Quarter 3/2013

บริ ษั ท เอ็ กซอน เนฟท ก าซ จำกั ด เป นผู ดำเนิ นโครงการ ซั กคาลิ น ๑ ในตะวั นออกไกลของรั สเซี ย ในฐานะส วนหนึ่ งของกลุ ม บริ ษั ทข ามชาติ ๕ บริ ษั ท ซึ่ งรวมบริ ษั ทในเครื อรอสเนฟท ด วย โครงการดั งกล าวมี จุ ดเด นเรื่ องการใช เทคโนโลยี ที่ ก าวหน าในการ พั ฒนาทรั พยากรน้ ำมั นและก าซอย างปลอดภั ยในสภาพแวดล อม ที่ ใกล เคี ยงขั้ วโลกเหนื อซึ่ งมี ความท าทายมากที่ สุ ดแห งหนึ่ งของโลก และเอื้ อประโยชน ต อเศรษฐกิ จของรั สเซี ยอย างยิ่ ง ในป ค.ศ. ๒๐๑๑ รอสเนฟท และเอ็ กซอนโมบิ ล ลงนามในสั ญญากลยุ ทธ ความร วมมื อ ที่ จะสำรวจแหล งทรั พยากรที่ มี ไฮโดรคาร บอนในทะเลคาราและ ทะเลดำของรั สเซี ย และบนชายฝ งไซบี เรี ยตะวั นตก ประธานและหั วหน าคณะผู บริ หารของเอ็ กซอนโมบิ ล เร็ กซ ดั บบลิ ว. ทิ ลเลอร สั น กล าวว า “นิ ทรรศการ ‘เดี ยคี ลี ฟ แอนด เดอะ บั ลเล ต รุ สซ ’ ช วยสนั บสนุ นให เกิ ดความเข าใจที่ ดี ยิ่ งขึ้ น

ระหว างคนอเมริ กั นและคนรั สเซี ย เรารู สึ กเป นเกี ยรติ ที่ ได ร วมกั บ รอสเนฟท และห องแสดงผลงานศิ ลปะแห งชาติ ในการส งเสริ มการ สื่ อสารระหว างกั น การปฏิ สั มพั นธ และการค าระหว างสอง ประเทศ” อี กอร เซชิ น ประธานบริ ษั ทรอสเนฟท กล าวว า “โครงการนี้ เป นจุ ดเริ่ มที่ สำคั ญในความเป นพั นธมิ ตรของรอสเนฟท และ เอ็ กซอนโมบิ ล ตอนนี้ เรากำลั งค นพบไม เพี ยงแต เฉพาะแหล งน้ ำมั น ใหม ๆ ซึ่ งจะเป นประโยชน ต อความมั่ นคงด านพลั งงานในอนาคต เท านั้ น แต ยั งได ค นพบความลึ กซึ้ งแบบใหม ในมรดกทางวั ฒนธรรม ซึ่ งจะเป นประโยชน ในการสร างความความเข าใจและความนั บถื อ ซึ่ งกั นและกั นของทั้ งสองฝ าย”

Powered by