Quarter 1/2015

ดอกบานคว่ ำลงและมี เส นผ านศู นย กลางของดอก ๓-๔ เซนติ เมตร หากปลู กในพื้ นที่ ระดั บสู งหรื อที่ มี อากาศ หนาวเย็ น ดอกจะมี ขนาดใหญ ขึ้ น ออกดอกได ตลอดป แต มี ดอกดกในช วงฤดู ฝน ดอกบานวั นเดี ยวแล วโรย ส งกลิ่ นหอมอ อนๆ ตลอดวั นและหอมแรงในช วงพลบค่ ำ ต นที่ ปลู กในประเทศไทยไม มี การติ ดผล ขยายพั นธุ โดย การตอนกิ่ งและป กชำกิ่ ง สามารถปลู กเป นไม ประดั บ กระถางขนาดใหญ หรื อปลู กประดั บลงแปลงในที่ ร มรำไร หากปลู กกลางแจ ง ใบจะค อยๆ มี สี เหลื อง มี การเจริ ญ เติ บโตช าและให ดอกน อยลง หากแสงแดดจั ดหรื อร อน มาก ใบจะไหม จึ งควรพรางแสง ให ร มเงาและให ความชื้ น มากขึ้ น บทส งท าย : ชื่ อเรี ยกพรรณไม ที่ มี ชื่ อนำว า ยี่ ....ดั งกล าว นอกจากจะบ งบอกได ว าเป นพรรณไม จากต างประเทศ ที่ นำเข ามาปลู กในสมั ยรั ชกาลที่ ๒ แล ว ยั งสามารถ บ งบอกช วงป พ.ศ. โดยประมาณได อี กด วย ซึ่ งสามารถ นำมาเปรี ยบเที ยบกั บพรรณไม ชนิ ดอื่ นๆ ที่ นำเข ามา ในช วงก อนหน านี้ หรื อหลั งช วงนี้ ว าความนิ ยมปลู ก พรรณไม ของคนไทย เปลี่ ยนแปลงไปอย างไร ถิ่ นกำเนิ ด ของพรรณไม แต ละชนิ ดแตกต างกั นไหม ไปเสาะหา กั นมาได แตกต างกั นอย างไร แต เรื่ องที่ คนไทยรุ นหลั ง ประทั บใจ และยอมรั บมาจนถึ งป จจุ บั น คื อคำศั พท ที่ บั ญญั ติ กั นขึ้ นมาใช ใหม นั้ น เป นคำที่ มี ความไพเราะ เป นภาษาไทยที่ สื่ อให คนไทยเข าใจได ตรงกั น และเรี ยก ขานพรรณไม แต ละชนิ ดมาจนทุ กวั นนี้ หมายเหตุ คำว า พรรณไม ในทางการจำแนก พรรณไม เที ยบได กั บลำดั บชั้ น species และคำว า พั นธุ เป นส วนย อยลงมา เที ยบได กั บลำดั บชั้ น variety ส วน พั นธุ ปลู กในทางพื ชสวน เที ยบได กั บคำว า cultivar หรื อ cv.

ยี่ หุ บ

ยี่ หุ บ มี ชื่ อพฤกษศาสตร ว า Magnolia coco DC.

อยู ในวงศ จำป จำปา (Magnoliaceae)

ยี่ หุ บมี ถิ่ นกำเนิ ดอยู ในประเทศจี น ชาวจี นนำเข ามา ปลู กในประเทศไทยในสมั ยรั ชกาลที่ ๒ ชื่ อของยี่ หุ บนี้ อาจตั้ งขึ้ น เนื่ องจากลั กษณะของกลี บดอกที่ บานห อ เข าหากั น ในช วงบ ายที่ มี อากาศร อน กลี บดอกจะหุ บ เข าหากั น แต เนื่ องจากเป นพรรณไม ที่ ขยายพั นธุ ได ยาก ในระยะแรกโดยวิ ธี การตอนกิ่ งเท านั้ น จึ งมี จำนวนต น ไม มากนั ก ประกอบกั บยั งไม ค อยมี ความเข าใจเกี่ ยวกั บ การปลู กเลี้ ยงและบำรุ งรั กษาที่ ดี พอ ว าไม ต องการ แสงแดดรุ นแรงหรื ออากาศร อนจั ด ในช วงที่ นำเข ามา ปลู กในประเทศไทยใหม ๆ จึ งมี การเจริ ญเติ บโตไม ดี นั ก แต เนื่ องจากดอกมี กลิ่ นหอมมาก จึ งเป นที่ ใฝ ฝ นและ ชื่ นชมของผู คนในสมั ยนั้ นกั นมาก ยี่ หุ บเป นพรรณไม ที่ อยู ในวงศ เดี ยวกั บจำป จำปา มณฑา ลั กษณะเป นไม พุ มขนาดเล็ ก สู ง ๑-๓ เมตร แตกกิ่ งยาว ชู กิ่ งในแนวตั้ ง ทรงพุ มสู งเรี ยว ใบเดี่ ยวรู ป หอก ยาว ๑๐-๒๐ เซนติ เมตร ใบหนา แข็ ง เรี ยบเป นมั น ปลายใบเรี ยวแหลม ดอกเดี่ ยว ออกที่ ปลายยอด ก านดอกยาว กลี บดอกหนา สี ขาว ๖ กลี บ ห อเข าหากั น

Powered by