Quarter 3/2014

เนื่ องจากความต องการใช น้ ำมั นเพิ่ มขึ้ น บริ ษั ทฯ จึ งจั ดตั้ งคลั งน้ ำมั นแห งแรก ที่ จั งหวั ดลำปาง ในป พ.ศ. ๒๔๗๓ ต อมาในป พ.ศ. ๒๔๘๘ ก็ ได ลงทุ นขยายกิ จการ โดยสร างคลั งน้ ำมั นขนาดใหญ ที่ ช องนนทรี จั งหวั ดกรุ งเทพ และขยายคลั งน้ ำมั นในจั งหวั ดสำคั ญของแต ละภาค “ก าวสำคั ญ”

“ป มน้ ำมั นในยุ คแรก” จั ดตั้ งสถานี บริ การน้ ำมั นตามถนนสายหลั กเป นครั้ งแรกในป พ.ศ. ๒๔๗๓ ในป พ.ศ. ๒๔๗๔ นำเข าและจำหน ายผลิ ตภั ณฑ หล อลื่ นคุ ณภาพเยี่ ยม “ตราการ กอยล ” หรื อ เรี ยกกั นในท องตลาดว า “ตรานกแดง”

Powered by