Quarter 1/2015

ฮก ลก ซิ่ ว

ลายสิ บสามห าง เป นตึ กสิ บสามห างในเมื อง กวางตุ ง อาคารนี้ มิ ได มี สิ บสามห องแต อย างใดแต เป น ตึ กที่ โดดเด นในสมั ยนั้ น เพราะเป นอาคารสามชั้ น แตกต างจากอาคารอื่ นในสมั ยนั้ นมั กมี เพี ยงชั้ นเดี ยว ลายฮก ลก ซิ่ ว เป นลายที่ มี ความหมายถึ งสิ่ ง ปรารถนา ๓ ประการของมนุ ษย วาสนา โชคลาภ อายุ ยั่ งยื น ใช สั ญลั กษณ ฮก แทนด วยรู ปขุ นนาง ลก แทนด วย รู ปเศรษฐี และ ซิ่ ว แทนด วยคนชรา นอกจากนี้ ยั งมี การ นำเอารู ปธรรมชาติ ต นไม ผลไม สั ตว ในพระราชนิ พนธ ร.๕ ทรงพระราชนิ พนธ ว าด วยลายจี นที่ เขี ยนในกระเบื้ อง กั งไส ทรงอธิ บายถึ งรู ปลั กษณ ของ ฮก ลก ซิ่ ว ที่ แฝงมา ในลวดลายต างๆ เช น ฮก ลก ซิ่ ว รู ปมนุ ษย เป น ขุ นนาง เศรษฐี ชายชรา รู ปต นไม เป น พุ ดตาน เบญจมาศ สน รู ปสั ตว เป น ค างคาว กวางดาว นกดำ รู ปผลไม เป น ส มมื อ ทั บทิ ม ท อ ลายฮก ลก ซิ่ ว บางครั้ งมี การเขี ยนฮก เป นมนุ ษย ลก เป นต นไม ซิ่ ว เป นผลไม ในรู ปเดี ยวกั นก็ มี ลายอยุ ธยา เป นลายไทยที่ วาดเป นรู ปบ านเรื อน วั ดวาอารามในกรุ งศรี อยุ ธยา เช น หมู บ านริ มน้ ำ วั ง วั ดวาอาราม มี เสาธงรู ปช าง รู ปเรื อวิ่ งไปมารอบๆ เกาะ สั่ งเข ามาโดยห างโปจู ลี่ กี่ และมี อั กษรจี นว า ต าเฉิ ง แปลว า เมื องใหญ ลายวั งจั นทรเกษม เป นลายวั งหลวง เป นวั งสมั ย ร.๔ วั งจั นทรเกษมใช รู ปแบบมาจากพระบรมมหาราชวั ง มี ภาพพระที่ นั่ งดุ สิ ตมหาปราสาท เป นปราสาทจตุ รมุ ข ยอดมณฑป

คนโทน้ ำลายสิ บสามห าง

ลายเขาวั งเพชรบุ รี นำเข ามาโดยห างโปจู ลี่ กี่ เขี ยนเป นภาพพระตำหนั กและทิ วทั ศน เขาวั งเพชรบุ รี มี ทั้ งที่ เป นชุ ดน้ ำชาจี น ประกอบด วยถ วยชงชาใหญ กั บถ วยตวง ๔ ใบ กาน้ ำชาทรงมะตู ม ถ วยน้ ำเย็ นปาก บาน กระโถน ชุ ดลายจั กรี เป นชุ ดลายสี และลายน้ ำทอง เป นชุ ด ที่ ร.๕ ทรงสั่ งทำเป นพิ เศษ ที่ ฝาถ วยทุ กชิ้ นจะมี ตราจั กรี เป นตราสั ญลั กษณ ของราชวงศ จั กรี เป นชุ ดน้ ำชาที่ ทรงสั่ ง มาจากประเทศฝรั่ งเศส ป พ.ศ.๒๓๔๐ ก อนที่ ทรงสั่ งทำ ชุ ด จปร.จากจี นเพี ยงป เดี ยว ชุ ดจั กรี ทรงสั่ งทำมาสอง ขนาด ชุ ดขนาดมาตรฐานสำหรั บพระราชทานแก เจ านาย ชั้ นผู ใหญ กั บชุ ดเล็ กกว าธรรมดาเรี ยกว า ชุ ดเจ าฟ า สำหรั บพระราชทานเป นของที่ ระลึ กในงานถวายพระเพลิ ง พระศพสมเด็ จพระเจ าลู กยาเธอเจ าฟ าศิ ริ ราชกกุ ธภั ณฑ สิ้ นพระชนม ครั้ งยั งทรงพระเยาว จารึ กพระปรมาภิ ไธยย อ ศรก. เป นอั กษรไขว กั นที่ ก นถ วย ลวดลายของชุ ดถ วย จั กรี เขี ยนแบบฝรั่ งเป นลายดอกเดซี่ บนพื้ นถ วยสี ต างๆ กั นคื อสี แดงวั นอาทิ ตย เหลื องวั นจั นทร สี ชมพู วั นอั งคาร สี เขี ยววั นพุ ธ สี ขาววั นพฤหั สบดี สี ฟ าวั นศุ กร สี ดำวั นเสาร สี ทองและสี เงิ นอี ก ๒ สี สี ที่ นิ ยมคื อสี ชมพู เป นสี วั น พระราชสมภพ ร.๕

Powered by