Quarter 1/2015

คุ ณธชพล วารี ชื่ นสุ ข ผู จั ดการโครงการ AED ประจำคลั งน้ ำมั น

การฝ กอบรมพนั กงานบริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ล ในประเทศไทย ในส วนของคลั งน้ ำมั น ให มี ความรู ในการใช อุ ปกรณ AED “เราได มี การจั ดอบรมการใช AED ให กั บพนั กงาน ทั้ งที่ คลั งศรี ราชา คลั งลำลู กกา และคลั งลำปาง โดยมี พนั กงานเข าร วมเกื อบ ๕๐ คน หรื อประมาณร อยละ ๕๐ ของพนั กงานทั้ งหมด ทำให เรามั่ นใจได ว าถ าเกิ ด เหตุ ฉุ กเฉิ น เราจะมี ผู ที่ สามารถให ความช วยเหลื อได ทั น ท วงที ส วนการติ ดตั้ งเครื่ อง AED เราติ ดตั้ งที่ คลั งศรี ราชา ๒ เครื่ อง ส วนคลั งลำลู กกา และคลั งลำปาง มี การติ ดตั้ ง คลั งละ ๑ เครื่ อง”

การฝ กอบรมที่ ศู นย ผลิ ตก าซธรรมชาติ น้ ำพอง

Powered by