Quarter 3/2014

พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๕๖

ในป พ.ศ. ๒๕๐๕ เปลี่ ยนชื่ อใหม เป น บริ ษั ท เอสโซ แสตนดาร ด อี สเทอร น จำกั ด และใช เครื่ องหมายการค าตั วอั กษร Esso ในวงรี แทนเครื่ องหมายม าบิ น ต อมาในป พ.ศ. ๒๕๐๘ ได เปลี่ ยนชื่ อเป น บริ ษั ท เอสโซ แสตนดาร ด ประเทศไทย จำกั ด และเปลี่ ยนชื่ อเป น บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ เริ่ มเสนอขายหุ นสามั ญต อประชาชนทั่ วไป ครั้ งแรกในป พ.ศ. ๒๕๕๑

เริ่ มธุ รกิ จการกลั่ นน้ ำมั นในประเทศไทย ด วยกำลั งการผลิ ต ๗,๐๐๐ บาร เรลต อวั น ในอำเภอศรี ราชา จั งหวั ดชลบุ รี ในป พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมี การปรั บปรุ งและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของโรงกลั่ นเอสโซ ศรี ราชาอย างต อเนื่ อง ภายใต มาตรฐานคุ ณภาพที่ คนไทยมั่ นใจ จนป จจุ บั นมี กำลั งการผลิ ตอยู ในระดั บ ๑๗๗,๐๐๐ บาร เรลต อวั น

Powered by