Quarter 4/2016

ไอระเหยของน้ ำมั นก็ ส งกลิ่ น แล วพระองค ก็ เริ่ มวาด แบบร างระบบควบคุ มไอน้ ำมั นที่ ทรงคิ ดขึ้ น พระองค ทรงมี สมุ ดฉี กและปากกาอยู ข างพระองค ตลอดเวลา โดยทรงใช วาดแบบร างทางวิ ศวกรรมเพื่ ออธิ บายสิ่ งที่ ทรงคิ ด” ตลอดการสนทนา สิ่ งหนึ่ งที่ เป นที่ ประจั กษ และ สร างความประทั บใจให คุ ณสแปนเคก ประทั บใจมาก ที่ สุ ดคื อ พระมหากรุ ณาธิ คุ ณและความห วงใยที่ พระองค มี ต อพสกนิ กรชาวไทย “พระองค ทรงมี ความห วงใยว า ชาวนาไม สามารถสี ข าวของพวกเขาได ในราคาถู ก จึ งทรง ขอให เอสโซ พิ จารณาสนั บสนุ นการสร างโรงสี ข าว” เอสโซ ได สนองพระราชดำริ โดยสนั บสนุ นการสร าง โรงสี ข าวตามพระราชดำริ ที่ จั งหวั ดสกลนคร คุ ณพิ ภพ พฤกษมาศน อดี ตกรรมการบริ หารและ ผู จั ดการฝ ายประชาสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ เล าให ฟ งว า ได มี โอกาสเข าร วมรั บเสด็ จในครั้ งที่ พระองค เสด็ จเป น ประธานในพิ ธี เป ดพิ พิ ธภั ณฑ วิ ทยาศาสตร ซึ่ งจั ดสร างขึ้ น เป นแห งแรกในประเทศไทยในบริ เวณท องฟ าจำลองเดิ ม ที่ เอกมั ย “พระองค เสด็ จผ านนิ ทรรศการการสำรวจและ ผลิ ตป โตรเลี ยม ซึ่ งบริ ษั ทเอสโซ ร วมจั ดทำเพื่ิ อแสดง ในพิ พิ ธภั ณฑ ดั งกล าว ภายหลั งจากที่ ผู อำนวยการ พิ พิ ธภั ณฑ ฯ ได ถวายรายงานแล ว พระองค ได ตรั สถาม ผู แทนบริ ษั ทที่ เข าร วมรั บเสด็ จว า ‘ประเทศไทยมี ป โตรเลี ยมอยู บ างไหม?’ ผมซึ่ งได รั บมอบหมายจาก ผู บริ หารบริ ษั ทที่ เข าร วมรั บเสด็ จให เตรี ยมตั วตอบคำถาม ได ตอบว า ‘ประเทศไทยมี ป โตรเลี ยมอยู บ างแต ยั งอยู ใน ขั้ นตอนการสำรวจเพื่ อทราบปริ มาณที่ แน นอนพะยะค ะ’ พระองค พยั กพระเศี ยรก อนเสด็ จพระราชดำเนิ นต อไป นั่ นคื อช วงเวลาก อนที่ ประเทศไทยจะมี การสำรวจและ ผลิ ตป โตรเลี ยมอย างจริ งจั งในยุ คโชติ ช วงชั ชวาล” อี กโอกาสหนึ่ ง ที่ คุ ณพิ ภพ ได มี โอกาสเข าเฝ า คื อ เมื่ อได รั บมอบหมายให เป นผู แทนรั บพระราชทานของ ที่ ระลึ กจากพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พล อดุ ลยเดช เนื่ องจากเอสโซ มี ส วนช วยสนั บสนุ นทางด าน การเงิ นหรื อกิ จกรรมของมู ลนิ ธิ ราชประชาสมาสั ย ในพระบรมราชู ปถั มภ คุ ณพิ ภพ กล าวเพิ่ มเติ มว า “ในช วงที่ ผมทำงาน ด านประชาสั มพั นธ ซึ่ งรั บผิ ดชอบกิ จกรรมเพื่ อสั งคม ของบริ ษั ท นอกจากจะศึ กษานโยบายและหลั กการ กิ จกรรมเพื่ อสั งคมของบริ ษั ทเอสโซ แล ว ผมได ศึ กษา กิ จกรรมประเภทเดี ยวกั นของทั้ งภาครั ฐและเอกชน ในประเทศไทยแทบทุ กองค กร สิ่ งที่ ผมประทั บใจเมื่ อ

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทร

มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ทั กทาย มร. สตี เฟน ซี . สแปนเคก

คุ ณพิ ภพ พฤกษมาศน รั บเสด็ จพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช

“ระหว างที่ พวกเราเดิ นทางไปพระราชวั งเพื่ อเข าเฝ า ผมจำได ว าทุ กคนต างตื่ นเต นและวิ ตกว าจะกราบบั งคมทู ล พระองค ว าอย างไรดี โดยเฉพาะคุ ณสมิ ทธิ์ เที ยมประเสริ ฐ รู สึ กว าจะตื่ นเต นเป นพิ เศษ เพราะในฐานะกรรมการ อาวุ โสชาวไทย คุ ณสมิ ทธิ์ ต องเป นคนกราบบั งคมทู ล และถวายรายงานโดยใช ราชาศั พท รวมทั้ งอธิ บายว า ทำไม มร. เรย มอน จึ งไม สามารถมาเข าเฝ าได “ขณะที่ พวกเราเดิ นเข าไปในท องพระโรง พระองค ก็ ลุ กขึ้ นยื นทั นที ทำให พวกเรารู สึ กคลายกั งวลไปมาก พอคุ ณสมิ ทธิ์ อ านรายงานถวายจบ พระเจ าอยู หั วก็ เสด็ จพระราชดำเนิ นมาจั บมื อคุ ณเล็ ดลี่ และผม ซึ่ งเป น ชาวต างชาติ สองคนในที่ นั้ น ซึ่ งทำให ผมปลาบปลื้ มใจมาก เมื่ อพวกเรานั่ งลงและเริ่ มต นการสนทนา พระเจ าอยู หั ว ก็ เริ่ มต นโดยการตรั สว า ‘บางครั้ งคนที่ อยู ในตำแหน งสู ง กว าพวกเราก็ ทำสิ่ งที่ เราไม สามารถจะควบคุ มได ’ นั บเป น พระราชดำรั สที่ ทำให พวกเรารู สึ กโล งอกกั น และช วยให การสนทนาดำเนิ นต อไปด วยดี ” คุ ณสแปนเคก เล าว า พระเจ าอยู หั วรู จั กเอสโซ เป น อย างดี ไม ว าจะเป นประวั ติ บริ ษั ท หรื อการดำเนิ นงาน “ตอนนั้ นมี สถานี บริ การเอสโซ ตั้ งอยู บริ เวณพระตำหนั ก จิ ตรลดา ด วยเหตุ นี้ พระองค ทรงตรั สว า บางครั้ ง

Powered by