Quarter 3/2013

ประดั บยศ จรรยาสวั สดิ์ Asia Pacific Business Support Specialist

การทำงานกั บลู กค าอย างหนึ่ งที่ ถื อเป นความภาคภู มิ ใจของผม คื อ ได เข าไปช วยเติ มเต็ ม พั ฒนาศั กยภาพของลู กค าให สามารถ เติ บโตในการทำงานร วมกั บเราโดยถ ายทอดความรู เทคโนโลยี ให กั บบริ ษั ทระดั บท องถิ่ น เพื่ อรั บมื อกั บการแข งขั นในตลาดได เรามี ส วนช วยให ลู กค าโตไปด วยกั นกั บเราตลอดเวลา เราไม เคยทอดทิ้ ง ลู กค าเรา เช นเดี ยวกั บการทำงานพั ฒนาลู กน องในที มเรา ที่ เราต อง ทำให เห็ นว าพวกเขาโตขึ้ นไปกั บบริ ษั ทตลอดเวลา ต องไม มี ใคร หยุ ดนิ่ งกั บที่

ทำงานมายี่ สิ บสองป แล วกั บเอสโซ ตลอดเวลา ก็ ผลั ดเปลี่ ยนความ

รั บผิ ดชอบมาเยอะมาก และเห็ น ความเปลี่ ยนแปลงในองค กรที่ ชั ดเจนหลายครั้ ง มี คนถามถึ ง ระยะเวลาการทำงานที่ ยาว

ภารกิ จในหน าที่ ของเราเกี่ ยวข องกั บ การทำงานอย างโปร งใสและต องเป นไป ตามนโยบายของบริ ษั ทฯ เราจึ งทำหน าที่ เหมื อนผู ดู แล ช วยให คำแนะนำเรื่ องกฎ ระเบี ยบขององค กรและทำอย างไรเพื่ อให การดำเนิ นงานนั้ นเป นไปอย างถู กต องเพราะ ที่ นี่ ให ความสำคั ญกั บการทำงานทุ กขั้ นตอน เพื่ อให เป นไปตามเป าหมายที่ บริ ษั ทกำหนดไว

นานกั บที่ นี่ ว าเพราะอะไร ผมตอบได อย างมั่ นใจคื อ

เอสโซ เชื่ อมั่ นในระบบที่ มี การ จั ดวางไว และเรื่ องการใส ใจใน ความปลอดภั ยที่ มั นเข าไปอยู ใน กระดู กเราไปแล ว ซึ่ งเราก็ ต องคอยใส ใจ แม แต เรื่ องเล็ กๆ น อยๆ เช น ร มเป ยกๆ เราก็

การทำงานที่ นี่ ทำให เรามี ประสบการณ เรี ยนรู ว าต องใช วิ ธี การอย างไรเพื่ อให บรรลุ เป าหมายการทำงาน โดยที่ ยั งคงทำให ผู ร วมงานมี ความสบายใจในการทำงาน เนื่ องจาก งานในหน าที่ อิ งกั บความเข มงวด เราก็ ต องคอยช วยตรวจสอบทุ ก ขั้ นตอนว าทำถู กต องหรื อไม แต โดยบุ คลิ กเราเป นคนสนุ กสนาน มี อารมณ ขั น ก็ นำสองสิ่ งนี้ มาหลอมรวมกั น ทำให งานของเราดู เหมื อนไม เข มงวดมากในสายตาของเพื่ อนร วมงาน อี กเหตุ ผลหนึ่ งที่ ทำให เราคุ นเคยกั บองค กรนี้ คื อ ได เข าร วม ทำกิ จกรรมในรู ปแบบครอบครั วกั บเอสโซ มาตั้ งแต เด็ ก เพราะมี คุ ณพ อเคยทำงานที่ นี่ เราจึ งคุ นเคยกั บวั ฒนธรรม แนวคิ ดในการ ทำงานขององค กร เพราะถู กนำมาสื่ อสารกั บครอบครั วโดยคุ ณพ อ เสมอ ซึ่ งนอกเหนื อจากการมี จรรยาบรรณที่ เราได รั บการปลู กฝ ง มาตลอดตั้ งแต เด็ กแล วคื อ เรื่ องการคำนึ งถึ งความปลอดภั ย ซึ่ ง บริ ษั ทฯ มี การอบรมพนั กงานและทำโครงการรณรงค เกี่ ยวกั บความ ปลอดภั ยในชี วิ ตและการทำงานให กั บเราตลอด จนติ ดเป นนิ สั ยของ ทุ กคนในครอบครั วเราไปด วย การคำนึ งถึ งความปลอดภั ยย อม ส งผลถึ งชุ มชนและสั งคมอย างแน นอน เพราะเราต องตระหนั กใน เรื่ องนี้ ตลอดเวลาทุ กด าน ซึ่ งทำให เราภู มิ ใจกั บการมี ส วนร วม รั บผิ ดชอบสั งคมไทยอั นเป นผลจากการทำงานกั บองค กรที่ ให ความ สำคั ญในเรื่ องนี้ นั่ นเอง

ต องระวั ง เตื อนว าจะทำให คนอื่ นลื่ นล มได สิ่ งหนึ่ งที่ ทำให เอสโซ สามารถยื นหยั ดอยู คู สั งคมไทยมานาน และสามารถอยู ต อไปคื อ การสร างความเชื่ อมั่ นให สั งคมเห็ นว า การตอบแทนที่ บริ ษั ทฯ ให ซึ่ งไม ใช ในรู ปของเงิ นทอง แต คื อความ รั บผิ ดชอบที่ เรามี ต อสั งคมโดยเฉพาะในเรื่ องการดู แลใส ใจสิ่ งแวดล อม บริ ษั ทฯ เรามี มาตรการ ดู แล ป องกั น และสามารถแก ไขเมื่ อเกิ ด ป ญหาได อย างรวดเร็ ว มั่ นใจได ว าเรารั บมื อและแสดงความรั บผิ ดชอบ ต อสั งคมได อย างแน นอน การทำงานที่ นี่ เราต องให ความทุ มเทในการทำงานอย างมาก ซึ่ งเป นข อดี คื อเมื่ อเรามี คู ชี วิ ตที่ ทำงานในองค กรเดี ยวกั น ทำให เรา มี คนในครอบครั วที่ พู ดภาษาเดี ยวกั น การจั ดการกั บรายละเอี ยด ในชี วิ ตคู จึ งง ายขึ้ นโดยเฉพาะในช วงเวลาที่ ต องทุ มเทให กั บการ ทำงาน

Powered by