Quarter 4/2016

ช างซ อมแซมตั วถั งและทำสี รถยนต พระที่ นั่ ง นายอนั นต ร มรื่ นวาณิ ชกิ จ เจ าของอู รถยนต เล็ กๆ ในพื้ นที่ เขตลาดพร าว และผู ชนะเลิ ศการแข งขั นช างสี รถยนต แห งชาติ ประจำป ๒๕๓๐ ที่ จั ดโดยกรมพั ฒนา ฝ มื อแรงงาน เริ่ มต นถวายงานรั บใช พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช เมื่ อป ๒๕๔๑ รถยนต พระที่ นั่ งคั นแรกที่ ทางสำนั กพระราชวั งนำมาให ซ อมคื อ รถโรลสรอยซ ที่ ทรงใช ในพระราชพิ ธี สวนสนาม วั นที่ ๕ ธั นวาคมของทุ กป “ความรู สึ กในตอนนั้ น ถื อว าเป น งานสู งส งที่ สุ ดในชี วิ ต เมื่ อผมฝากเจ าหน าที่ กราบทู ล ถามว าทรงโปรดสี รถยนต ยี่ ห อใด พระองค รั บสั่ งกลั บ มาว าให ใช สี ที่ นายช างใช ผมใช เวลากั บรถยนต พระที่ นั่ ง คั นแรกนี้ นานกว า ๑ เดื อน ตั้ งใจและระมั ดระวั งมาก ไม กล าให ลู กน องมาช วย ผมนอนเฝ ารถยนต พระที่ นั่ ง เลย เพราะความปลอดภั ยของพระองค ท านสำคั ญที่ สุ ด” เมื่ อคุ ณแม ของนายอนั นต ซึ่ งเป นคนจี นที่ อพยพ มาจากจี นแผ นดิ นใหญ มาอาศั ยอยู ใต ร มพระบรม โพธิ สมภาร อยากให ทำถวายในหลวงไม คิ ดค าใช จ าย นายอนั นต ก็ ยิ นดี หลั งจากทำสี รถยนต ไปได ๗ คั น และทำเรื่ องขอถวายค าซ อมรถยนต ทั้ งหมด ทรงมี รั บสั่ ง กลั บมาว าขอบใจ แต ต อมาสมเด็ จพระเทพฯ ทรงให สารถี มาบอกว า ในหลวงอยากให นายช างรู ประมาณตน ว าอะไรควรถวาย อะไรไม ควรถวาย คงเพราะทรงทราบ ว าขณะนั้ นนายอนั นต ก็ มี หนี้ สิ นจากการทำอู สี รถยนต อยู ก อนใหญ ต อมาจึ งทำเรื่ องคิ ดค าใช จ ายเป นเงิ น

๓ แสนบาท แต ทรงพระราชทานให ๕ แสนบาท จากการได ดู แลรถยนต พระที่ นั่ งทำให ได เห็ นถึ ง ความพอเพี ยงของพระองค ภายในรถยนต พระที่ นั่ ง ไม มี สิ่ งอำนวยความสะดวกอะไรเลย เรี ยบง ายมาก มี เพี ยงถั งขยะเล็ กๆ กั บพื้ นที่ ทรงงานเท านั้ น สภาพรถ ที่ เข ามาซ อมค อนข างทรุ ดโทรมจากการใช งานอย างหนั ก เวลาไม กี่ เดื อนระยะทางการใช รถเป นแสนกิ โลเมตร แสดงให เห็ นว าพระองค ทรงงานหนั กมาก ไม เคยมี วั นหยุ ดเลย กว าจะนำรถมาทำสี ใหม ก็ จะต องเป นริ้ วรอย สี ถลอกรอบคั น ยิ่ งถ าเป นพระราชกรณี ยกิ จในพื้ นที่ น้ ำท วมต างจั งหวั ด ภายในรถจะมี กลิ่ นเหม็ น เบาะ พระที่ นั่ งเป ยกชื้ น พรมใต รถก็ จะมี น้ ำแฉะขั ง แสดงว า พระองค ทรงประทั บในรถที่ มี กลิ่ นอั บและพระบาท เป ยกน้ ำอยู ตลอดเวลาที่ ทรงงาน และจะต องให เสร็ จ พระราชกิ จเสี ยก อนจึ งโปรดฯ ให นำมาซ อม นอกจากนี้ ยั งมี สภาพตั วถั งรถที่ สะเก็ ดหิ นกระเด็ นถู กจนเป นรอย ขี ดข วนทั้ งคั น เนื่ องจากพระองค เสด็ จฯ โครงการ ชั่ งหั วมั นเวลา ๒ นาิ กา เพื่ อไม ให ประชาชนผู ใช เส นทางในเวลากลางวั นต องเดื อดร อน สำหรั บพระบาท สมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดชแล ว ประชาชน มาเป นอั นดั บหนึ่ งเสมอ “คำสอนของพระองค ที่ ผมจดจำยึ ดมั่ นเป นหลั ก สำคั ญในดำเนิ นชี วิ ตประจำวั นตลอดมาคื อ ให รู จั ก ประมาณตน ซึ่ งทำให ผมสามารถปลดหนี้ สิ นและมี ความ มั่ นคงในการประกอบอาชี พมาจนทุ กวั นนี้ ”

Powered by