Quarter 1/2013

ส วนสารอี เทอร และ nitrous oxide นั้ นเป นสารเคมี ที่ มี ขาย ในร านขายยาแทบทุ กร านในสมั ยนั้ น และคนที่ มั กซื้ อไปใช คื อ นั กเล นมายากล เพราะเวลาใครสู ดหายใจแก สเหล านี้ เข าปอด คนๆ นั้ นจะมี อาการเวี ยนศี รษะ Morton มี เพื่ อนคนหนึ่ งชื่ อ Horace Wells ซึ่ งได ทดลองให คนไข สู ดหายใจแก ส nitrous oxide และ พบว า เวลาคนไข คนนั้ นถู กถอนฟ น เขาไม รู สึ กเจ็ บอะไรเลย Wells จึ งนำการทดลองนี้ ไปสาธิ ตที่ Massachusetts General Hospital ให นิ สิ ตแพทย ดู เพราะเหตุ ว า ในวั นที่ ทดลองแก ส nitrous oxide ที่ ใช มี ปริ มาณไม เพี ยงพอ ดั งนั้ นคนไข จึ งยั งมี สติ อยู บ าง ในขณะที่ ฟ นถู กถอน ทำให ต องกระโดดและตะโกนร องอย างเจ็ บปวด เหตุ การณ นี้ ทำให บรรดาคนดู ก นด าจน Wells รู สึ กอั บอายมาก จึ งตั ดสิ นใจเลิ กอาชี พทั นตแพทย เพื่ อกลั บบ านที่ Hartford แล ว หั นไปใช ชี วิ ตดื่ มสุ ราจนเมาหั วราน้ ำ ในที่ สุ ดได ฆ าตั วตายเมื่ ออายุ เพี ยง ๓๓ ป ณ เวลานั้ น Morton กำลั งเรี ยนแพทย อยู ที่ Harvard Medical School เพราะต องการความรู เพิ่ มเติ ม และได ทราบข าว การทดลองของ Wells จึ งตระหนั กในข อผิ ดพลาดต างๆ ของเพื่ อน ลุ ถึ งเดื อนพฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๔๖ Morton ได อ านวารสาร Materia Medica และพบว าอี เทอร ที่ แพทย ใช เป นยาแก หื ดนั้ น หากให คนไข สู ดดมมากจะทำให รู สึ กมึ น จึ งคิ ดจะใช บ าง แต ก็ รู ว า ต องกระทำอย างระมั ดระวั ง ในเบื้ องต น Morton ได ทดลองให สุ นั ขเลี้ ยงชื่ อ Nig สู ดดม อี เทอร ก อน จากนั้ นใช ตั วเองเป นหนู ตะเภา และรู สึ กมึ นนานเป น ชั่ วโมง จึ งได พั ฒนาอุ ปกรณ ปล อยแก ส ether จนเครื่ องมื อมี ประสิ ทธิ ภาพเป นที่ ไว ใจได ว า ทำงานไม ผิ ดพลาด คื อให อี เทอร ในปริ มาณที่ จะให คนไข หมดสติ สั มปชั ญญะพอดี จากนั้ นก็ ได ติ ดต อ โรงพยาบาล Massachusetts General Hospital ว าจะสาธิ ต การใช อี เทอร เป นยาสลบให ดู ในวั นที่ ๑๖ ตุ ลาคม ค.ศ. ๑๘๔๘ ที่ โรงพยาบาลมี คนไข คนหนึ่ งชื่ อ Gilbert Abbott ซึ่ งเป นเนื้ องอกที่ คอ และ Morton ได รั บภาระจะสาธิ ตการผ าตั ด Abbott ให ดู ซึ่ งให ผลดี บรรดา แพทย ที่ เฝ าดู การสาธิ ตรู สึ กประทั บใจมาก แต เมื่ อข าวนี้ ปรากฏในหน าหนั งสื อพิ มพ แพทย ในโรงพยาบาล อื่ นๆ อี กหลายแห งต างปฏิ เสธการยอมรั บอี เทอร ว าเป นยาสลบ โดยอ างความปลอดภั ยว า อาจทำให คนสู ดหายใจแก สนี้ เป นบ า และการที่ Abbott ไม รู สึ กเจ็ บปวดเลย เพราะเขาถู กสะกดจิ ต อย างรุ นแรง และบางคนอ างต อว าถ าการถอนฟ นสามารถทำได

โดยคนไข ไม รู สึ กเจ็ บ การตั ดขาโดยไม รู สึ กเจ็ บก็ ควรทำได เช นกั น แพทย อี กหลายคนไม เห็ นด วยกั บการใช ยาสลบโดยอ างเหตุ ผล ทางศาสนาว า ความเจ็ บปวดเป นเรื่ องปกติ ของธรรมชาติ และเป น สิ่ งที่ พระเจ าทรงบั นดาล ดั งนั้ นการขจั ดความเจ็ บปวดจึ งเป นการ กระทำที่ ขั ดต อพระประสงค ของพระเจ า นอกจากเหตุ ผลเหล านี้ แล ว ความอิ จฉาริ ษยาของคนในวงการ ก็ มี ส วนในการสร างกระแสต อต านอี เทอร ด วย เพราะขณะนั้ น Morton มี อายุ เพี ยง ๒๗ ป จึ งนั บว า “ไร เดี ยงสา” และ “อ อนหั ด” อี กทั้ งเป นเพี ยงทั นตแพทย สวะๆ ที่ ด อยสติ ป ญญากว าแพทย จึ งไม น าจะพบอะไรที่ มี คุ ณค าได เพราะแพทย เองที่ ได ร่ ำเรี ยนมา ตลอดชี วิ ตก็ ยั งหายาสลบมาใช ไม ได นั บประสาอะไรกั บคนฝ กงาน ถอนฟ นเพี ยง ๑๘ เดื อน จะพบอะไรดี ๆ ด านทั นตแพทย เองก็ มี ความอิ จฉาตาร อนเหมื อนแพทย จึ งไม ได แสดงความชื่ นชม Morton และมั กอ างว า น าจะใช วิ สกี้ หรื อบรั่ นดี เพราะจะให ผลดี กว าอี เทอร นอกจากนี้ ใครๆ ก็ รู ดี ว า ถ าให เลื อกระหว างดื่ มเหล ากั บสู ดดมอี เทอร คนไข ส วนใหญ จะเลื อกดื่ มเหล า ส วนบรรดาแพทย ที่ ตั้ งถิ่ นฐาน อยู ทางใต ของอเมริ กาก็ อ างว า อี เทอร เป นผลงานการค นพบของหมอ

ที่ อยู ทางเหนื อของประเทศ ดั งนั้ น จึ งเป นยาของฝ ายตรงข ามที่ ไม ควรใช

Powered by