Quarter 3/2013

When Art Danced with Music

กับดนตรี ¨Ò¡ When art danced with music the Lamp, number 1, 2013 á»ÅáÅÐàÃÕ ÂºàÃÕ Â§â´Â ÊØ ÀÒ¾Ã â¾¸Ô ºØ µÃ

A dance company that revolutionized ballet in the early 20 century is again captivating audiences, thanks to a National Gallery of Art exhibition sponsored by Rosneft and ExxonMobil. ExxonMobil and Russia’s Rosneft have a long history of involvement in exploration and production projects. Today, the companiesare promoting a cultural collaboration through a special exhibition at the National Gallery of Art in Washington, D.C. th

ชุ ดเครื่ องแต งกายโดย นิ โคลาส โรริ ช จากเรื่ อง Prince Igor ป ค.ศ. ๑๙๐๙

ฉากหลั งโดย นาทาเลี ย กอนชาโรฟะ สำหรั บพิ ธี สวมมงกุ ฎในฉากสุ ดท าย ของเรื่ อง The Firebird ป ค.ศ. ๑๙๒๖

Powered by