Quarter 3/2013

โรงกลั่ นเอสโซ จั ดกิ จกรรม “ห วงใยคุ ณแม ใส ใจสุ ขภาพ” ร วมถวายพานพุ มดอกมะลิ กั บเทศบาลนครแหลมฉบั ง เนื่ องในวั นแม แห งชาติ ดร.ทวี ศั กดิ์ บรรลื อสิ นธุ ผู จั ดการฝ ายส งเสริ ม และควบคุ ม ธุ รกิ จ นำที มพนั กงานจากทั้ งโรงกลั่ นฯ และคลั งน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา ลงพื้ นที่ เพื่ อมอบดอกมะลิ และกระเป ายาเวชภั ณฑ ให แก ชาวชุ มชนก นชะนาง บ านแหลมฉบั ง เนื่ องในโอกาสวั นแม แห งชาติ เพื่ อให คุ ณแม และสมาชิ กในครอบครั วสามารถดู แล สุ ขภาพเบื้ องต นได ด วยตนเอง ภายใต แนวคิ ด “ห วงใยคุ ณแม ใส ใจสุ ขภาพ” ในโอกาสนี้ นางทิ พสุ คนธ ดวงทิ พย ผู จั ดการประชาสั มพั นธ และบริ หารสำนั กงาน พร อมด วยฝ ายประชาสั มพั นธ โรงกลั่ น น้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา ได ร วมวางพานพุ ม และจุ ดเที ยนชั ยถวาย พระพร ในงานเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจ าสิ ริ กิ ติ์ พระ บรมราชิ นี นาถ เนื่ องในวโรกาสมหามงคล เฉลิ มพระชนมพรรษา ๑๒ สิ งหา มหาราชิ นี กั บทางเทศบาลนครแหลมฉบั ง เพื่ อถวาย ความจงรั กภั กดี ในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ ที่ ทรงมี ต อพสกนิ กร ชาวไทยมาช านาน

โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชามอบทุ นการศึ กษา ประจำป ๒๕๕๖ ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและผู จั ดการโรงกลั่ น บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) พร อมด วยฝ าย ประชาสั มพั นธ นำที มพนั กงานอาสาสมั ครจั ดกิ จกรรมมอบทุ น การศึ กษา “โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา ประจำป ๒๕๕๖” โดยมี นายพรชั ย ขวั ญสกุ ล รองผู ว าราชการจั งหวั ดชลบุ รี ให เกี ยรติ เป นประธานในพิ ธี กองทุ นฯ ดั งกล าวจั ดตั้ งขึ้ นตั้ งแต ป ๒๕๔๒ เพื่ อสนั บสนุ น การศึ กษาของนั กเรี ยนในเขตพื้ นที่ อำเภอศรี ราชาที่ ขาดแคลน ทุ นทรั พย ในป นี้ พนั กงานบริ ษั ทเอสโซ ทั้ งจากโรงกลั่ นฯ และ สำนั กใหญ ร วมบริ จาคเพื่ อสนั บสนุ นการศึ กษาให กั บน องๆ ได ถึ ง ๒๘๒ ทุ น รวมเป นเงิ นทั้ งสิ้ น ๕๓๐,๐๐๐ บาท นั บเป นยอดบริ จาค จากพนั กงานที่ สู งที่ สุ ดเท าที่ เคยมี มา ภายในงานนอกจากจะมี การมอบทุ นการศึ กษาแล ว ยั งจั ด ให มี ซุ มขนม ไอศกรี มและเกม ไม ว าจะเป น เกมยิ งลู กโทษ โยนห วง Plinko วั ดดวง บาสเกตบอล ยิ งป นจุ กน้ ำปลา ปาเป าลู กโป ง ปา กระป อง หมุ นวงล อ และซุ มมายากล กิ จกรรมเหล านี้ ได รั บความ ร วมมื ออย างท วมท นจากอาสาสมั ครพนั กงานเอสโซ ทุ กคน

โรงกลั่ นศรี ราชาสมทบทุ นสนั บสนุ นโรงพยาบาลในท องถิ่ น ดร.ทวี ศั กดิ์ บรรลื อสิ นธุ ผู จั ดการฝ ายส งเสริ ม และควบคุ มธุ รกิ จ โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา มอบเงิ นสมทบ “กองทุ นโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ” จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให แก โรงพยาบาลสมเด็ จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิ การ สภากาชาดไทย เป นผู รั บมอบ

Powered by