Quarter 3/2013

เมื

่อศิลปะเริงระบำ ºÃÔ ÉÑ ·¨Ñ ´¡ÒÃáÊ´§àµŒ ¹ÃÓ·Õè à¤Â»¯Ô ÇÑ µÔ ¡ÒÃൌ ¹ºÑ ÅàÅ‹ µ ¨¹à»ÅÕè ¹ä»Í‹ Ò§ÊÔé ¹àªÔ § àÁ×è ͵Œ ¹ÈµÇÃÃÉ·Õè òð

เอ็ กซอนโมบิ ลและรอสเนฟท แห งรั สเซี ย ต างมี ประวั ติ ศาสตร อั นยาวนานในโครงการสำรวจและผลิ ตป โตรเลี ยมหลายโครงการ วั นนี้ ทั้ งสองบริ ษั ทได ร วมมื อกั นเพื่ อส งเสริ มวั ฒนธรรม ด วยการจั ด นิ ทรรศการพิ เศษที่ ห องแสดงผลงานศิ ลปะแห งชาติ ในกรุ งวอชิ งตั น ดี .ซี . นิ ทรรศการดั งกล าวมี ชื่ อว า “เดี ยคี ลี ฟ แอนด เดอะ บั ลเล ต รุ สซ ๑๙๐๙ – ๑๙๒๙ : เมื่ อศิ ลปะเริ งระบำกั บดนตรี ” โดยมี จุ ดเด น คื อการนำเสนอบริ ษั ทเต นรำแนวใหม บริ ษั ทหนึ่ งแห งศตวรรษที่ ๒๐ บั ลเล ต รุ สซ ปฏิ วั ติ วงการแสดงบั ลเล ต โดยสร างความสั มพั นธ ระหว างศิ ลป น นั กแต งเพลง นั กออกแบบท าเต น และนั กเต น บั ลเล ต เช น ป กั สโซ สตราวิ นสกี้ บาลองชิ นี นิ จิ นสกี้ และชาเนล ได อย างที่ ไม เคยปรากฏมาก อน บริ ษั ทนี้ ก อตั้ งขึ้ นในปารี สโดย เซอเก เดี ยคี ลี ฟ ในป ค.ศ.๑๙๐๙ เพื่ อสรรค สร างสิ่ งใหม ๆ ทาง การแสดงบนเวที ตลอด ๒๐ ป ต อมา ห องแสดงผลงานศิ ลปะแห งชาติ ปลุ กการแสดงบนเวที ใน ช วงนั้ นให กลั บมามี ชี วิ ตอี กครั้ ง ด วยการจั ดแสดงผลงานของแท กว า ๑๕๐ ชิ้ น อย างชุ ดเครื่ องแต งกายในการแสดง การออกแบบฉาก ภาพวาด รู ปแกะสลั ก สิ่ งพิ มพ และภาพวาดลายเส น รวมทั้ ง ภาพถ าย ป ายประกาศ และภาพยนตร นั บเป นครั้ งแรกของพิ พิ ธภั ณฑ ในสหรั ฐอเมริ กา ที่ มี การจั ด แสดงนิ ทรรศการสิ่ งของขนาดใหญ เช นนี้ ภายในห องแสดงผลงาน ศิ ลปะฉากของนาทาเลี ย กอนชาโรฟะ ในเรื่ อง The Firebird (ค.ศ.๑๙๒๖) วั ดความกว างได ๕๑.๕ ฟุ ต สู ง ๓๓.๕ ฟุ ต และม าน ด านหน าจากเรื่ อง The Blue Train (ค.ศ.๑๙๒๔) กว าง ๓๘.๕ ฟุ ต สู ง ๓๔ ฟุ ต ออกแบบโดยปาโบล ป กั สโซ และฝ มื อวาดภาพโดย เจ าชายอะเล็ กซานเดอร เฌอฟาสฌิ เซอะ ซึ่ งเป นผู ออกแบบฉาก คนสำคั ญของเดี ยคี ลี ฟ เพื่ อรองรั บการจั ดแสดงม านที่ มี ความประณี ต ห องแสดง ผลงานศิ ลปะต องยกเพดานให สู งขึ้ น และเจาะรู บนผนั งหลายด าน ประสบการณ ทั้ งหมดที่ ได รั บ

ä´Œ ·ÓãËŒ ¼ÙŒ ªÁËŧÃÑ ¡Í‹ Ò§¨Ñ ºã¨ÍÕ ¡¤ÃÑé §Ë¹Öè § µŒ ͧ¢Íº¤Ø ³¹Ô ·ÃÃÈ¡ÒÃÈÔ Å»Ð«Öè §¨Ñ ´¢Öé ¹ ³ ËŒ ͧáÊ´§¼Å§Ò¹ÈÔ Å»ÐáË‹ §ªÒµÔ â´Â¡ÒÃÊ¹Ñ ºÊ¹Ø ¹¢Í§ÃÍÊ๿· áÅÐàÍç ¡«Í¹âÁºÔ Å

Powered by