Quarter 3/2013

มั่ นใจคุ ณภาพ มั่ นใจเอสโซ ถึ งแม ว าการแข งขั นในธุ รกิ จสถานี บริ การน้ ำมั นจะเข มข น เพี ยงใด เอสโซ ก็ ยั งคงมุ งมั่ นดำเนิ นธุ รกิ จที่ สอดรั บกั บสถานการณ และสภาพการณ ทางเศรษฐกิ จการตลาด โดยมี กลยุ ทธ ร วมกั บคู ค า ธุ รกิ จ (Business Alliance) เป ดธุ รกิ จในสถานี บริ การเอสโซ ที่ มี ศั กยภาพ เช น ร าน Tesco Lotus Express ให ส วนลดพิ เศษผู ใช บั ตร Tesco VISA เมื่ อเติ มน้ ำมั นเอสโซ ร าน Rabika Coffee ศู นย บริ การ B-Quik เป นต น โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ได นำน้ ำมั นเครื่ อง โมบิ ลมาจำหน ายในสถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ ทุ กแห งทั่ วประเทศ พร อมพั ฒนาโมบิ ลวั นเซ็ นเตอร (Mobil 1 Center) ให เป นศู นย บริ การเปลี่ ยนถ ายน้ ำมั นเครื่ องมื ออาชี พขึ้ นในสถานี บริ การน้ ำมั น ของไทย ซี -เซ็ นเตอร กว า ๕๐ แห งที่ มี หลุ มเปลี่ ยนถ ายน้ ำมั นเครื่ อง เอสโซ ได ร วมกั บธนาคารทหารไทย (TMB) ออกบั ตร Synergy Card ใช เป นบั ตรเติ มน้ ำมั นเอสโซ สำหรั บกลุ มรถเพื่ อการ ขนส ง การพาณิ ชย องค กรธุ รกิ จ และในปลายป พ.ศ.๒๕๕๖ นี้ เอสโซ ก็ จะร วมมื อกั บธนาคารกรุ งไทย (KTB) ออกบั ตร “Esso Fleet Card” เพื่ อใช เป นบั ตรเติ มน้ ำมั นที่ สถานี บริ การเอสโซ โดยเฉพาะ สำหรั บธุ รกิ จกลุ มรถเพื่ อการพาณิ ชย การขนส ง การบริ การ บริ ษั ท ห างร าน ฯลฯ ในช วงหลายป ที่ ผ านมา เอสโซ ได จั ดรายการส งเสริ มการขาย ที่ เป นเอกลั กษณ ของสถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ คื อ แจกน้ ำดื่ มสยาม ขวดใหญ ๑.๕ ลิ ตร กลายเป นที่ รั บรู กั นในบรรดาผู ขั บขี่ รถว าเมื่ อ แวะเข าไปเติ มน้ ำมั นเอสโซ มู ลค าตามที่ กำหนดไม มี มื อเปล าออกมา เพราะจะได รั บน้ ำดื่ มสยามขวดใหญ ติ ดรถไว ดื่ ม เมื่ อดื่ มหมดขวด ก็ ถึ งเวลาเติ มน้ ำมั นรั บน้ ำขวดใหม ต อเนื่ องกั นไป รายการส งเสริ ม การขายแจกน้ ำดื่ มนี้ เป นที่ ชื่ นชอบของลู กค าผู ใช บริ การน้ ำมั นเอสโซ เป นอย างมาก นอกจากเอสโซ จะจำหน ายน้ ำมั นแก สโซฮอล และน้ ำมั นไบโอ- ดี เซลแล ว ในกลางป พ.ศ.๒๕๕๖ เอสโซ ได จำหน ายน้ ำมั นดี เซล คุ ณภาพสู ง ซู พรี ม ดี เซลพลั ส ผสมสารเพิ่ มคุ ณภาพพิ เศษ เพิ่ ม ความสะอาดระบบเชื้ อเพลิ ง ทำให การเผาไหม สมบู รณ เพิ่ มพลั ง เครื่ องยนต และช วยประหยั ดน้ ำมั น ได รั บการตอบรั บจากผู ใช รถ ดี เซลอย างดี ยิ่ ง เอสโซ ให ความสำคั ญในเรื่ องคุ ณภาพของน้ ำมั นอย างต อเนื่ อง พร อมสร างความมั่ นใจให กั บลู กค าด วยการส งหน วยตรวจสอบ คุ ณภาพน้ ำมั นเคลื่ อนที่ ออกไปสุ มตรวจคุ ณภาพน้ ำมั นที่ สถานี บริ การ เอสโซ ทั่ วประเทศ ในป พ.ศ.๒๕๕๖ เอสโซ ได ออกคำขวั ญตอกย้ ำ ผลิ ตภั ณฑ คุ ณภาพ ในโครงการ “มั่ นใจคุ ณภาพ มั่ นใจเอสโซ ”

การควบรวมกิ จการของเอสโซ กั บโมบิ ลทำให ได ประโยชน จาก ความแข็ งแกร งในการดำเนิ นธุ รกิ จของทั้ งเอสโซ และโมบิ ล กล าวคื อ เอสโซ เป นผู นำทางด านธุ รกิ จสถานี บริ การน้ ำมั นโดยเฉพาะอย างยิ่ ง ในประเทศไทยที่ ดำเนิ นธุ รกิ จมายาวนานกว าร อยป ในขณะที่ โมบิ ล ออยล แม จะแยกกิ จการกั บเอสโซ ไปตั้ งแต ป พ.ศ.๒๕๐๓ แต โมบิ ล ก็ ยั งคงดำเนิ นธุ รกิ จน้ ำมั นหล อลื่ นไปทั่ วโลกจนเป นที่ ยอมรั บว า โมบิ ลเป นผู เชี่ ยวชาญด านน้ ำมั นหล อลื่ นตั วจริ ง เมื่ อกลั บมาควบรวม กิ จการกั นอี กครั้ งก็ ทำให กลายเป นผู นำบริ ษั ทน้ ำมั นของโลกใน ทุ กด าน ตั้ งแต ธุ รกิ จต นน้ ำ (Upstream) ได แก การสำรวจหา การ ขุ ดเจาะน้ ำมั นดิ บและก าซธรรมชาติ ทั่ วโลก จนถึ งธุ รกิ จปลายน้ ำ (Downstream) ได แก การกลั่ นน้ ำมั น การตลาดน้ ำมั นเชื้ อเพลิ ง การผลิ ต และจำหน ายผลิ ตภั ณฑ หล อลื่ น เคมี ภั ณฑ ทั่ วโลก

Powered by