Quarter 1/2015

คุ ณสมบุ ญ รวมก อนทอง ผู จั ดการโครงการ AED ประจำโรงกลั่ นศรี ราชา

ขั้ นตอนการทำงานของอุ ปกรณ AED

“ขั้ นตอนสำคั ญ ๔ ประการของการใช เครื่ อง AED ๑. เป ดเครื่ อง ๒. ติ ดแผ นนำไฟฟ าที่ หน าอกของผู ประสบเหตุ ๓. ห ามแตะต องตั วผู ประสบเหตุ ระหว างเครื่ อง AED กำลั งวิ เคราะห คลื่ นไฟฟ าหั วใจ ๔. ห ามแตะต องตั วผู ประสบเหตุ จากนั้ นกดปุ ม “SHOCK” ตามที่ เครื่ อง AED บอก “การใช AED ในผู ที่ มี ภาวะหั วใจหยุ ดเต นเฉี ยบพลั น จะช วยเพิ่ มโอกาสในการรอดชี วิ ตจากภาวะนี้ เมื่ อใช ควบคู ไปกั บการกดหน าอกด วยเทคนิ คการช วยฟ นคื น ชี วิ ต (CPR)”

คุ ณวี ระ ภู เพ น ผู จั ดการโครงการ AED ประจำศู นย ผลิ ตก าซธรรมชาติ น้ ำพอง เราจะใช อุ ปกรณ AED ในสถานการณ ใด “กรณี ผู ประสบเหตุ ไม รู สึ กตั วและหมดสติ

กรณี ผู ประสบเหตุ มี อาการแน นหน าอก สงสั ยว า

โรคหั วใจกำเริ บที่ ไม รู สึ กตั วและหมดสติ

กรณี ผู ประสบเหตุ ได รั บอุ บั ติ เหตุ จากการถู กไฟฟ า

ช็ อกที่ ไม รู สึ กตั วและหมดสติ ”

Powered by