Quarter 3/2013

เสาวลั กษณ สายฝน customer service professional team lead ศู นย บริ การลู กค าฝ ายเคมี

เอสโซ เป นที่ แรกที่ มาสั มภาษณ งาน และก็ อยู มาตลอด ตั้ งแต เรี ยนจบ ยั งไม ได เปลี่ ยนงานไปที่ ไหนเลย ที่ เลื อกมาอยู ที่ นี่ เพราะประทั บใจกั บคนที่ สั มภาษณ งานเรา ทำให เราตั ดสิ นใจ เลื อกที่ นี่ โดยไม ได มี ผลจากคุ ณพ อ แต เพราะคนที่ สั มภาษณ ทำให เรารู สึ กว า ที่ นี่ เป ดกว าง ให โอกาสเราในการเสนอความคิ ดใหม ๆ ได ไม ติ ดในกฎเกณฑ เดิ มๆ มากมาย ความรั บผิ ดชอบในงานคื อการดู แลลู กค า ซึ่ งทำมาห าป แล ว แต งานที่ ทำสนุ ก คนอื่ นอาจจะดู ว าเป นงานที่ จำเจ แต ตั วเราเอง กลั บไม รู สึ กเช นนั้ นเลย แม จะมี ตารางการทำงานชั ดเจนมากว า เวลาเท าไหร ทำอะไร แต พอทำไปสั กพั กกลั บพบว า เราต องแก ป ญหาใหม ๆ ให เรี ยนรู ทุ กวั น เนื่ องจากทำงานกั บคนต างชาติ หลาก หลาย ทำให เราเรี ยนรู วั ฒนธรรมของแต ละชาติ ไปในตั วว าเราต อง เคารพในวั ฒนธรรมต างๆ เหล านั้ นอย างไรบ าง ทำให กลายเป นคน แก ป ญหาเฉพาะหน าได เก งขึ้ น นอกจากเรื่ องทำงานแล ว เราพบว าที่ นี่ สนั บสนุ นให เราทำ กิ จกรรมนอกเวลาทำงานเช นเดี ยวกั น ซึ่ งถื อเป นเรื่ องสนุ กเพราะ ทำให เราได เข าร วมกิ จกรรมหลากหลายไปด วย ซึ่ งเราก็ คุ นเคยกั บ กิ จกรรมเหล านี้ มาตั้ งแต เด็ ก อย างหนึ่ งที่ สั งเกตได คื อ คนทำงาน ที่ นี่ ได รั บการอบรมและพั ฒนาศั กยภาพตนเองสม่ ำเสมอ ทำให คน ที่ นี่ ทำงานอย างมี ความสุ ข ไม ต องคอยมองหาโอกาสใหม ๆ ซึ่ ง สอดคล องกั บธรรมชาติ ของคนทำงานวั ยหนุ มสาว โดยเฉพาะเรื่ อง ที่ เกี่ ยวข องกั บจริ ยธรรมในการทำงานและความปลอดภั ยในชี วิ ต เรื่ องเหล านี้ มี ส วนสำคั ญอย างมากเพราะเรานำไปใช ในชี วิ ตของเรา เองด วย

Powered by