Quarter 3/2013

เอสโซ มอบรางวั ลให แก ที มชนะการประกวด โครงการ CSR Ideas & Talents Contest 2013 นาย ซี . จอห น อั ทนั ส (แถวยื นที่ ๙ จากซ าย) ประธาน กรรมการและกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) มอบรางวั ลให แก นิ สิ ตนั กศึ กษาที่ ชนะการ ประกวดในโครงการ CSR Ideas & Talents Contest โดยที ม ชนะเลิ ศ ได แก ที มจากจุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย นำเสนอ โครงการพั ฒนาศู นย การเรี ยนรู เยาวชนและปรั บปรุ งความเป นอยู ของชาวชุ มชนแออั ด พร อมทั้ งมอบรางวั ลชมเชย ๕ รางวั ล แก ที ม จากมหาวิ ทยาลั ยเนชั่ นลำปาง มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร จุ ฬา- ลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ภาคใต และมหา วิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี โครงการ CSR Ideas & Talents Contest นี้ จั ดขึ้ นเพื่ อ ส งเสริ มแนวความคิ ดเกี่ ยวกั บความรั บผิ ดชอบต อสั งคมในหมู เยาวชน พร อมทั้ งเป ดโอกาสแก นิ สิ ตนั กศึ กษาร วมประกวด สร างสรรค โครงการพั ฒนาสั งคมชิ งรางวั ลทุ นการศึ กษารวมกว า ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร อมกั นนี้ นิ สิ ตนั กศึ กษายั งได รั บการฝ กอบรม ด านแนวคิ ดการทำโครงการเพื่ อสั งคมอย างยั่ งยื นและทั กษะการ นำเสนอพร อมทั้ งการพู ดอย างมี ประสิ ทธิ ผลโดยวิ ทยากรผู ทรง คุ ณวุ ฒิ อี กด วย

เอสโซ สนั บสนุ นค ายอาสาพั ฒนาชนบท ของคณะวิ ศวกรรมศาสตร จุ ฬาฯ ครั้ งที่ ๔๑

นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล (ที่ ๒ จากซ าย) กรรมการและ ผู จั ดการฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ มอบเงิ นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให แก ดร.อนุ รั กษ ศรี อริ ยวิ ฒน (ที่ ๓ จากซ าย) อาจารย และที่ ปรึ กษาฝ ายกิ จการนิ สิ ต คณะวิ ศว- กรรมศาสตร จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย เพื่ อสนั บสนุ นกิ จกรรม ค ายอาสาพั ฒนา เพื่ อจั ดสร างและซ อมบำรุ งระบบประปา ณ วั ดหนองโว ง ตำบลเมื องบายม อำเภอสวรรคโลก จั งหวั ดสุ โขทั ย ชมรมค ายอาสาพั ฒนาชนบทคณะวิ ศวกรรมศาสตร จุ ฬาฯ ก อตั้ งและดำเนิ นการกิ จกรรมดั งกล าว มาตั้ งแต ป การศึ กษา ๒๕๑๒ โดยมี วั ตถุ ประสงค ให นิ สิ ตนำความรู ทางวิ ศวกรรมมา ประยุ กต ใช เพื่ อการพั ฒนาชนบท รู จั กการทำงานร วมกั นเป นที ม เพื่ อสร างสิ่ งที่ เป นสาธารณประโยชน เช น สะพาน ฝายน้ ำล น และอาคารเรี ยน ในช วงป ดภาคฤดู ร อน ซึ่ งนอกจากนิ สิ ตจะได สร างความสั มพั นธ กั บชาวบ านแล ว ยั งมี โอกาสศึ กษาชี วิ ตความ เป นอยู ของสั งคมไทยในชนบทและช วยเหลื อสั งคมอี กด วย บริ ษั ท เอสโซ ฯ ได ร วมสนั บสนุ นโครงการค ายอาสาพั ฒนา ดั งกล าวมากว า ๒๐ ป เพื่ อการพั ฒนาเยาวชน และการสร างสรร โครงสร างพื้ นฐานสำหรั บท องถิ่ นชนบทเพื่ อใช ประโยชน ในชุ มชน

เอสโซ สนั บสนุ นค ายวิ ทยาศาสตร ทางทะเล จุ ฬาฯ ครั้ งที่ ๓๓ นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล (แถวหลั ง ที่ ๔ จากซ าย) กรรมการและผู จั ดการ ฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ มอบเงิ นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก ดร.เจษฏ เกษตระทั ต (แถวหลั ง ที่ ๓ จากซ าย) อาจารย และเลขานุ การ ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร ทางทะเล คณะวิ ทยาศาสตร จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย เพื่ อสนั บสนุ นชมรมพิ ทั กษ ทะเล ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร ทางทะเล คณะวิ ทยาศาสตร จุ ฬาฯ ในการจั ดค ายวิ ทยาศาสตร ทางทะเลครั้ งที่ ๓๓

ค ายอบรมวิ ทยาศาสตร ทางทะเลนี้ จั ดขึ้ นโดยชมรมพิ ทั กษ ทะเล มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อปลู กฝ งให เยาวชนที่ ร วมโครงการได ตระหนั กถึ งนิ เวศวิ ทยาและการอนุ รั กษ ทรั พยากรทางทะเลตามชายฝ งของประเทศไทย โดยค ายกิ จกรรมที่ จั ดขึ้ นในป นี้ ได จั ดขึ้ นเป นเวลา ๗ วั น ประกอบด วยกิ จกรรมต างๆ เช น การฟ งบรรยายเรื่ องป ญหามลภาวะทางทะเลและการแก ไข การทดลองวิ เคราะห ตั วอย างน้ ำ เป นต น

Powered by