Quarter 3/2014

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๓๔

พ.ศ. ๒๕๔๑

• พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล าฯ พระราชทานตราครุ ฑแก บริ ษั ท • เริ่ มการก อสร างโรงงาน อะโรเมติ กส ในบริ เวณ โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา

ได รั บการอนุ มั ติ ให ขยายกำลั ง การผลิ ตของโรงกลั่ นน้ ำมั น เอสโซ ศรี ราชา เป น ๑๘๕,๐๐๐ บาร เรลต อวั น ร วมมื อกั บบริ ษั ทน้ ำมั นชั้ นนำต างๆ จั ดตั้ ง บริ ษั ท ท อส ง ป โตรเลี ยมไทย จำกั ด เพื่ อวางท อขนส งน้ ำมั น จากโรงกลั่ นศรี ราชา ไปยั งลำลู กกา ดอนเมื อง และสระบุ รี

บริ ษั ทฯ เข าจดทะเบี ยน ในตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทย

บริ ษั ทฯ เสร็ จสิ้ นการดำเนิ นงาน โครงการน้ ำมั นสะอาด มู ลค า ๑๐,๐๐๐ ล านบาท

• เปลี่ ยนชื่ อเป น บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) ในป พ.ศ. ๒๕๓๙

ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ดำเนิ นกิ จการ ในประเทศไทย ครบ ๑๒๐ ป

Powered by