ความสำเร็ จถึ ง ๑๒๐ ป สะท อนให เห็ นถึ งรู ปแบบความมี ประสิ ทธิ ภาพ ในการดำเนิ นธุ รกิ จอย างต อเนื่ องในสภาวการณ ต างๆ ไม ว าจะเป นช วงเศรษฐกิ จขาขึ้ นหรื อขาลง นอกจากนี้ ยั งสะท อนถึ งความตั้ งใจของพนั กงานในการปฏิ บั ติ งานอย างมี ความรั บผิ ดชอบ ด วยความปลอดภั ย และรั กษาสิ่ งแวดล อม ผมขอแสดงความขอบคุ ณ พนั กงานทุ กคน ทั้ งในอดี ตและป จจุ บั น ที่ ได อุ ทิ ศความรู ความสามารถ ทุ มเททำงานอย างหนั กให เอสโซ ประสบความสำเร็ จ เติ บโตเคี ยงคู คนไทยและประเทศไทยตลอดมา

ในโอกาสพิ เศษนี้ ผมขอกล าวถึ งและขอบคุ ณ หน วยงานและบุ คคลต างๆ นั บไม ถ วน ที่ ได มี ส วนเกี่ ยวข องและให การสนั บสนุ นกั บเอสโซ ตลอดเวลาที่ ผ านมา เอสโซ และคนไทย ผู กพั นกั นยาวนานกว า ๑๒ ทศวรรษ เราจะยั งคงจั ดหาพลั งงานที่ จำเป นต อการพั ฒนาและการเติ บโตของประเทศอย างต อเนื่ องเพื่ อความก าวหน าที่ มั่ นคงสู อนาคต

Powered by