Quarter 3/2013

สมเจตน สายฝน กรรมการและผู จั ดการฝ ายขายเคมี ภั ณฑ และอดี ตนายกสโมสรพนั กงานเอสโซ (ป พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓) การลงทุ นธุ รกิ จอย างต อเนื่ องตลอดร อยยี่ สิ บป ของเอสโซ มี การปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบให สอดคล องกั บโลกธุ รกิ จและความ ต องการใช พลั งงานมาตลอด ไม ว าเวลาจะผ านมานานเพี ยงใด บริ ษั ทฯ ก็ ยั งคงเน นย้ ำให ความสำคั ญกั บการทำงานที่ ต องใช คุ ณธรรมนำหน า ซึ่ งการทำงานโดยยึ ดหลั กเช นนี้ ย อมส งผลต อ ความยั่ งยื นขององค กรอย างแน นอน ควบคู กั บการใช เวลาทำ กิ จกรรมเพื่ อสั งคมอย างสอดคล อง ซึ่ งส งเสริ มชี วิ ตการทำงานและ ครอบครั วไปด วยกั น ผมทำงานในเอสโซ เกื อบสามสิ บป รั บผิ ดชอบในส วนการขาย ผลิ ตภั ณฑ เคมี จึ งเห็ นพั ฒนาการของการทำธุ รกิ จในบริ ษั ทฯ จาก ผู นำเข ากลายเป นผู ผลิ ต การเติ บโต ปรั บเปลี่ ยนผลิ ตภั ณฑ ของ บริ ษั ทฯ ย อมสอดคล องไปกั บแนวทางของประเทศเราที่ พั ฒนาจาก เกษตรกรรมมาเป นอุ ตสาหกรรมเราจึ งมี ส วนร วมอย างแน นอน แม จะไม เยอะมากก็ ตาม แต การที่ เราเป นฟ นเฟ องเล็ กๆ เช นนี้ เราก็ ต องมี ความรั บผิ ดชอบต อสั งคม ข อแรกคื อ ดำเนิ นธุ รกิ จตรงไป ตรงมา ยึ ดถื อแนวทางการผลิ ตที่ มี คุ ณภาพ เราจึ งภู มิ ใจในการส ง มอบสิ นค าที่ ผลิ ตอย างดี ที่ สุ ด มี คุ ณภาพที่ สุ ดแก ลู กค า ไม ว าเราจะ เขี ยนอะไรไว เราเชื่ อมั่ นว าเราทำได ตามที่ เขี ยนระบุ ไว ในฉลากสิ นค า ส วนการบริ หารในองค กร เราลดคนจากหลายสิ บคนในแผนก เหลื อเพี ยงไม กี่ คน แต ยอดขายของเรากลั บเพิ่ มสู งมากกว าตอนที่ เรามี คนมาก เพราะเรานำเอาระบบบริ หารจั ดการด วยเทคโนโลยี ต างๆ เข ามาช วย ทำให เราทำงานอย างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น อี กส วนหนึ่ งที่ ทำให เรามี ความสุ ขกั บการทำงานที่ เอสโซ คื อ บริ ษั ทฯ เป ดให เราเข าร วมกิ จกรรมต างๆ ตามความชอบความสนใจ ของชมรมที่ มี อยู จำนวนมากในบริ ษั ทฯ ช วยให เรามองเห็ นสิ่ งที่ มอง ไม เห็ นจากการทำงานตามหน าที่ ทำให เราปรั บตั วเข ากั บคนรุ นใหม ง ายขึ้ น ช วยให ทำงานอย างสนุ ก และการเข าร วมกิ จกรรมต างๆ

ของบริ ษั ทฯ เป นการใช เวลาที่ สอดคล องกั บชี วิ ตการทำงานที่ ถู ก ปลู กฝ งมาให ยึ ดถื อการทำงานโดยยึ ดหลั กจริ ยธรรม เพราะกิ จกรรม ของบริ ษั ทฯ มี ให เลื อกหลากหลายตามความสนใจ แต ล วนเป น การทำเพื่ อประโยชน แก สั งคมทั้ งทางตรงและทางอ อม และอาจจะ เป นด วยความที่ เรามาทำงานแต เช าเป นกิ จวั ตรทุ กวั น ก็ น าจะส งผล ต อลู กของเราในทางอ อม ชี วิ ตการทำงานของเราก็ เป นต นแบบ ให ลู กเราไปโดยไม รู ตั วก็ เป นได

Powered by