Quarter 1/2013

ÁÐÅÔ à©ÅÔ Á¹ÃÔ ¹·Ã ÀÙÁÔ »˜ ÞÞÒÃÒÁÑ Þ: âÁ‹ ºŒ Ò¹ÊÒÁàÃ× Í¹ àÁ×è Í ”ÎÕ âË ” ¨Ò¡àÍÊâ«‹ ºØ ¡âçàÃÕ Â¹ÇÑ ´â¾¸Ôì

ÁÐÅÔ à©ÅÔ Á¹ÃÔ ¹·Ã William Thomas Morton: ·Ñ ¹µá¾·Â ¼ÙŒ ¾ºÇ‹ ÒÍÕ à·ÍÏ ÊÒÁÒö 㪌 ໚ ¹ÂÒÊź䴌 ºØ ¡âçàÃÕ Â¹ÇÑ ´â¾¸Ôì »¡Ô ³¡Ð¾ÅÑ §§Ò¹: »ÍÏ ઋ -àÍç ¡«Í¹âÁºÔ Å ¼¹Ö¡¡ÓÅÑ § ÁØ‹ §ÊÙ‹ ¤ÇÒÁ໚ ¹àÅÔ È àÁ×è Í “ÎÕ âË ” ¨Ò¡àÍÊâ«‹

๑ ๔ ๒ ๐ ๒ ๖

ÀÙÁÔ »˜ ÞÞÒÃÒÁÑ Þ: âÁ‹ ºŒ Ò¹ÊÒÁàÃ× Í¹

àÁ×è ÍÊÁà´ç ¨ ¾ÃÐ¾Ø ·¸à¨Œ ÒËÅǧ ·Ã§ºØ ¡àºÔ ¡àÃ×è ͧʻÒ

´Ã.» ÂÐ à©ÅÔ Á¡ÅÔè ¹ ¼ÙŒ àªÕè ÂǪÒÞ¾Ô àÈÉ Ê¶ÒºÑ ¹ÇÔ ¨Ñ ÂÇÔ ·ÂÒÈÒʵÏ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ áË‹ §»ÃÐà·Èä·Â (ÇÇ.)

จำป สิ ริ นธร ได รั บพระราชานุ ญาต จากสมเด็ จพระเทพรั ตน ราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เมื่ อวั นที่ ๘ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ให ใช พระนามาภิ ไธย เป นชื่ อจำป ที่ สำรวจพบชนิ ดใหม ของโลกว า จำป สิ ริ นธร มี ชื่ อวิ ทยาศาสตร Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin ได ตี พิ มพ รายงานในวารสารการจำแนกพรรณไม นานาชาติ Blumea ที่ ออกในประเทศเนเธอร แลนด ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ จากการเก็ บตั วอย างของผู เขี ยน เมื่ อวั นที่ ๒๑ มิ ถุ นายน พ.ศ. ๒๕๔๒ จากป าพุ ตำบลซั บจำปา อำเภอท าหลวง จั งหวั ดลพบุ รี แล วนำเสนอในวารสาร ความรู คื อประที ปฉบั บที่ ๑/๔๗ หน า ๘-๑๑

ข าวมหามงคลสำหรั บพสกนิ กรไทยในต นป พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั วพระราชทานพระบรมราชานุ ญาต เชิ ญพระปรมาภิ ไธย เป นชื่ อวิ ทยาศาสตร ของต นมะลิ ชนิ ดใหม ของโลก เพื่ อเฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว เนื่ องในโอกาสพระราชพิ ธี มหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธั นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ว า Jasminum bhumibolianum และทรงพระกรุ ณาโปรดเกล าฯ พระราชทานชื่ อภาษาไทยว า “มะลิ เฉลิ มนริ นทร ” ซึ่ งมี ความหมายว า มะลิ เฉลิ มพระเกี ยรติ พระเจ าแผ นดิ น ทั้ งนี้ ตั้ งแต วั นที่ ๑๗ ธั นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั บเป นเกี ยรติ ยศอย างสู งในการสำรวจพบมะลิ ชนิ ดใหม ของกระทรวงวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี (วท.) โดยสถาบั นวิ จั ย วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งประเทศไทย (วว.) เมื่ อได รั บ พระราชทานนาม “มะลิ เฉลิ มนริ นทร ” ในฐานะที่ ผู เขี ยนเป น ผู สำรวจพบมะลิ เฉลิ มนริ นทร จึ งขอนำเรื่ องราวที่ น าสนใจของ มะลิ เฉลิ มนริ นทร ออกเผยแพร ในวารสารความรู คื อประที ป อี กครั้ งหนึ่ ง หลั งจากที่ ได เคยนำเสนอเรื่ องราวของพรรณไม ใน พระนามที่ สำรวจพบไปแล ว ๒ ชนิ ด คื อ

Jasminum bhumibolianum – Flower to Honor HM King Bhumibol His Majesty King Bhumibol kindly named the newly discovered jasmine, Jasminum bhumibolianum, or “Mali Chalermnarin” in Thai. Endemic to Thailand, this unique jasmine was discovered by Dr. Piya Chalermglin on July 5, 2009 on a 715-meter high limestone hill in upper Northeastern part of the country.

ได รั บ พระราชทาน ความหมายของ มะลิเฉลิมนรินทร ว า “มะลิเฉลิม พระเกียรติ พระเจ าแผ นดิน”

ต อมา มหาพรหมราชิ นี ได รั บพระราชานุ ญาต จากสมเด็ จ พระนางเจ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ เมื่ อวั นที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ให ใช พระนามาภิ ไธย เป นชื่ อพรรณไม ในสกุ ลมหาพรหม ที่ สำรวจพบชนิ ดใหม ของโลกว า มหาพรหมราชิ นี มี ชื่ อวิ ทยาศาสตร Mitrephora sirikitiae Weerasooriya, Chalermglin & R.M.K. Saunders ได ตี พิ มพ รายงานในวารสารการจำแนกพรรณไม นานา- ชาติ Nordic ที่ ออกในประเทศเดนมาร ก ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ จาก การเก็ บตั วอย างของผู เขี ยน เมื่ อวั นที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จากอุ ทยานแห งชาติ น้ ำตกแม สุ ริ นทร ตำบลห วยปู ลิ ง อำเภอเมื อง จั งหวั ดแม ฮ องสอน ที่ ระดั บความสู ง ๑,๑๐๐ เมตร แล วนำเสนอ ในวารสารความรู คื อประที ป ฉบั บที่ ๓/๔๘ หน า ๒๐-๒๕ และล าสุ ดคื อ มะลิ เฉลิ มนริ นทร ได รั บพระบรมราชานุ ญาต จากพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั วภู มิ พลอดุ ลยเดชมหาราช เมื่ อ วั นที่ ๑๗ ธั นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให อั ญเชิ ญพระปรมาภิ ไธย เป น ชื่ อวิ ทยาศาสตร ของต นมะลิ ชนิ ดใหม ของโลก ว า Jasminum bhumibolianum Chalermglin ได รายงานในวารสาร การจำแนกพรรณไม นานาชาติ Blumea ที่ ออกในประเทศ เนเธอร แลนด จากการเก็ บตั วอย างของผู เขี ยน เมื่ อวั นที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จากเนิ นเขาหิ นปู น ระดั บความสู ง ๗๑๕ เมตร ในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนบน โดยทั่ วไปมะลิ เป นพรรณไม เลื้ อย แต บางชนิ ดเมื่ อได รั บ การปลู กลงแปลงกลางแจ งให ห างจากต นไม อื่ น สามารถที่ จะตั้ งต น เป นพุ มอยู ได เอง ที่ เรี ยกลั กษณะเช นนี้ ว า ไม พุ มรอเลื้ อย เตรี ยม พร อมที่ จะเลื้ อยได หากอยู ชิ ดกั บต นไม อื่ น มะลิ เป นพรรณไม เลื้ อย เนื้ อแข็ งขนาดเล็ กที่ อยู ในวงศ มะลิ (Family Oleaceae) และอยู ใน สกุ ลมะลิ (Genus Jasminum) ส วนใหญ แล วพรรณไม ในสกุ ลมะลิ ขึ้ นกระจายพั นธุ อยู ในเขตร อนของโลก มี อยู ทั้ งหมดทั่ วโลกประมาณ ๒๕๐ ชนิ ด เป นพรรณไม พื้ นเมื องของไทยประมาณ ๓๕ ชนิ ด สามารถขึ้ นได ตั้ งแต บนยอดดอยที่ สู งที่ สุ ดในประเทศไทย คื อบน ยอดดอยอิ นทนนท ที่ มี ความสู งถึ ง ๒,๕๖๕ เมตร และขึ้ นกระจาย ในป าทุ กประเภท นั บตั้ งแต ป าดิ บชื้ น ป าดิ บแล ง ป าเบญจพรรณ ป าเต็ งรั ง ป าละเมาะ ตามทุ งหญ า จนถึ งป าพรุ สามารถขึ้ นได ในทุ กระดั บความสู ง

ส วนใหญ แล วเมื่ อมะลิ มี ดอกบานจะมี ขนาดเส นผ านศู นย กลาง เฉลี่ ย ๒๐-๓๕ มิ ลลิ เมตร และมี กลี บดอกสี ขาว มะลิ ที่ คนไทยรู จั ก กั นดี คื อ มะลิ ลา และ มะลิ ซ อน เนื่ องจากมี การปลู กใช ประโยชน เป นไม ดอกไม ประดั บกั นมานาน ถึ งแม ว ามะลิ ทั้ งสองชนิ ดมี ถิ่ น กำเนิ ดเดิ มอยู ในคาบสมุ ทรอาหรั บและกระจายมาจนถึ งอิ นเดี ย และนำเข ามาปลู กในประเทศไทยตั้ งแต สมั ยกรุ งสุ โขทั ย พบหลั กฐาน อยู ในบทวรรณคดี ไทยเก าๆ มากมาย ดอกมี กลิ่ นหอม จึ งนิ ยมนำ ดอกสดไปบู ชาพระ ร อยมาลั ย ลอยแช ในน้ ำดื่ ม ดอกแห งมี คุ ณสมบั ติ เป นสมุ นไพร นำมาบดหรื อปรุ งเป นยาหอมบำรุ งหั วใจ แต อย างไร ก็ ตามการใช ประโยชน จากมะลิ พื้ นเมื องของคนไทยก็ ยั งมี น อยมาก หากแต เมื่ อท านได เข าไปเดิ นเที่ ยวในป า ท านก็ จะประจั กษ ด วย ตั วเองว า มะลิ ป าเป นพรรณไม ที่ ส งกลิ่ นหอมฟุ งไปทั่ วราวป า ในแต ละฤดู มะลิ แต ละชนิ ดก็ จะหมุ นกั น ออกดอก ส งกลิ่ นให ผู มาเยื อน ได เชยชมกั นได ทุ กครั้ ง

ของแต ละภาค จนถึ งที่ ราบ ชายฝ งทะเล รวมทั้ งตามเกาะ แก งต างๆ ทั้ งในฝ งอ าวไทยและ ฝ งอั นดามั น

ต นกล าที่ งอกจากเมล็ ดเจริ ญเติ บโตช ามาก ดั งนั้ นวิ ธี การขยายพั นธุ ที่ เหมาะสมของมะลิ เฉลิ มนริ นทร คื อการป กชำกิ่ ง ที่ สามารถป กชำ ให ออกรากได ดี ทั้ งกิ่ งอ อนและกิ่ งแก เมื่ อนำมาปลู กเลี้ ยงเป นไม ประดั บ ชอบดิ นปลู กที่ มี อิ นทรี ย วั ตถุ หรื อปุ ยคอก มี ความชุ มชื้ น ปานกลางและชอบแสงแดดจั ด และที่ พิ เศษคื อ ต องทำซุ มให เลื้ อยไต จึ งจะออกดอกได สวยงาม ไม ว าจะปลู กลงกระถาง หรื อลงแปลงกลางแจ ง สามารถปรั บตั วเจริ ญเติ บโตเป นไม ประดั บอยู นอกถิ่ นกำเนิ ดเดิ มได ดี ดั งนั้ นเทคนิ คการขยายพั นธุ และการปลู กเลี้ ยงเป นไม ดอกไม ประดั บ จึ งเป นความหวั ง ในการอนุ รั กษ มะลิ ถิ่ นเดี ยวที่ หายากและใกล สู ญพั นธุ ชนิ ดนี้ ได อย าง ยั่ งยื น ลั กษณะทั่ วไปของมะลิ เฉลิ มนริ นทร เป นไม เถาเลื้ อยได ไกล ๑-๒ เมตร กิ่ งยอดเรี ยวเล็ ก เรี ยบ ใบรู ปรี หนาเหนี ยวสี เขี ยวเข ม เป นมั น ช อดอกออกที่ ปลายกิ่ งยอดหรื อปลายกิ่ งข าง มี ดอกย อย ๗-๑๓ ดอก กลี บเลี้ ยง แหลม หนาแข็ งขนาดใหญ จำนวน ๔-๕ ซี่ หลอดกลี บดอกยาว ๑๒-๑๕ มิ ลลิ เมตร กลี บดอกสี ขาว ๖-๘ กลี บ แต ละกลี บกว าง ๓-๔ มิ ลลิ เมตร เมื่ อดอกย อยบานมี เส นผ าน- ศู นย กลางของดอก ๒.๕ เซนติ เมตร ผลกลมรี ๑ ผล เมื่ อสุ กสี ดำ เป นมะลิ ที่ เจริ ญเติ บโตช าเมื่ อเที ยบกั บมะลิ ชนิ ดอื่ นๆ ในถิ่ นกำเนิ ด ออกดอกบานในช วงเดื อนกรกฎาคมถึ งกั นยายน ส งกลิ่ นหอมแรง

มะลิ เฉลิ มนริ นทร เป นพรรณไม ถิ่ นเดี ยวของไทย คื อมี ถิ่ น กำเนิ ดและกระจายพั นธุ ตามธรรมชาติ อยู เฉพาะในประเทศไทย เท านั้ น ไม มี ขึ้ นอยู ในประเทศอื่ น มี สถานภาพในถิ่ นกำเนิ ดตาม ธรรมชาติ เป นพรรณไม ที่ หายากและใกล สู ญพั นธุ แหล งที่ พบบน ภู เขาหิ นปู นในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนบน สามารถขยายพั นธุ ได ทั้ งการเพาะเมล็ ดและการป กชำกิ่ ง ส วนการตอนกิ่ งจะมี โอกาส ทำได น อยมาก เนื่ องจากกิ่ งมี ขนาดเล็ กมาก เมื่ อตอนแล วกิ่ งจะหั ก

ลั กลอบนำพรรณไม ออกจากป า เนื่ องจากไม คุ มกั บการถู กจั บกุ ม ดำเนิ นคดี ส งเสริ มให มี การนำพรรณไม ไปปลู กในทุ กพื้ นที่ ทั่ ว ประเทศ เพื่ อสร างความเขี ยวขจี ให ผื นแผ นดิ นเป นผลให สิ่ งแวดล อม ภายในประเทศดี ขึ้ น คนไทยน าจะมี สุ ขภาพดี ขึ้ น ความสุ ขของ คนไทยน าจะสู งขึ้ น พรรณไม ชนิ ดใหม ของโลกและพรรณไม ที่ มี รายงานเป น ครั้ งแรกในประเทศไทย ที่ ได สำรวจพบ ได รั บ ความนิ ยมอย างรวดเร็ ว มี การนำไป ปลู กทั่ วประเทศ รวมทั้ งในสวน พฤกษศาสตร ต างประเทศ บางแห ง เป นไม ดอกไม

มี ผลแก เดื อนพฤศจิ กายนถึ งมกราคม แต เมื่ อนำมาปลู กเลี้ ยงแล ว ให น้ ำและให ปุ ยเฉกเช นไม ประดั บทั่ วไป พบว าออกดอกได เป นช วงๆ หลายครั้ งในรอบป ลั กษณะเด นที่ แตกต างจากชนิ ดอื่ นอย างชั ดเจน ตรงที่ มี กลี บเลี้ ยง แหลม หนาแข็ งขนาดใหญ จำนวน ๔-๕ ซี่ สี เขี ยวเข มยาว ๓-๔ มิ ลลิ เมตร และติ ดผลดอกละ ๑ ผล ในธรรมชาติ ขึ้ นอยู เฉพาะ

บนเขาหิ นปู นเท านั้ น ในขณะที่ มะลิ ต นไม ดอก ไม ประดั บที่ ปลู กกั นทั่ วไป มี กลี บเลี้ ยงเรี ยว โค งยาวมากกว า ๑ เซนติ เมตร สี เขี ยว

อมขาว จำนวน ๖-๑๐ ซี่ และติ ด ผลดอกละ ๒-๔ ผล ในช วงดอก บาน จึ งเห็ นช อดอกมะลิ เฉลิ ม นริ นทร โดดเด นสง างาม

ประดั บ อาทิ จำป สิ ริ นธร มหาพรหมราชิ นี จำป ช าง จำป เพชร แสดสยาม

แปลกตาไปจากมะลิ ทั่ วไป มี ใบค อนข างเล็ กสี เขี ยวเข ม เป นมั น นั บเป นงานที่ ยากอยู

พรหมดอย ปาหนั นหยิ ก จนสามารถรั บรองได ว า พรรณไม เหล านี้ ไม มี โอกาส ที่ จะสู ญพั นธุ นั บเป นการ อนุ รั กษ พรรณไม นอกถิ่ น กำเนิ ดอย างยั่ งยื นที่ ประสบ ผลสำเร็ จ นั กสำรวจพรรณไม เช นเรา ยิ นดี และเต็ มใจรั บภารกิ จนี้ มาโดยตลอด ถึ งแม ว าจะเป นงานที่ ยาก ต องทำด วยความมุ งมั่ น

แล ว ในการตามหาพรรณไม ที่ หายากและใกล สู ญพั นธุ ที่ มี ขึ้ นอยู ตามธรรมชาติ แต การที่ จะ

ขยายพั นธุ ปลู กเลี้ ยง บำรุ งรั กษาและ อนุ รั กษ ไว ให ได อย างยั่ งยื นนอกถิ่ นกำเนิ ด ตามธรรมชาติ นั้ น ย อมยากกว าหลายเท า เพราะ

ผู ปฏิ บั ติ งานต องผจญกั บความยากลำบากนานั ปการ แต หากมิ ได ดำเนิ นการแล ว พรรณไม หายากที่ เป นทรั พยากรของชาติ เหล านี้ ก็ จะสู ญไป และท ายที่ สุ ด อยากจะกล าวว าเราภาคภู มิ ใจที่ ทำงานนี้ ได สำเร็ จ และขอมอบให เป นมรดกของชาติ ของอนุ ชนรุ นต อไป นั บแต นี้ ไป... มะลิ เฉลิ มนริ นทร ก็ จะเป นพรรณไม ที่ ได รั บ การอนุ รั กษ นอกถิ่ นกำเนิ ดอย างยั่ งยื นอี กชนิ ดหนึ่ ง

นี่ คื อเทคโนโลยี หากจะทำให สำเร็ จได ต องทำด วยความมุ งมั่ น และที่ สำคั ญเหนื อสิ่ งอื่ นใด คื อจิ ตใจต องร อยเปอร เซ็ นต เพราะ เต็ มไปด วยอุ ปสรรคมากมาย โดยปรกติ แล ว นั กสำรวจพรรณไม ทั่ วโลก รวมทั้ งในเมื องไทยเข าใจว า เมื่ อได ไปสำรวจเก็ บตั วอย าง มาทำเป นตั วอย างพรรณไม แห ง ส งเข าเก็ บรั กษาในหอพรรณไม จำแนกชื่ อ ส งรายงานการสำรวจ และเมื่ อตี พิ มพ ผลงานแล ว ก็ เป นอั นเสร็ จหน าที่ แต ภารกิ จนั กสำรวจพรรณไม และนั กอนุ รั กษ เช นเรา มิ ได มี เพี ยงเท านั้ น เมื่ อเก็ บตั วอย างแล ว ก็ ต องเก็ บข อมู ลของพื้ นที่ ถิ่ น กำเนิ ด เพื่ อประเมิ นว าอยู ในสถานภาพใดตามลำดั บเกณฑ ความ เสี่ ยงในการใกล จะสู ญพั นธุ ของ IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) หาก อยู ในสภาพหายากและใกล สู ญพั นธุ ก็ ต องศึ กษาป ญหาของการ ขยายพั นธุ ของต นนั้ นๆ ว าเป นเพราะเหตุ ใด แล วหาแนวทางใน การขยายพั นธุ การปลู กเลี้ ยง การบำรุ งรั กษาให ได ผลดี การนำ ไปใช ประโยชน แล วปรั บปรุ งให เป นวิ ธี การที่ ง าย สะดวก รวดเร็ ว ประหยั ด เหมาะสมที่ จะถ ายทอดลงสู เกษตรกร ให เกษตรกร สามารถนำไปปฏิ บั ติ ได ให มี การผลิ ตต นกล าออกมาเป นจำนวนมาก สร างเป นอาชี พ เป นรายได ให เกษตรกร เป ดโอกาสให ผู คนทั่ วไป หาซื้ อไปปลู กเลี้ ยงได อย างสะดวกและมี ราคาต่ ำ ลดป ญหาในการ

W William Thomas Morton: The Dentist Who Uses Ether as Anesthetic William Thomas Morton, an American dentist, first publicly demonstrated the use of inhaled ether as a surgical anesthetic in 1846. Morton had his dog, Nig, inhale ether and even tested the effect of ether on himself until he found the safe dose. On September 30, 1846, Morton performed a painless tooth extraction after administering ether to a patient at the Massachusetts General Hospital.

illiam Thomas Morton:

ในโลกของการค นพบบางครั้ งความกลั วและการดื้ อดึ งดั นของ ผู คนทำให เกิ ดอุ ปสรรคต อความคิ ดสร างสรรค ของนั กวิ ทยาศาสตร ดั งเหตุ การณ ที่ เกิ ดขึ้ นในป ค.ศ. ๑๘๔๖ เมื่ อ William Thomas Morton นำอี เทอร (ether) มาใช เป นยาสลบเป นครั้ งแรก ผลงานนี้ ได ยุ ติ ความทารุ ณที่ เกิ ดขึ้ นเวลาแพทย ผ าตั ดคนไข ขณะมี สติ แม ความ สำเร็ จจะเป นที่ ประจั กษ ชั ดต อทุ กคน แต ผลงานนี้ ก็ ไม ได รั บการ สนั บสนุ นจากบุ คคลในวงการ คนทั่ วไป และสถาบั นศาสนา เพราะ ในสมั ยนั้ น นอกจากวงการแพทย จะมี การอิ จฉาริ ษยากั นสู งและมี อคติ แล ว บุ คลิ กของ Morton ก็ มี ส วนในการทำให อี เทอร ถู กต อต าน ด วย ทั้ งนี้ เพราะ Morton เป นเพี ยงทั นตแพทย ที่ ไม ได รั บการศึ กษา สู ง เป นคนงกเงิ น และมุ งหารายได จากคนไข ที่ ปวดฟ น โดยใช กรรมวิ ธี ที่ ไร จริ ยธรรม ประวั ติ ศาสตร การแพทย ได บั นทึ กว า ชาวอี ยิ ปต โบราณ ในสมั ยเมื่ อ ๔,๕๐๐ ป ก อน รู วิ ธี ทำให คนสลบหรื อ

หมดสติ โดยใช วิ ธี บี บคอ จนเลื อดไหลขึ้ น หล อเลี้ ยงสมองไม ได หรื อไม ก็ ใช ท อนไม ฟาดที่ ศี รษะอย างรุ นแรง

เมื่ ออารยธรรมของมนุ ษย เจริ ญขึ้ น เทคนิ คการทำให คนสลบ ก็ ได รั บการพั ฒนายิ่ งขึ้ น ใน ค.ศ. ๑๐๐ ชาวยุ โรปใช วิ ธี กิ นรากของพื ช เพื่ อให หมดสติ เช น รากของต น mandragora และ belladonna จากนั้ นได พั ฒนาไปใช แอลกอฮอล ฝ น และกั ญชา เพื่ อให คนไข รู สึ ก เจ็ บน อยลงเวลาแพทย ผ าตั ด สารเหล านี้ ให ผลเป นที่ น าพอใจในระดั บ หนึ่ ง แต ไม สมบู รณ ที เดี ยวนั ก เพราะในบางครั้ งคนไข ฟ นในขณะที่ การผ าตั ดยั งไม ลุ ล วง ในเวลาต อมาสถาบั นศาสนากลั บมี ความเห็ นว า สุ รา ฝ น และ กั ญชาเป นยาเสพติ ดของคนนอกรี ต จึ งสั่ งห ามใช ดั งนั้ นแพทย จึ ง ต องหั นไปใช วิ ธี อื่ นในการทำให คนไข หมดสติ แทน เช น Mesmer ใช วิ ธี สะกดจิ ต และเมื่ อ Joseph Priestley พบแก ส nitrous oxide ในป คศ. ๑๗๗๒ Humphrey Davy จึ งได เสนอให แพทย ใช แก สนี้ ในการผ าตั ด แต ไม มี ใครทำตาม เพราะ Priestley และ Davy เป นนั กเคมี มิ ใช แพทย ในป คศ. ๑๘๒๔ แพทย ชื่ อ Henry Hickman ได ทดลอง ให คนไข หายใจแก สคาร บอนไดออกไซด เข าปอดจนหมดสติ แต ความสำเร็ จของ Hickman ในเรื่ องนี้ ไม มี ใครสนใจ เพราะคนที่ เคร งศาสนามี ความคิ ดว า การทนทุ กข ทรมานเป นสิ่ งที่ พระเจ าใช ในการทดสอบจิ ตใจของคน ดั งนั้ นผู ที่ ทนทุ กข หนั กที่ สุ ดได (หรื อ ถู กฆ า) จะได รั บการยกย องว าเป นคนที่ มี จิ ตใจสู งส ง และเสี ยสละ มากที่ สุ ด จนสมควรได รั บการเชิ ดชู ว าเป นนั กบุ ญ เมื่ อถึ งกลางคริ สตศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่ งเป นยุ คที่ Morton เริ่ ม อาชี พทั นตแพทย เขาได พบว าเวลาจะผ าตั ด แพทย นิ ยมใช วิ ธี มอม เหล าคนไข เช น ให ดื่ มวิ สกี้ ยิ น หรื อเหล า จนหมดสติ แล วจึ งลงมื อ ผ าตั ด ดั งนั้ นในห องผ าตั ดจึ งมี ขวดเหล าวางเรี ยงรายให คนไข ดื่ ม เพื่ อให หมดสติ และให แพทย ดื่ มเพื่ อย อมใจก อนลงมื อผ าตั ด ตามปกติ ความเจ็ บปวดในการผ าตั ดในสมั ยนั้ นจะรุ นแรง เพี ยงใดขึ้ นกั บความชำนาญของแพทย ความรวดเร็ วและความยาก ง ายในการผ าตั ด ซึ่ งถ านานเกิ น ๒๐ นาที คนไข มั กจะตาย และถ า คนไข ยั งไม หมดสติ ห องผ าตั ดนั้ นจะกลายสภาพเป นห องทารุ ณ เพราะคนไข จะส งเสี ยงร องโหยหวนอย างน าเวทนา ดั งนั้ นห องผ าตั ด จึ งถู กจั ดให อยู แยกจากตั วโรงพยาบาล เพราะเสี ยงหวี ดร องของ คนไข จะได ไม รบกวนหรื อกระทบกระเทื อนจิ ตใจคนไข อื่ นๆ เมื่ อ ความจริ งเป นเช นนี้ คนไข บางคนจึ งมี ความรู สึ กว าเวลาถู กนำเข า ห องผ าตั ดเสมื อนตนกำลั งเดิ นสู ตะแลงแกง และแพทย คื อเพชฌฆาต ดี ๆ นี่ เอง

ในเมื่ อแพทย เองก็ ไม ได คิ ดจะหายาสลบมาใช ดั งนั้ นเมื่ อมี ทั นตแพทย คนหนึ่ งอ างว าได พบยาสลบที่ เป นของเหลวซึ่ งเวลาเท ใส ผ าเช็ ดหน า แล วนำไปประกบจมู กคนไข คนไข จะหมดสติ ทั นที แพทย หลายคนจึ งทำใจยอมรั บเหตุ การณ นี้ ไม ได Morton เกิ ดเมื่ อป ค.ศ. ๑๘๑๙ (ตรงกั บรั ชสมั ยพระพุ ทธเลิ ศ หล านภาลั ย) ที่ เมื อง Charlton City ใกล Boston รั ฐ Massa- chusetts สหรั ฐอเมริ กา บิ ดาเป นชาวนายากจน ในวั ยเด็ ก Morton ตั้ งใจจะเป นแพทย แต ฐานะที่ ไม ดี ของบิ ดาทำให ฝ นของ Morton ไม เป นจริ ง เมื่ อเติ บโต Morton จึ งทำธุ รกิ จขายอุ ปกรณ ที่ ทำด วย โลหะ แต ประสบความล มเหลว จึ งต องหางานใหม โดยไปฝ กงาน และเรี ยนงานทั นตกรรมกั บทั นตแพทย คนหนึ่ งที่ เมื อง Boston เป น เวลา ๑๘ เดื อน ในสมั ยนั้ นคนที่ จะเป นทั นตแพทย ไม จำเป นต องเข าโรงเรี ยน ทั นตแพทย เพี ยงแต ต องใช เวลาฝ กงานกั บทั นตแพทย นานๆ ก็ ได รั บการยอมรั บว าเป นทั นตแพทย แล ว และนี่ คื อเหตุ ผลที่ แพทย ส วนใหญ ถื อว า อาชี พทั นตแพทย เป นงานอาชี พง ายๆ แพทย หลาย คนจึ งหารายได เสริ มด วยการถอนฟ น เมื่ อสิ้ นสุ ดการฝ กงาน Morton ได ไปเป ดร านทั นตกรรมที่ Boston และคิ ดจะแต งงานกั บ Elizabeth Whitman ซึ่ งมี อายุ ๑๘ ป แต ว าที่ พ อตาเห็ นว า Morton มี ฐานะยากจนจึ งไม สนั บสนุ น ครั้ น Morton สั ญญาว าในอนาคตเขาจะสร างตั วจนมี ฐานะดี ว าที่ พ อตาจึ งอนุ ญาตภายใต เงื่ อนไขว า Morton ต องรวยก อน แล วจะยกลู กสาวให ธุ รกิ จทั นตกรรมในสมั ยนั้ นมี การแข งขั นกั นสู งเพื่ อหาคนไข และหาเงิ น ทั นตแพทย บางคนใช วิ ธี โฆษณาชวนเชื่ อ บางคนจั ดงาน โชว แสดงในที่ สาธารณะเพื่ อดึ งดู ดคนให มาใช บริ การถอนฟ น และ ในการถอนฟ นทุ กครั้ ง ถ าทั นตแพทย ไม ให คนไข ดื่ มแอลกอฮอล และคนไข ฟ นผุ มาก หรื อมี ฟ นคุ ด การถอนจะทำให คนไข เจ็ บและ ปวดมาก แต ถ าให ดื่ มแอลกอฮอล คนไข หลายคนอาจอาเจี ยน เพราะแพ เหล า คนปวดฟ นหลายคนจึ งคิ ดยอมตายให ศพมี ฟ นเน า คาปาก ดี กว าไปหาหมอฟ น

Morton ได พยายามหาวิ ธี ถอนฟ นโดยไม ให คนไข รู สึ กเจ็ บเลย ซึ่ งถ าค นพบเขาก็ จะเป นคนที่ ร่ ำรวยที่ สุ ดในอเมริ กา ในเบื้ องต น ได ทดลองใช ทิ งเจอร ฝ น (laudanum) ซึ่ งมี ผลทำให คนไข หลายคนมี อาการแพ มาก จนเพื่ อนทั นตแพทย กล าวหาว า เขาเป นหมอฟ นเพี้ ยน

ส วนสารอี เทอร และ nitrous oxide นั้ นเป นสารเคมี ที่ มี ขาย ในร านขายยาแทบทุ กร านในสมั ยนั้ น และคนที่ มั กซื้ อไปใช คื อ นั กเล นมายากล เพราะเวลาใครสู ดหายใจแก สเหล านี้ เข าปอด คนๆ นั้ นจะมี อาการเวี ยนศี รษะ Morton มี เพื่ อนคนหนึ่ งชื่ อ Horace Wells ซึ่ งได ทดลองให คนไข สู ดหายใจแก ส nitrous oxide และ พบว า เวลาคนไข คนนั้ นถู กถอนฟ น เขาไม รู สึ กเจ็ บอะไรเลย Wells จึ งนำการทดลองนี้ ไปสาธิ ตที่ Massachusetts General Hospital ให นิ สิ ตแพทย ดู เพราะเหตุ ว า ในวั นที่ ทดลองแก ส nitrous oxide ที่ ใช มี ปริ มาณไม เพี ยงพอ ดั งนั้ นคนไข จึ งยั งมี สติ อยู บ าง ในขณะที่ ฟ นถู กถอน ทำให ต องกระโดดและตะโกนร องอย างเจ็ บปวด เหตุ การณ นี้ ทำให บรรดาคนดู ก นด าจน Wells รู สึ กอั บอายมาก จึ งตั ดสิ นใจเลิ กอาชี พทั นตแพทย เพื่ อกลั บบ านที่ Hartford แล ว หั นไปใช ชี วิ ตดื่ มสุ ราจนเมาหั วราน้ ำ ในที่ สุ ดได ฆ าตั วตายเมื่ ออายุ เพี ยง ๓๓ ป ณ เวลานั้ น Morton กำลั งเรี ยนแพทย อยู ที่ Harvard Medical School เพราะต องการความรู เพิ่ มเติ ม และได ทราบข าว การทดลองของ Wells จึ งตระหนั กในข อผิ ดพลาดต างๆ ของเพื่ อน ลุ ถึ งเดื อนพฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๔๖ Morton ได อ านวารสาร Materia Medica และพบว าอี เทอร ที่ แพทย ใช เป นยาแก หื ดนั้ น หากให คนไข สู ดดมมากจะทำให รู สึ กมึ น จึ งคิ ดจะใช บ าง แต ก็ รู ว า ต องกระทำอย างระมั ดระวั ง ในเบื้ องต น Morton ได ทดลองให สุ นั ขเลี้ ยงชื่ อ Nig สู ดดม อี เทอร ก อน จากนั้ นใช ตั วเองเป นหนู ตะเภา และรู สึ กมึ นนานเป น ชั่ วโมง จึ งได พั ฒนาอุ ปกรณ ปล อยแก ส ether จนเครื่ องมื อมี ประสิ ทธิ ภาพเป นที่ ไว ใจได ว า ทำงานไม ผิ ดพลาด คื อให อี เทอร ในปริ มาณที่ จะให คนไข หมดสติ สั มปชั ญญะพอดี จากนั้ นก็ ได ติ ดต อ โรงพยาบาล Massachusetts General Hospital ว าจะสาธิ ต การใช อี เทอร เป นยาสลบให ดู ในวั นที่ ๑๖ ตุ ลาคม ค.ศ. ๑๘๔๘ ที่ โรงพยาบาลมี คนไข คนหนึ่ งชื่ อ Gilbert Abbott ซึ่ งเป นเนื้ องอกที่ คอ และ Morton ได รั บภาระจะสาธิ ตการผ าตั ด Abbott ให ดู ซึ่ งให ผลดี บรรดา แพทย ที่ เฝ าดู การสาธิ ตรู สึ กประทั บใจมาก แต เมื่ อข าวนี้ ปรากฏในหน าหนั งสื อพิ มพ แพทย ในโรงพยาบาล อื่ นๆ อี กหลายแห งต างปฏิ เสธการยอมรั บอี เทอร ว าเป นยาสลบ โดยอ างความปลอดภั ยว า อาจทำให คนสู ดหายใจแก สนี้ เป นบ า และการที่ Abbott ไม รู สึ กเจ็ บปวดเลย เพราะเขาถู กสะกดจิ ต อย างรุ นแรง และบางคนอ างต อว าถ าการถอนฟ นสามารถทำได

โดยคนไข ไม รู สึ กเจ็ บ การตั ดขาโดยไม รู สึ กเจ็ บก็ ควรทำได เช นกั น แพทย อี กหลายคนไม เห็ นด วยกั บการใช ยาสลบโดยอ างเหตุ ผล ทางศาสนาว า ความเจ็ บปวดเป นเรื่ องปกติ ของธรรมชาติ และเป น สิ่ งที่ พระเจ าทรงบั นดาล ดั งนั้ นการขจั ดความเจ็ บปวดจึ งเป นการ กระทำที่ ขั ดต อพระประสงค ของพระเจ า นอกจากเหตุ ผลเหล านี้ แล ว ความอิ จฉาริ ษยาของคนในวงการ ก็ มี ส วนในการสร างกระแสต อต านอี เทอร ด วย เพราะขณะนั้ น Morton มี อายุ เพี ยง ๒๗ ป จึ งนั บว า “ไร เดี ยงสา” และ “อ อนหั ด” อี กทั้ งเป นเพี ยงทั นตแพทย สวะๆ ที่ ด อยสติ ป ญญากว าแพทย จึ งไม น าจะพบอะไรที่ มี คุ ณค าได เพราะแพทย เองที่ ได ร่ ำเรี ยนมา ตลอดชี วิ ตก็ ยั งหายาสลบมาใช ไม ได นั บประสาอะไรกั บคนฝ กงาน ถอนฟ นเพี ยง ๑๘ เดื อน จะพบอะไรดี ๆ ด านทั นตแพทย เองก็ มี ความอิ จฉาตาร อนเหมื อนแพทย จึ งไม ได แสดงความชื่ นชม Morton และมั กอ างว า น าจะใช วิ สกี้ หรื อบรั่ นดี เพราะจะให ผลดี กว าอี เทอร นอกจากนี้ ใครๆ ก็ รู ดี ว า ถ าให เลื อกระหว างดื่ มเหล ากั บสู ดดมอี เทอร คนไข ส วนใหญ จะเลื อกดื่ มเหล า ส วนบรรดาแพทย ที่ ตั้ งถิ่ นฐาน อยู ทางใต ของอเมริ กาก็ อ างว า อี เทอร เป นผลงานการค นพบของหมอ

ที่ อยู ทางเหนื อของประเทศ ดั งนั้ น จึ งเป นยาของฝ ายตรงข ามที่ ไม ควรใช

และการฟ นฟู ประเทศ ข าวการโจมตี ใส ไคล กั นและกั นระหว าง Jackson กั บ Morton เริ่ มเลื อนหายไปจากหน าหนั งสื อพิ มพ ในขณะนั้ นยาสลบของ Morton ได ถู กนำไปใช ในการผ าตั ดแผล ของทหารเรี ยบร อยแล ว หลั งจากที่ ต องใช ชี วิ ตอย างยากลำบากเพราะขาดเงิ น ถู กปฏิ เสธความยิ่ งใหญ โดยสั งคม และถู ก Jackson โจมตี Morton ก็ ล มป วย และเสี ยชี วิ ต เพราะเส นเลื อดแตกในสมอง เมื่ ออายุ ๔๘ ป สำหรั บ Jackson เองก็ ไปเสี ยชี วิ ตที่ โรงพยาบาลโรคจิ ต จึ งเป นว าก อนวั นที่ ๑๖ ตุ ลาคม คศ. ๑๘๔๖ ไม มี ใครรู เลยว า การผ าตั ดที่ คนไข ไม เจ็ บปวดเป นเรื่ องที่ เป นไปได อย างไม มี อั นตราย ใดๆ และ Morton เป นบุ คคลแรกที่ ใช คนเป นหนู ทดลองในการ ทั นตกรรม เพราะถ าคนๆ นั้ นตาย เขาก็ จะถู กกล าวหาว าฆ าคน โดยเจตนา แต เมื่ อถึ งวั นนี้ อี เทอร ของ Morton ที่ เขาคิ ดจะขาย เพื่ อหาเงิ น ได กลายเป นสิ่ งที่ แพทย ทุ กคนสามารถใช ได โดยไม ต อง จ ายค าสิ ทธิ บั ตร

Morton เองก็ มี ส วนทำให สั งคมรอบด านต อต านอี เทอร ด วยเหตุ ผลว า เขาต องการเงิ นมาก ดั งนั้ นเมื่ อพบว า อี เทอร มี สมรรถภาพในการเป นยาสลบ จึ งคิ ดจดทะเบี ยนสิ ทธิ บั ตร และได ปฏิ เสธจะเป ดเผยว าใช อี เทอร โดยได ปกป ดความลั บนี้ ด วยการ เรี ยกชื่ อใหม ว า “Letheon” พร อมกั นนั้ นก็ ใช น้ ำหอมปนในอี เทอร เพื่ อกลบกลิ่ นด วย คณะแพทย แห ง Massachusetts Medical Society จึ งตั้ ง ข อหาฉกรรจ ว า Morton เป นคนงกเงิ น และไม สมควรจะหาเงิ น จากการขายยาสลบเลย เพราะยาเป นสิ่ งจำเป นสำหรั บมวลมนุ ษย- ชาติ ในการใช รั กษาตั ว การซ้ ำเติ มเหล านี้ ยั งไม รุ นแรงเมื่ อเที ยบกั บกรณี เพื่ อนนั กเคมี ของ Morton ที่ ชื่ อ Charles Jackson ซึ่ งออกมาอ างว า เขาคื อ คนที่ แนะให Morton ใช อี เทอร เป นยาสลบ การต อสู เพื่ อขอ ส วนแบ งจากสิ ทธิ บั ตรจึ งเกิ ดขึ้ นและได ยื ดเยื้ อยาวนานเป นเวลา ๘ ป จนในที่ สุ ด Morton เป นบุ คคลล มละลาย เพราะถู ก Jackson กล าวปรั กปรำด วยข อหา

ต างๆ นานา จนธุ รกิ จ ของ Morton ล มจม แต เมื่ อเกิ ดสงคราม กลางเมื องระหว าง ฝ ายเหนื อกั บฝ ายใต ชาวอเมริ กั นได หั นไป สนใจการสู รบ

“ผมอยู กั บบริ ษั ทมาหลายป ยั งไม เคยออกมาทำอะไรแบบนี้ เลยนะ ผมว าการทำกิ จกรรมในรู ปแบบนี้ ดี มาก เพราะทำให เราได ความ รู สึ กของการเป นผู ให จริ งๆ” ชยุ ติ บอกว ากิ จกรรมนี้ มี การเตรี ยมกั น มานานกว าสิ บเดื อนแล ว “คื อเราเริ่ มจากช วยกั นทำถุ งผ า แล วนำ ออกขายเพื่ อเอารายได มาซื้ อสิ่ งของต างๆ สำหรั บบริ จาคให โรงเรี ยน โดยไม มี การหั กค าใช จ ายใดๆ แล วเรายั งมี การนำของออก ประมู ลโดยใช วิ ธี ประมู ลออนไลน ซึ่ งได เงิ นมาจำนวนไม น อย เพื่ อมา ซื้ ออุ ปกรณ กี ฬา และยั งมี การรั บบริ จาคเป นเงิ นสดให กั บโรงเรี ยน ไว ด วย” จำนวนเงิ นที่ ชยุ ติ หมายถึ ง คื อเงิ นที่ มาจากการบริ จาคของ สโมสรพนั กงานเอสโซ ซึ่ งรวมมู ลค าทั้ งสิ้ นเป นเงิ น ๓๕๐,๐๐๐ บาท ไม เพี ยงแต ทำความสะอาดห องเรี ยนเท านั้ น ยั งมี พนั กงาน บางกลุ มกำลั งร วมแรงกั นทำความสะอาดห องน้ ำของโรงเรี ยน บางกลุ มกำลั งช วยกั นตอกโต ะ เก าอี้ ที่ ชำรุ ดและทาสี ให ดู ใหม เอี่ ยม ท ามกลางแสงแดดที่ กำลั งแรงขึ้ นทุ กที สาวร างบางหลายคนนั่ งก ม หน าทาสี เส น และตี เส นสนามกี ฬาเพื่ อให เป นสนามวอลเลย บอล สำหรั บนั กเรี ยน อี กกลุ มหนึ่ งกำลั งช วยกั นสอนเด็ กๆ ให รู จั กวิ ธี คั ดแยกขยะอย างถู กต อง สุ ดา (ณ สงขลา) นิ ลวรสกุ ล ผู จั ดการฝ ายเทคโนโลยี สาร- สนเทศ บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล จำกั ด กล าวว า กิ จกรรมอาสาสมั คร ในครั้ งนี้ เป นส วนหนึ่ งของการจั ดกิ จกรรมส งเสริ มการทำงานเป น ที ม และทางพนั กงานได มี แนวคิ ดที่ จะทำกิ จกรรมเพื่ อส งเสริ มการ ศึ กษาสำหรั บเยาวชน โดยในโอกาสนี้ ได ร วมกั นนำหนั งสื อและ คอมพิ วเตอร มามอบให พร อมทั้ งจั ดห องสมุ ดโรงเรี ยน ห องคอม- พิ วเตอร และให ความรู รวมถึ งกิ จกรรมสั นทนาการต างๆ แก เด็ ก นั กเรี ยน นอกจากนั้ น สโมสรพนั กงานเอสโซ ยั งได ร วมนำอาหาร เครื่ องดื่ ม มาแจกจ ายให กั บ นั กเรี ยนอี กด วย

พั ดชา คุ ณากู ลสวั สดิ์ เจ าหน าที่ ฝ ายวิ เคราะห ของบริ ษั ท คื อเจ าของ เสี ยงใสๆ พั ดชาเล าว า การได มาร วมกิ จกรรมครั้ งนี้ เป นเพราะทาง ฝ ายเทคโนโลยี สารสนเทศได มี การประชาสั มพั นธ ถึ งกิ จกรรม ล วงหน ามาหลายเดื อนแล วว าในการทำกิ จกรรม Team Building ป นี้ จะต างไปจากทุ กป เพราะทุ กคนจะได มี โอกาสมาร วมทำกิ จกรรม กั บโรงเรี ยนแห งแรกที่ บริ ษั ทเอสโซ ฯ ได ให การสนั บสนุ น ร วมสร าง อาคารมาตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๒๐ โรงเรี ยนแห งนี้ มี ชื่ อว า โรงเรี ยนวั ดโพธิ์ ตั้ งอยู ตำบลโรงช าง อำเภอมหาราช จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา สำหรั บพั ดชา วั นนี้ ไม เพี ยงแค เป นวั นแรกที่ เธอได มี โอกาส มาเห็ นโรงเรี ยนที่ บริ ษั ทซึ่ งเธอทำงานด วยมาหลายป ก อสร างขึ้ นมา แต วั นนี้ ยั งเป นครั้ งแรกสำหรั บเธอที่ ได มาทำกิ จกรรม “ให ” “คื อที่ ผ านๆ มา เวลามี ใครมาขอให บริ จาคหรื อร วมกิ จกรรม ในแบบจิ ตอาสา เราก็ มั กจะแค บริ จาคเงิ น สิ่ งของเท านั้ น แต นี่ เป น ครั้ งแรกที่ ได มาลงแรงด วย ไม ใช แค ลงเงิ นหรื อของ” การลงแรง ของเธอนั้ นคื อการช วยกั นกั บเพื่ อนๆ ในที มประกอบอุ ปกรณ คอมพิ วเตอร ที่ ทางบริ ษั ทนำมาบริ จาคให กั บห องเรี ยนคอมพิ วเตอร ของโรงเรี ยน โดยเธอขยายความว าการมาทำงานในส วนนี้ เกิ ดจาก การแบ งงานโดยที มคณะกรรมการที่ ทำหน าที่ แบ งสรรกลุ มพนั กงาน ออกเป นกลุ มๆ เพื่ อช วยกั นป นแรงในรู ปแบบต างๆ ให กั บโรงเรี ยน นอกจากกลุ มของพั ดชาที่ กำลั งง วนกั บการติ ดตั้ งอุ ปกรณ คอมพิ วเตอร แล ว ยั งมี กลุ มเพื่ อนๆ อี กมากมายที่ กำลั งตั้ งใจกั บ งานที่ ได รั บมอบหมายอย างกระตื อรื อร น ในห องคอมพิ วเตอร ยั งมี พนั กงานช วยกั นดู คู มื อการประกอบ เก าอี้ คอมพิ วเตอร ที่ ทางบริ ษั ทนำมาบริ จาคร วมกั บอุ ปกรณ คอมพิ วเตอร แล็ ปท็ อป หั นไปดู ห องสมุ ด หลายคนกำลั งช วยกั นจั ดเรี ยงหนั งสื ออย าง เป นระเบี ยบ หนั งสื อเหล านี้ มี ทั้ งหนั งสื อนิ ทาน หนั งสื ออ านเล น และหนั งสื อที่ ให ความรู ด านเกษตรกรรม พวกเขาขอรั บบริ จาคจาก เพื่ อนพนั กงานในแผนกอื่ น รวมทั้ งจากผู คนที่ สนใจอยากมี ส วนร วม ช วยให โรงเรี ยนมี แหล งเรี ยนรู ซึ่ งไม เพี ยงแค สำหรั บนั กเรี ยนใน โรงเรี ยนนี้ เท านั้ น แต ยั งรวมถึ งผู ปกครองที่ มารอรั บบุ ตรหลาน ก็ จะ ได ใช เวลาในระหว างรอเลื อกอ านหนั งสื อที่ เป นประโยชน ต อชี วิ ต และอาชี พของตน ในห องเรี ยนต างๆ มี พนั กงานสวมเสื้ อสี น้ ำเงิ นกำลั งช วยกั นทำ ความสะอาด ป ดกวาด เช็ ดถู ตามขอบหน าต าง ประตู รวมทั้ งกระจก ทำให ห องเรี ยนที่ มี อยู เพี ยงไม กี่ ห อง มี กลิ่ นไอของความสะอาด สดชื่ น ปะปนกั บเสี ยงหั วเราะหยอกล อของเหล าหนุ มสาวที่ ทำงาน กั นอย างมี ความสุ ข “สนุ กดี ครั บ ถึ งจะเหนื่ อย แต ก็ ทำให เราได รู จั กเพื่ อนใหม ๆ มากขึ้ นด วย” ชยุ ติ ธนุ วงศ การค า หนึ่ งในเจ าหน าที่ ระดั บอาวุ โส ของฝ าย บอกด วยน้ ำเสี ยงสดชื่ นแม ใบหน าจะมี เม็ ดเหงื่ อผุ ดมากมาย

ภาพเหล านี้ คื อความงดงามและเป นเหมื อนคำประกาศให ชุ มชนตำบลโรงช างได เห็ นว า หนุ มสาวชาวกรุ งที่ หน าตาแจ มใส ผิ วขาว ดู บอบบางเหล านี้ มี ความมุ งมั่ นจริ งจั งกั บการจั ดกิ จกรรม อาสาสมั ครเพื่ อส งเสริ มการศึ กษาสำหรั บเยาวชน ส งเสริ มทั กษะ การเรี ยนรู ให กั บโรงเรี ยนที่ บริ ษั ทของพวกเขาได ร วมกั นสร างด วย เงิ นบริ จาคระหว างพนั กงาน ลู กค า และบริ ษั ท เอสโซ ฯ ซึ่ งในป พ.ศ. ๒๕๒๐ ยั งใช ชื่ อว า บริ ษั ท เอสโซ สแตนดาร ด ประเทศไทย จำกั ด เสี ยงประกาศเรี ยกให ที มต างๆ ที่ กำลั งทำงานเตรี ยมตั วมา รวมกลุ มเพื่ อร วมในพิ ธี และกิ จกรรมบนเวที และฟ งคำชี้ แจง จุ ดประสงค ของการมาร วมกิ จกรรมครั้ งนี้ พร อมทั้ งมอบหนั งสื อ อุ ปกรณ กี ฬา และถ ายรู ปร วมกั นระหว างครู นั กเรี ยน ผู บริ หาร ของบริ ษั ทและพนั กงาน “เอ า..เชิ ญกลุ มแบทแมน วู ล ฟเวอรี น สตรอม ไอรอนแมน ซู เปอร แมน วั นเดอร วู แมน โรบิ้ น ไซคลอป...มารวมตั วกั นเพื่ อเป น สั กขี พยานร วมกั นด วยครั บ” เสี ยงประกาศเรี ยกเหล าบรรดาฮี โร ยั งดั งกึ กก องไปทั่ วสนาม ของโรงเรี ยน ทุ กคนในที่ แห งนี้ ซึ่ งสวมเสื้ อยื ดสี น้ ำเงิ น และมี ถ อยคำ ป กอยู ที่ ด านหลั งเสื้ อว า “everyone can be a hero” พากั น เดิ นไปยั งจุ ดหมายเดี ยวกั น ตามเสี ยงเรี ยก แม พวกเขาจะไม มี พลั งวิ เศษเหมื อนเช นตั วละครวี รบุ รุ ษ วี รสตรี ที่ พวกเขานำชื่ อมาใช เรี ยกกลุ มของตั วเอง แต เชื่ อเถอะว า ทุ กคนที่ กำลั งเดิ นไปรวมตั วกั นหน าเวที นั้ น ต างก็ รู สึ กถึ งพลั งของ การให ในวั นนี้ และนี่ แหละ “ฮี โร ตั วจริ ง ที่ ใครๆ ก็ เป นได แม จะเป นเพี ยง คนเดิ นดิ นธรรมดาก็ ตาม” วั นที่ ๒๒ มี นาคม ๒๕๕๖ เด็ กโรงเรี ยนวั ดโพธิ์ จึ งได มี โอกาส สั มผั ส จั บมื อ และส งยิ้ มให กั บ “ฮี โร ” ในดวงใจของพวกเขาแล ว และเชื่ อว าเด็ กกลุ มนี้ จะเก็ บความประทั บใจจากการได รั บสิ่ งต างๆ จาก “ฮี โร ” ของพวกเขาไปใช เป นแบบอย างที่ ดี ในวั นหน าเมื่ อโต เป นผู ใหญ เพื่ อพวกเขาจะได กลายเป น “ฮี โร ” สำหรั บเด็ กรุ นต อไป เช นกั น

วิ บู ลย ผลกมล ผู อำนวยการโรงเรี ยนวั ดโพธิ์

“โรงเรี ยนแห งนี้ มี ครู ๕ คน เป นโรงเรี ยนระดั บประถม- ศึ กษา เป ดสอนตั้ งแต ชั้ นอนุ บาล ๑ จนถึ งชั้ นประถมศึ กษาป ที่ ๖ ตอนนี้ เรามี นั กเรี ยนอยู ประมาณ ๖๐ กว าคน โรงเรี ยนประสบ ป ญหาน้ ำท วมถึ งสองป ซ อนคื อในป พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ก็ ทำให อาคารชั้ นล างเสี ยหายหมด ห องสมุ ดเองก็ เสี ยหายไปด วย เพราะอยู ชั้ นล าง หลั งจากน้ ำท วมก็ มี ที มงานของบริ ษั ท เอสโซ ฯ เข ามาเยี่ ยมและถามไถ ถึ งป ญหาและความต องการ มาสำรวจว า โรงเรี ยนขาดอะไรบ างและอยากให ช วยอะไร ผมก็ บอกไปว า พวกโต ะ เก าอี้ เราชำรุ ดไปเยอะ แล วก็ ห องสมุ ดเสี ยหายหมด พอมาเห็ นสนามกี ฬา ทางที มงานก็ เลยคิ ดว าน าจะทำให เป น สนามวอลเลย สนามบาสไปด วย นอกจากนั้ น ที มงานของเอสโซ อยากผลั กดั นให เราเป นโรงเรี ยนแกนนำด านไอที จึ งบริ จาค คอมพิ วเตอร แบบแล็ ปท็ อปมาให อี ก ๗ เครื่ อง ก็ ดี ใจนะครั บในฐานะผู รั บ และคิ ดว าคนให ก็ คงมี ความสุ ข ไม น อยกว าพวกเราในวั นนี้ ” “การมาร วมกิ จกรรมนี้ ผมว าเป นการใช เวลาในวั นหยุ ดที่ คุ มค า เพราะรู สึ กดี ที่ ได มาเห็ นอาคารที่ บริ ษั ทเป นผู สร าง ที่ ดี มากขึ้ นคื อเราเองได เป นส วนหนึ่ งของบริ ษั ทในการมาร วมบู รณะ และเสริ มสร างโอกาสให เด็ ก อยากให มี แบบนี้ ในป ต อๆ ไปด วย รวมทั้ งขยายไปยั งเพื่ อนร วมงานแผนกอื่ นๆ ได มี โอกาสมาทำ กิ จกรรมแบบนี้ บ าง” “ทางที มงานได มี การประชาสั มพั นธ ว า เอสโซ ได มาสร าง โรงเรี ยนไว นานแล ว และอยากให พวกเรามาร วมกั นพั ฒนา โรงเรี ยนหลั งน้ ำท วม เราก็ เลยมาช วยกั น รู สึ กดี มากที่ ได เป น ส วนหนึ่ งของกิ จกรรมนี้ ที่ ผ านมา ก็ เคยบริ จาคในรู ปของเงิ น เป นส วนใหญ ยั งไม เคยต องลงแรงแบบนี้ เลย ความต างของการ บริ จาคในรู ปของการให เงิ น กั บการให แรงนั้ น ความรู สึ กต างกั น มาก แบบนี้ ทำให เรารู สึ กว าเราได ให จริ งๆ ที่ สำคั ญกิ จกรรม แบบนี้ มั นสร างให เกิ ด team building เพราะระหว างทำงาน เราต องช วยกั น คอยปรึ กษากั นว าทำถู กไหม ซึ่ งก็ ทำให เกิ ด ความสั มพั นธ ที่ ดี และยั งได รู จั กเพื่ อนใหม ๆ ด วย” บั ณฑิ ต ศรี วั ฒนางกู ร SAP HR Analyst ปทาวิ น อิ งโพธิ์ ชั ย IT Team Lead

กษมา สั ตยาหุ รั กษ

ยึ ดอาชี พอิ สระที่ เกี่ ยวข องกั บการเขี ยน และการแปลมาตั้ งแต จบปริ ญญาตรี จาก คณะศิ ลปศาสตร มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร จนถึ งป จจุ บั น

ประวั ติ โรงเรี ยนวั ดโพธิ์

โรงเรี ยนวั ดโพธิ์ เป ดทำการสอนมาตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยเป ดสอนป แรกมี ชั้ นเรี ยนเพี ยง ๓ ห องเรี ยน คื อชั้ นประถมศึ กษา ป ที่ ๑ ถึ ง ๓ ใน ป พ.ศ. ๒๕๑๙ เมื่ อ บริ ษั ท เอสโซ สแตนดาร ด ประเทศไทย จำกั ด ได เริ่ มโครงการสร างโรงเรี ยนในท องถิ่ นชนบทเพื่ อสนั บสนุ น และส งเสริ มการศึ กษาของชาติ คณะกรรมการโครงการสร าง โรงเรี ยนชนบทของบริ ษั ทฯ ได ลงมติ เลื อกเอาหมู บ านตำบลโรงช าง อำเภอมหาราช ที่ มี วั ดโพธิ์ ตั้ งอยู เป นบริ เวณที่ จะสร างโรงเรี ยน สำหรั บหมู บ านนี้ อาคารเรี ยนหลั งแรกที่ บริ ษั ทฯ ได สร างขึ้ นเป นอาคารเรี ยน ชั้ นเดี ยว มี ใต ถุ นสู ง ในส วนของงบประมาณค าก อสร างเป นเงิ น ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยเริ่ มก อสร างในเดื อนมิ ถุ นายน และ เสร็ จสิ้ นในเดื อนตุ ลาคม ป พ.ศ. ๒๕๒๐ และมี พิ ธี เป ดอาคารเรี ยน อย างเป นทางการเมื่ อวั นเสาร ที่ ๑๕ ตุ ลาคม ๒๕๒๐

ตลอดระยะเวลา ๑๖ ป ที่ ผ านมา ทั้ งสองบริ ษั ทได สร างความร วมมื อทางเทคนิ คมากมาย จนที มรถแข งของปอร เช ได รั บชั ยชนะหลายต อหลายครั้ ง

ผู เชี่ ยวชาญของเอ็ กซอนโมบิ ล และผู ผลิ ตรถยนต ชื่ อดั งปอร เช ร วมกั นสรรค สร างน้ ำมั นเครื่ องที่ ดี ที่ สุ ด สำหรั บรถยนต ชั้ นยอด

Porsche and ExxonMobil: A Partnership for Excellence

¨Ò¡ Porsche and ExxonMobil: A Partnership for Excellence, The Lamp, number 2, 2012 á»ÅáÅÐàÃÕ ÂºàÃÕ Â§â´Â ¨Ô ´ÒÀÒ ËÅ‹ ÍÂ× ¹Â§

Experts at ExxonMobil and legendary automaker Porsche team up to make the best motor oil for one of the best cars in the world.

๑.๒๕ ล านไมล

ปอร เช มุ งมั่ นขนาดไหนที่ จะบรรลุ มาตรฐาน อั นยอดเยี่ ยม ดู ได จากรายงานประจำป ๒๐๑๑ กว าที่ ปอร เช จะออก 911 รุ นใหม ตามรายงานระบุ ไว ว า “ระยะไมล ของรถต นแบบ ที่ ใช ทดลองวิ่ งอยู ที่ ๑.๒๕ ล านไมล พวกเราทดลองจนกว าจะมั่ นใจว า 911 รุ นใหม นั้ น เป นรุ นที่ ดี ที่ สุ ด”

ความสั มพั นธ อั นยาวนาน ตั้ งแต ป ค.ศ. ๑๙๖๖ ปอร เช เลื อกใช น้ ำมั นเครื่ องสั งเคราะห โมบิ ล 1 เติ มเครื่ องยนต ของรถ ๑ ล านคั นที่ ผลิ ตจากโรงงาน รวมทั้ งแนะนำให ลู กค าใช น้ ำมั นเครื่ องโมบิ ล 1 ตลอดระยะการ ใช งาน ตลอดระยะเวลา ๑๖ ป ที่ ผ านมา ทั้ งสองบริ ษั ทได สร างความ ร วมมื อทางเทคนิ คมากมาย จนที มรถแข งของปอร เช ได รั บชั ยชนะ หลายต อหลายครั้ ง นอกจากนั้ น ยั งช วยสร างสรรค นวั ตกรรม รถรู ปแบบใหม เช น รถสปอร ตเอสยู วี อย างคาเยนน (Cayenne) หรื อรถแกรนด ทู ริ สโม อย างพานาเมร า (Panamera) นั บเป นความร วมมื อที่ ส งผลดี ให แก บริ ษั ททั้ งสองเป นอย าง มาก “การได ทำงานเคี ยงบ าเคี ยงไหล กั บที มวิ ศวกรที่ มี ใจมุ งมั่ น และมี หั วก าวหน าของปอร เช ทำให เราสามารถพั ฒนาเทคโนโลยี น้ ำมั นเครื่ องอั นทั นสมั ยซึ่ งออกแบบมาเป นพิ เศษเพื่ อปกป องและ ดึ งประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดจากเครื่ องยนต ของรถปอร เช ทุ กคั นได ” ไนเจล เซิ ร ล รองประธานฝ ายผลิ ตภั ณฑ น้ ำมั นหล อลื่ นสำเร็ จรู ป หน วยงานเอ็ กซอนโมบิ ล ลู บริ แคนท แอนด สเปเชี ยลตี้ กล าว “ความทุ มเทดั งกล าวส งผลให น้ ำมั นเครื่ องของโมบิ ล 1 เป นหนึ่ งใน น้ ำมั นเครื่ องคุ ณภาพสู งที่ สุ ดในตลาด” ภายใต ข อตกลงใหม ปอร เช และเอ็ กซอนโมบิ ล ได ขยายความ สั มพั นธ เชิ งยุ ทธศาสตร ไปจนถึ งป ค.ศ. ๒๐๑๗ ในป ค.ศ. ๒๐๑๔ ปอร เช วางแผนหวนคื นสู จุ ดสู งสุ ดในวงการ แข งขั นรถยนต ทางเรี ยบมาราธอนอย างคลาส LMP1 ซึ่ งจั ดเป น คลาสที่ เร็ วและแรงที่ สุ ดในการแข งขั น World Endurance Championship วิ ศวกรรถแข งโมบิ ล 1 พร อมสนั บสนุ นทางด าน เทคนิ คในฐานะพั นธมิ ตรผู จั ดหาน้ ำมั นเครื่ องรายเดี ยวของปอร เช ผู เชี่ ยวชาญจากสองบริ ษั ทจะร วมกั นสนั บสนุ นที มปอร เช ในการ แข งขั นดั งกล าวซึ่ งรวมถึ งการแข ง Le Mans 24 อี กด วย

เมื่ อคุ ณถอย ปอร เช 911 คาร เรร าคั นใหม ล าสุ ดออกจาก ศู นย พร อมทะยานไปตามทางยกระดั บที่ พาคุ ณมุ งไปยั งเส นขอบฟ า คุ ณจะนึ กถึ งอะไร? คงไม ใช เรื่ องการเปลี่ ยนน้ ำมั นเครื่ องอย าง แน นอน อย างไรก็ ดี ตั้ งแต กลางทศวรรษที่ ๑๙๙๐ ที มผู เชี่ ยวชาญ ของปอร เช และเอ็ กซอนโมบิ ลได ร วมกั นพั ฒนาน้ ำมั นหล อลื่ น เครื่ องยนต ที่ เหมาะที่ สุ ดสำหรั บรถปอร เช อั นโด งดั ง นั บเป นการ ผสานเทคโนโลยี อั นน าตื่ นตาตื่ นใจระหว างเครื่ องยนต สมรรถนะสู ง กั บน้ ำมั นหล อลื่ นเครื่ องยนต ที่ สามารถปกป องและดึ งประสิ ทธิ ภาพ สู งสุ ดจากเครื่ องยนต ได ดี เยี่ ยม “พื้ นฐานสำคั ญของเครื่ องยนต คื อน้ ำมั นเครื่ อง” วู ลฟ กั ง ฮั ตซ สมาชิ กคณะกรรมการบริ หารฝ ายวิ จั ยและพั ฒนาบริ ษั ท ปอร เช กล าว “การร วมมื อกั บผู เชี่ ยวชาญด านเทคโนโลยี ของโมบิ ล 1 ช วย ให รถปอร เช มี สมรรถนะโดดเด นและตอบสนองความต องการของ ผู บริ โภคได เป นอย างดี ”

การผสมผสานกั นอย างลงตั ว “เราเชื่ อว าลู กค าที่ ซื้ อรถปอร เช จะเลื อกใช น้ ำมั นเครื่ องโมบิ ล 1 คู กั น” ทิ ม ฮิ นช แมน ผู อำนวยการฝ ายขาย เครื อข ายพั นธมิ ตร เชิ งกลยุ ทธ ระดั บโลกของหน วยงาน เอ็ กซอนโมบิ ล ลู บริ แคนท แอนด สเปเชี ยลตี้ กล าว “ปอร เช จะแนะนำลู กค าให ใช น้ ำมั นเครื่ อง โมบิ ล 1 เสมอ ทั้ งนี้ เนื่ องจากบริ ษั ทรู ดี ว าลู กค าของปอร เช ทุ กคน มี มาตรฐานเป นเลิ ศ ทุ กสิ่ งที่ พวกเขาเลื อกผ านการคั ดสรรแล วว ามี คุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพสู งเสมอ” ทั้ งสองบริ ษั ทมี ความคล ายคลึ งกั นหลายประการ “สิ่ งที่ บริ ษั ทเรายึ ดถื อนั้ นคล ายกั นมากที เดี ยว” เซิ ร ลกล าว “ปอร เช และ เอ็ กซอนโมบิ ลต างก็ ให ความสำคั ญแก เรื่ องการดำเนิ นงานอย าง โปร งใสและมี ธรรมาภิ บาล การพั ฒนาบุ คลากรให มี คุ ณภาพ และ การสนั บสนุ นการพั ฒนาเทคโนโลยี อย างไม หยุ ดยั้ ง นวั ตกรรมจะ ช วยยกระดั บขี ดความสามารถในการแข งขั นให แก ทั้ งสองบริ ษั ท”

ทำไมต องโมบิ ล 1 ทุ กโมเลกุ ลที่ ประกอบขึ้ นเป นน้ ำมั นเครื่ องสั งเคราะห อย าง โมบิ ล 1 สามารถปกป องเครื่ องยนต ได ดี กว าน้ ำมั นเครื่ องทั่ วไปที่ ผลิ ตจากน้ ำมั นแร แบบดั้ งเดิ มและช วยให เครื่ องยนต ทำงานได อย าง มี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น น้ ำมั นเครื่ องโมบิ ล 1 มอบสมรรถนะที่ เหนื อกว ามาตรฐาน สู งสุ ดของผู ผลิ ตรถยนต จากญี่ ปุ น ยุ โรป และสหรั ฐอเมริ กา โมบิ ล 1 เป นน้ ำมั นเครื่ องสั งเคราะห ที่ ผู ผลิ ตรถยนต แนะนำมากที่ สุ ด เพราะ ช วยปกป องการสึ กหรอของเครื่ องยนต ทั้ งในสภาวะการขั บขี่ ปกติ และสภาวะการขั บขี่ ที่ ทรหดที่ สุ ด จึ งช วยยื ดอายุ การใช งานของ เครื่ องยนต ได อย างดี เยี่ ยม ไม ว าจะเข าขั บเคี่ ยวในสนาม Le Mans 24 หรื อจะคอยรั บส งลู กไปซ อมฟุ ตบอล ป จจั ยดั งกล าวก็ สำคั ญ เสมอ สามารถดู ข อมู ลเพิ่ มเติ มได ที่ Mobil1.com และ Porsche.com

การทำโม ซี เมนต ของบ านสามเรื อนได ขยายไปยั งหมู บ านอื่ นๆ ในเขตอำเภอสามโคก เช น หมู บ านมอญท ายเกาะใหญ หมู บ านมอญ สวนมะม วง ชาวมอญได ทำโม ออกจำหน ายขายส งตามเส นทางน้ ำ โดยเรื อกระแชงมอญบรรทุ กโอ ง อ าง กระปุ กปู น ครก เตา โม กระปุ กออมสิ นรู ปสั ตว ต างๆ ไปค าขายเส นทางสายเหนื อตามลำน้ ำ เจ าพระยาถึ งนครสวรรค น าน พิ ษณุ โลก และอุ ตรดิ ตถ ที่ ท าเสา เส นทางสายตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตามเส นทางแม น้ ำป าสั กผ าน ลพบุ รี และสระบุ รี เส นทางสายตะวั นออกตามลำคลองแสนแสบ คลองสำโรงเข าสู จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา เส นทางสายตะวั นตกตามลำน้ ำ ท าจี น แม กลองและคลองดำเนิ นสะดวกถึ งราชบุ รี เมื่ อความเจริ ญก าวหน าของบ านเมื องปรั บเปลี่ ยนสั งคมจาก การเกษตรไปสู สั งคมอุ ตสาหกรรม จากชี วิ ตหนุ มสาวชาวนาตากแดด หน าตาดำก็ กลายเป นหนุ มสาวชาวโรงงานอุ ตสาหกรรมหน านวล โรงงานทำแป งถุ ง ถั่ วถุ ง สี แล วบดแล วออกวางขายจำหน ายตาม ร านโรงได รั บความนิ ยมมากขึ้ นด วยความสะดวกสบาย โม ตาม บ านเรื อนเครื่ องมื อคู ครั วก็ หมดความสำคั ญ ถู กหยิ บออกไปวางทิ้ ง ไว ใต ถุ นบ านหรื อถู กเก็ บรวบรวมไว เป นโบราณวั ตถุ ในพิ พิ ธภั ณฑ พื้ นบ าน เก็ บไว ให ลู กหลานได ศึ กษาเรี ยนรู เรื่ องราวในอดี ตของ ภู มิ ป ญญามอญบ านสามเรื อน ป จจุ บั น ที่ บ านสามเรื อนได มี การนำภู มิ ป ญญาท องถิ่ นการทำ โม กลั บมาป ดฝุ นเติ มสี สั น สร างคุ ณค าผลิ ตภั ณฑ ให เป นสิ นค าที่ ระลึ ก เป นการสอดรั บกระแสการท องเที่ ยว ฟ นฟู ภู มิ ป ญญาตายายกลั บมา อี กครั้ งด วยรู ปลั กษณ ใหม แต ยั งคงกลิ่ นอายเดิ ม

กิ จการอยู เป นอั นมาก โดยมี ป ายชื่ อโรงงานและตราประจำสิ นค า อั นเป นเอกลั กษณ ของโม แต ละบ านที่ ผลิ ต เช น โม ของตาชอน “ตราช าง” โม ของช างภู “ตราหมี ” โม ของครู ละม อม “ตราสิ งห ” โม ของนายธรรม “ตรากวาง” โม ของนายกรี “ตราเสื อ” โม ของ นายเที ยน “ตราค างคาว” โม ของนายถม “ตราพาน” โม ของ นายจำปา “ตราหมู ” เป นต น วิ ธี การทำโม มอญบ านสามเรื อนใช วั สดุ ปู นซี เมนต ปอร ตแลนด ตราช างผสมกั บหิ นเกร็ ดและน้ ำคลุ กเคล าให เข ากั น แล วเทลงใส ใน แบบที่ แกะด วยไม สั ก แยกออกเป นสองส วนด วยกั นคื อ หนึ่ ง ส วน ฝาโม มี ร องเรี ยงกั นเป นวงกลมเรี ยกว า ฟ นโม ด านข างเป นขอบ สั งกะสี ตะกั่ ว โค งเป นวงกลม ฝาโม ต องหนาเพื่ อให น้ ำหนั กบดกด ทั บเม็ ดพื ช และมี รู เป นช องอยู บนฝาโม สำหรั บใส เมล็ ดพื ช ด านใต ฝาโม มี ร องระบายเมล็ ดพื ชและรู ยึ ดเดื อยจากแกนกลางเดื อยโม ซึ่ ง อยู ติ ดกั บตั วโม สอง ตั วโม เป นแท นวงกลมมี ขนาดใหญ กว าฝาโม มี ขอบรางโดยรอบสำหรั บรั บแป งหรื อเมล็ ดพื ชที่ ไหลออกมาจากโม และมี ช องระบายออกทางด านหน า ตรงกลางประกอบด วยร องฟ น โม และรู สำหรั บใส เดื อยโม ตรงกลางซึ่ งเป นจุ ดหมุ นของโม ซึ่ งทำด วย ไม เนื้ อแข็ ง เดื อยโม จะเป นตั วยึ ดติ ดทั บซ อนกั นระหว างฝาโม กั บ ตั วโม การหล อฟ นโม จะต องใช ปู นซี เมนต ที่ ข นผสมกั บหิ นเกร็ ดที่ ร อนแล วเป นเนื้ อละเอี ยด ฟ นโม ต องแข็ งแรงทนต อการเสี ยดสี ในการกดบดทั บเมล็ ดพื ช ขนาดของโม มอญบ านสามเรื อนและราคาซื้ อขายในอดี ตมี ๓ ขนาด ขนาดใหญ มี เส นผ าศู นย กลาง ๕๐ ซม. ราคาขาย ๓๕ บาท ขนาดกลางเส นผ าศู นย กลาง ๔๐ ซม. ราคาขาย ๒๐ บาท และขนาดเล็ กมี เส นผ าศู นย กลาง ๓๐ ซม. ราคาขาย ๑๒-๑๕ บาท

วี รวั ฒน วงศ ศุ ปไทย นั กเขี ยนบทความสารคดี ประวั ติ ศาสตร โบราณคดี ประเพณี วั ฒนธรรม ศิ ลป นดี เด นจั งหวั ดปทุ มธานี

สาขาวรรณศิ ลป ศิ ลป นร วมสมั ย กระทรวงวั ฒนธรรม

รถม าพระที่ นั่ งขณะเสด็ จประพาส เมื องบาเดนบาเดน

“ผู ที่ ไปเที่ ยวอาบน้ ำแร เหล านี้ เขาก็ ย ายที่ อาบน้ ำโน นบ าง นี่ บ างตามโรค น้ ำเหล านี้ ถ ากิ นมั กจะเป นยาป ดเปนพื้ น พ อไม เห็ น ว าจะมี คุ ณอะไรในการอาบน้ ำอย างอื่ น แต คาบอนิ คแอซิ ดนี้ ดี แน ในเมื องไทยควรจะมี ” ในพระราชหั ตถเลขาฉบั บที่ ๑๙ คื นที่ ๖๕ ลงวั นที่ ๓๐ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๔๕๐) พระบาทสมเด็ จพระจุ ล- จอมเกล าเจ าอยู หั ว ขณะเสด็ จประพาสเมื องบาเดนบาเดน ประเทศเยอรมนี ได ทรงเล าเรื่ องการเสด็ จฯ ไปทรงอาบน้ ำแร ที่ ‘เฟรเดอริ กบาด’ ทรงบรรยายถึ งขั้ นตอนวิ ธี การนวดแบบสปาไว อย างละเอี ยดดั งนี้ “เช านี้ พ อตื่ นตั้ งแต โมงครึ่ ง กิ นน้ ำนมถ วยหนึ่ ง แล วถึ งเวลา ทำกิ จวั ตรในการรั กษาตามตำราของหมอคื อ ต องไปออกเดิ นกั บ หมอฟ สเตอร สองคน ชายอุ รุ พงษ วิ่ งไปตามไปอี กคนหนึ่ ง เข าใน สวนก อน กิ จวั ตรเบื้ องต นต องให ไปเดิ นเสี ยให เหนื่ อยก อน จึ งค อย ไปกิ นน้ ำแร แต ที่ จริ งพ อฟกเต็ มที ด วยขึ้ นเขามาสองวั นแล ว ออกจะ ขโยกเขยก เลยไปที่ ๆ กิ นน้ ำแร เฟรเดอริ ก คื อชื่ อแกรนด ดุ ก ส วน ห องที่ กิ นน้ ำเองเปนเรื อนกลมอยู ข างใน มี เสาอยู กลางโรงกลมนั้ น แล วติ ดก อกกั้ นรั้ วรอบเปนคอก ตั้ งถ วยต างๆ ผู หญิ งคอยตั ก จำหน าย การก อสร างที่ หรู หรามากนั้ นอยู ข างหน าคื อที่ จงกรม ขื่ อกว างประมาณเห็ นจะเกื อบสี่ วา ยาวกว า ๓๐ วา ผนั งด านใน เขี ยนเรื่ องน้ ำพุ น้ ำเดื อด เพราะเหตุ ว ารู จั กและใช กั นมาเสี ยแต ครั้ ง โรมั นประมาณสั กพั นป แล ว เปนการจำเป นที่ กิ นแล วจะต องเดิ น จงกรมอี กทอดหนึ่ งก อนเวลาไปอาบน้ ำแร คนในพื้ นเมื องมี หมื่ น ห าพั นเจ็ ดร อย แต คนในประเทศนอกประเทศที่ มาอาบน้ ำแร กิ นน้ ำ ประมาณหกหมื่ นคนทุ กป มี เจ านายและเจ าแผ นดิ นมาเสมอไม ขาด แต พ อไม ได เดิ นจงกรมเพี ยงนั้ น ตกลงเปนจะเดิ นไปที่ อาบน้ ำแร เฟรเดอริ กบาตซึ่ งตั้ งในอยู ในเมื องแทนจงกรม

สื บเนื่ องจากพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว ทรง พระประชวรพระโรคพระวั กกะพิ การหรื อ “ไตเรื้ อรั ง” มาตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๔๔๘ เป นต นมา ด วยสาเหตุ ทรงตรากตรำพระวรกายมา ยาวนาน แพทย หลวงจึ งได ถวายคำแนะนำให พระองค หยุ ดทรงงาน ราชการชั่ วคราวเป นเวลา ๑ ป และให ทรงคลายความวิ ตกกั งวล พร อมทั้ งเสด็ จประพาสยุ โรปเพื่ อประทั บพระราชอิ ริ ยาบถและทรง สู ดอากาศบริ สุ ทธิ์ อั นจะเป นผลดี ต อพระสุ ขภาพ รวมถึ งถวายคำ แนะนำให คณะแพทย ผู เชี่ ยวชาญตรวจพระวรกายอย างละเอี ยดด วย และข อหนึ่ งที่ คณะแพทย ฝรั่ งถวายคำแนะนำในการรั กษาก็ คื อ “การอาบ-อบ-นวด และดื่ มน้ ำแร บำบั ดสุ ขภาพ” เพื่ อขั บสารพิ ษ ออกจากร างกายด วยวิ ธี ธรรมชาติ บำบั ด หรื อที่ เรี ยกกั นในป จจุ บั น ว า “สปา” นั่ นเอง (SPA ย อมาจากภาษาละติ นคำว า Sanus Per Aquam) พระองค ได ทรงเล าเรื่ องการเสด็ จฯ ไปทรงอาบน้ ำแร เพื่ อบำบั ดพระสุ ขภาพอย างต อเนื่ องเป นกิ จวั ตรตลอดเวลาที่ ประทั บในยุ โรปไว ในพระราชหั ตถเลขาจำนวน ๔๓ ฉบั บที่ ทรงมี ไปถึ งพระราชธิ ดา สมเด็ จพระเจ าลู กเธอเจ าฟ านิ ภานภดลวิ มล- ประภาวดี หรื อ “หญิ งน อย” เมื่ อป พ.ศ. ๒๔๕๐ ตามที่ ปรากฏใน พระราชนิ พนธ “ไกลบ าน” นั บได ว าทรงเป นคนไทยพระองค แรก ที่ ทรงบำบั ดพระสุ ขภาพด วยวิ ธี การแบบสปาเมื่ อ ๑๐๕ ป ก อน ที่ ประเทศเยอรมนี ซึ่ งได ชื่ อว าเป นสถานที่ ตั้ งบ อน้ ำแร ที่ มี คุ ณภาพ และใหญ ที่ สุ ดในยุ โรปเวลานั้ น สปาเป นของใหม สำหรั บคนไทยที่ ยั ง ไม มี ใครรู จั ก ทั้ งที่ มี มานานนั บเป นพั นป แล ว ดั งที่ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั วได มี พระราชหั ตถเลขาตอนหนึ่ งว า

ขบวนรถยนต พระที่ นั่ ง เสด็ จประพาสเมื องฮอมเบิ ค เพื่ อทรงแวะอาบน้ ำแร

“พ อต องตื่ นแต เช าตามที่ หมอกำหนด เวลาสองโมงออกไป เดิ นจนตลอดสวนทั้ งไปทั้ งมา แล วจึ งได ไปกิ นน้ ำแร ที่ ศาลากิ นน้ ำ อย างวั นก อน เรื่ องกิ นน้ ำแร นี้ พ อมี ความเลื่ อมใสมาก เห็ นดี กว า น้ ำแร ที่ เคยกิ นมาแต ก อนๆ บางที มั นจะแอ กต ดี ได ด วยเดิ นมาก อี กอย างหนึ่ ง มี คนไปกิ นเปนกองตั กไม ได หยุ ด วั นนี้ กิ นถ วยเดี ยว เพราะเหตุ ที่ ไม ได อาบน้ ำแร ออกจากที่ กิ นน้ ำเดิ นไปที่ อิ นฮะเลชั่ น คื อเปนโรงสำหรั บสู ดไอน้ ำเข ากระโจม แต ข อตี นพ อเพลี ยเต็ มที เดิ นไม ไหวต องเรี ยกรถมาขึ้ นไป เพราะระยะทางมั นไกล ผ านน า โรงอาบน้ ำแร ของคนจนซึ่ งรั ฐบาลสร างให เปนทาน ใครจะมาอาบ ก็ มาได ไม ต องเสี ยเงิ น ที่ พ อไปเข าวั นนี้ พอไปถึ งมี ผู หญิ งมาแต งตั ว ให เอาเสื้ อผ าดิ บยาวกรอมลงไปจนถึ งตี นมาสรวมให “... ในห องนั้ นมี โต ะเก าอี้ ตั้ งรายรอบผนั งห อง ที่ เพดานมี ท อ เหล็ กใหญ ประมานสั กสองกำยื่ นออกมา แล วมี ท อขวางเปนคอนนก ปลายคอนนกนั้ นมี เปนกระทะสองใบคว่ ำเข าหากั น ต อจากกระทะ นั้ นมี ท อเหล็ ก ล ามเข าไปหาท อทองเหลื องกลาง น้ ำนั้ นต มมาจาก ที่ อื่ นเปนสติ มเดิ นมาตามท อ ควั นออกจากช องซึ่ งเจาะไว ตามท อเล็ ก แต น้ ำนั้ นตกลงไปตามท อทองเหลื องที่ รั บอยู ข างล าง มี ควั นก็ ไม มาก นั กอ อนกว าเข ากระโจมเปนหนั กหนา เหงื่ อไม ออก กลิ่ นของน้ ำต ม นั้ นเหมื อนอย างกลิ่ นไม สนคื อฉุ นๆ มี กลิ่ นการบู รนิ ดๆ แต นั่ นแหละ เต็ มที่ เหลื อใจ ที่ ต องนิ่ งอยู เปนชั่ วโมงหนึ่ งไม มี อะไรจะทำ ถ าให สู บบุ หรี่ เสี ยก็ จะไม สู กระไร นี่ บุ หรี่ ก็ ไม ให สู บ หาหนั งสื ออ านก็ ไม มี มี แต หนั งสื อเยอรมั นอ านไม ออก หาภาษาอั งกฤษไปได โนเวลขาดๆ อะไรมาต อกั นไม ติ ด แต ก็ ต องขื นใจอ าน เบื่ อเหลื อเบื่ อที่ นั่ งอยู ใน ห องนั้ นไม เห็ นจะมี คุ ณค าอะไร พอแล วเสร็ จร องสิ้ นเคราะห ได เข าไปดู ที่ ห องกลางๆ เขามี เปนไส ไก ลงมาตั้ งเรี ยงเปนแถว มี คน เข าไปอ าปากรั บควั นไอน้ ำก็ มี ให ควั นเข าทางจมู กก็ มี ตาหมอแก อยากเอาพ อไปที่ นั่ น แต ว าคนมากจึ งเอาพ อไปรมเปล า แลทั้ งเปน วั นแรกที่ จะให ค อยเปนค อยไปด วย กลั บมาอยู ที่ พั กจนถึ ง ๕ โมง” ถนนในเมื องบาเดนบาเดนนี้ แปลกประหลาดกว าที่ อื่ นๆ ก็ คื อ ใช เกาะกลางถนนเป นเส นทางคนเดิ นสั ญจรไปมา มี ปลู กต นไม

“... แรกไปถึ งเข าไปในห องอาบน้ ำห องหนึ่ งซึ่ งเรี ยงเปนแถวกั น อยู นั้ น ในห องนั้ นมี สระน้ ำลึ กพอนั่ งเสมอน าอก ที่ ตรงกลางมี เปนบั ว น้ ำร อนผุ ดขึ้ นมาปุ ดๆ มี ท อทองเหลื องสำหรั บน้ ำล นไม ให มากเกิ น ขนาด ตั้ งเตี ยงปู ผ าไว สองเตี ยง มี บั วสำหรั บอาบรดล างหั วได ข างหนึ่ ง พอไปถึ งก็ เอาปรอทลงน้ ำให อุ นได ๓๐ ดี กรี เซนติ เกรดแล วผลั ดน้ ำ ผ านั้ นเปนผ าขาวลิ นิ นขนาดขาวม า ผู หญิ งห มอย างแคบ ติ ดหู เหมื อนอั งษะทั้ งข างบนข างล าง เปนผ านุ งอาบน้ ำ เอาพั นตั วเข า แล วต องเอาหางหู นั้ นผู ก ดู ช างประดั กประเดิ ดยากจริ งๆ แล วลงนั่ ง แช อยู ในน้ ำกำหนด ๑๐ มิ นิ ต เมื่ อครบ ๑๐ มิ นิ ตแล วมี เจ าพนั กงาน ซึ่ งเอาผ าผึ่ งบนศิ ลาให อุ นแล วนั้ น เข ามาคอยที่ อั ฒจั นท จะขึ้ นพอ ก าวกระไดขึ้ นมาก็ เข าเปลื้ องผ า แล วเอาผ านั้ นคลุ มตั วจั บเช็ ดแตะๆ แล วพาขึ้ นบนที่ นอน ปล อยให นอนอยู เช นนั้ นเกื อบชั่ วโมงหนึ่ ง เกณฑ ให เคลิ้ ม ไม ให พู ดจาอะไรหมด ก็ ได เคลิ้ มให แกตามประสงค รู สึ กเหมื อนเด็ กอ อนที่ เขามั ดไว กั นผวาออกรำคาญ แต ได ทนนอน ให จนถึ งกำหนด พอถึ งกำหนดหมอเอาน้ ำแร เข ามาให กิ นอี กถ วยหนึ่ ง แล วจึ งได เปลื้ องผ าออกนวดอย างฝรั่ ง มี แป งนอนมาตลั บหนึ่ ง เอา แป งนอนทาแล วก็ รี ดทำขยุ กขยิ กก็ ดี อยู บ าง แต จะว าเปนนวดนั้ น ไม ได ไม สำเร็ จกิ จการนวด นวดทั่ วทั้ งแขนทั้ งขาแลสี ข าง ที่ สี ข าง มี ทุ บตามบุ ญตามกรรม แต ของมั นเสมอดี ความดี ที่ มั นทำนั้ นไม ใช เพราะหนั กได แรงอะไร แต มั นถู กเส นเสมอพอแล วสำเร็ จก็ เปน อั นแต งตั วกลั บได เท านั้ น...” ในพระราชหั ตถเลขาฉบั บที่ ๒๐ คื นที่ ๖๖ ลงวั นที่ ๓๑ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๖ (พ.ศ.๒๔๕๐) ทรงบั นทึ กไว ว าได เสด็ จฯ ไปทรงอาบน้ ำแร ที่ เมื องบาเดนบาเดน ประเทศเยอรมนี ตามคำ กราบบั งคมทู ลถวายคำแนะนำของโปรเฟสเซอร ฟ สเตอร ทรงเล า ถึ งสภาพและบรรยากาศของโรงอาบน้ ำแร ไว ว า

พระราชวั งเอมเปอเรอ ณ เมื องคั สเซล ที่ ทรงใช ประทั บ ขณะเสด็ จประพาสประเทศเยอรมนี เพื่ อทรงอาบน้ ำแร รั กษาพระโรค

ไว สองแถวกลางเกาะ มี ถนนสำหรั บรถวิ่ งสองข างริ มถนน ส วนกลาง ถนนนั้ นมี บ อน้ ำพุ ร อนที่ ขุ ดเจาะขึ้ นมาจากพื้ นดิ น เป นน้ ำแร พวย พุ งขึ้ น ผู ที่ เดิ นผ านไปมาสามารถแวะดื่ มได ฟรี โรงอาบและดื่ ม น้ ำแร ในเมื องบาเดนบาเดนนี้ มี เกื อบทั้ งเมื อง รั ฐบาลออกเงิ น อุ ดหนุ นให เปล าเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตของชาวเมื องให ดี ขึ้ น แต ทว าคุ ณภาพของน้ ำแร ด อยกว าที่ เมื องฮอมเบิ คเล็ กน อย แต ถึ ง กระนั้ นพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั วได เสด็ จพระ ราชดำเนิ นมาทรงอาบ-อบ-นวด และเสวยน้ ำแร เพื่ อบำบั ดพระ สุ ขภาพในเมื องบาเดนบาเดนหหลายครั้ ง ประมาณ ๑๓ ครั้ ง ตามที่ ปรากฏในพระราชหั ตถเลขา ครั้ นต อมาในวั นที่ ๔ สิ งหาคม พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอม- เกล าเจ าอยู หั วได เสด็ จพระราชดำเนิ นไปที่ กรุ งเบอร ลิ นประเทศ เยอรมนี เพื่ อทรงเข ารั บการตรวจรั กษาพระโรคอย างละเอี ยดจาก คณะแพทย ผู เชี่ ยวชาญอี กครั้ งหนึ่ งก อนเสด็ จพระราชดำเนิ นกลั บ กรุ งเทพมหานคร ผลจากการวิ นิ จฉั ยของคณะแพทย ลงความเห็ นว า ขณะนี้ พระวรกายยั งไม ปกติ ขอให เปลี่ ยนเสด็ จฯ ไปรั กษาพระองค ที่ เมื องฮอมเบิ คแทน ซึ่ งเป นเมื องอาบน้ ำแร โดยเฉพาะที่ มี ชื่ อเสี ยง เก าแก มาช านาน เป นวิ ธี บำบั ดสุ ขภาพแบบสปาในป จจุ บั นนั่ นเอง ดั งนั้ นนั บตั้ งแต วั นที่ ๒๗ สิ งหาคมเป นต นไป พระองค เริ่ มต นเสด็ จ พระราชดำเนิ นไปทรงบำบั ดรั กษาพระโรคด วยวิ ธี การอาบ-อบ-นวด และเสวยน้ ำแร ติ ดต อกั นเป นแรมเดื อนตามคำกราบบั งคมทู ลเชิ ญ ของคณะแพทย ในพระราชหั ตถเลขาฉบั บที่ ๓๕ คื นที่ ๑๕๔ ลงวั นที่ ๒๗ สิ งหาคม ร.ศ. ๑๒๖ ขณะเสด็ จประทั บเมื องฮอมเบิ ค ได ทรงเล า เรื่ องทรงอาบน้ ำแร บำบั ดรั กษาพระโรคอย างละเอี ยดทุ กขั้ นตอน นั บตั้ งแต ก าวแรกที่ เสด็ จพระราชดำเนิ นไปถึ ง ทรงบรรยายเครื่ องมื อ อุ ปกรณ ที่ ใช ในการบำบั ดตลอดจนวิ ธี การต างๆ ไว ดั งนี้ “วั นนี้ หมอให นวดด วยเครื่ องไฟฟ าเพิ่ มเติ ม ใช ลมร อนใน เครื่ องรอตามที่ ปวดกล ามเนื้ อ ดู ท าทางเหมื อนจะดี เวลาเที่ ยงไป อาบน้ ำที่ ไกซาวิ ลเลี่ ยมบาด ที่ นี้ ทำไม สู ใหญ แต หมดจดเรี ยบร อย

ซี กข างหนึ่ งซึ่ งเป นที่ สรงของเจ านาย ห ามไม ให คนเข า ห องที่ พ อ ไปอาบน้ ำเปนห องที่ เอมเปอเรอสรง ตรงกั นข ามกั บห องเอมเปรส แต ห องเอมเปรสนั้ นป ด เป ดแต ห องเจ านายให บริ พั ตรอาบ ในห องนี้ กั้ นเปนสองตอน ตอนนอกที่ สำหรั บนั่ งแลนอนพั ก ตอนในเปนที่ อาบน้ ำมี เก าอี้ นอน ที่ ล างหน า ที่ กิ นน้ ำ แลโต ะตั้ งขวดป กดอก กุ หลาบ อ างที่ อาบใช ทองเหลื อง อย างอ างอาบน้ ำธรรมดา แต เจาะ ให จมลงไปไว ในพื้ น มี ที่ สำหรั บก าวขึ้ นก าวลง แลที่ พาดตี นไว ข าง ปลายอ าง ข างที่ นั่ งนั้ นมี ตั่ งสี่ เหลี่ ยมวางลงไปในอ าง ตั่ งนั้ นหุ มผ าขาว เพราะเหตุ ว าถ าไม หุ มนั่ งบนตั่ งร อนด วยใช น้ ำต ม พื้ นอ างเปน ทองเหลื อง น้ ำนั้ นสี ขุ นๆ ร อน ๓๓ ดี กรี ลงอาบแช เพี ยงคอ ห าม ไม ให ล างหน า กำหนดให แช อยู ครั้ งแรกนี้ ๑๒ มิ นิ ต น้ ำนั้ นเดื อด เปนฟองเหมื อนอย างกั บน้ ำคาบอนิ คแอซิ ดที่ เราทำ แต ไม รู สึ กว า ถู กตั วเฉี ยบๆ เหมื อนที่ ทำเลย เปนแต ฟองเกาะตั วเต็ ม สายน้ ำที่ มา ในแผ นดิ นนั้ นเปนน้ ำเย็ นเหมื อนธรรมดา ต อถู กไอร อนต มเข าจึ งได ปล อยคาบอนิ คแอซิ ดออก ถ าทิ้ งไว ช าคาบอนิ คแอซิ ดก็ ไปหมด เปนน้ ำเปล าได “... เวลาอาบแล วขึ้ นมาไม ให เช็ ดตั ว เอาแต ผ าห อคลุ มให นอน อยู บนเก าอี้ ยาวสองสามมิ นิ ตแต พอแห ง รออยู ช าจนเหงื่ อออกก็ ไม ดี เกลื อจะเสี ยไปจากตั วหมด พอตั วแห งก็ แต งตั ว แล วให ออกไปเดิ น ตากแดดสั ก ๕ มิ นิ ตเปนสำเร็ จการ น้ ำที่ มาใช อาบนี้ มี บ ออยู ตรงน า ที่ อาบน้ ำ น้ ำนี้ ใช กิ นเปนยาถ ายแต พ อไม ต องกิ น ด วยกิ นยาอื่ น อยู แล ว พ ออยากจะเดิ น แต ตาหมอแกห ามไม ให เดิ น กลั วจะเสี ย เรี่ ยวแรง กลั บมาบั งคั บให นอนชั่ วโมงหนึ่ ง ตรวจชี พจรนั้ นเรื่ อยไป ตั้ งแต แรกก อนอาบแลเวลากำลั งอาบก็ ไปกำชี พจรเวลาอาบ ๘๐ ขึ้ นมาแล ว ๖๐ เศษ จนกระทั่ งเวลาจะนวดเครื่ องไฟฟ าก็ ต องมี คน กำชี พจรอยู คนหนึ่ ง เวลาเป าลมร อนก็ ต องกำชี พจรอยู เหมื อนกั น ดู ช างเปนการใหญ เสี ยจริ งๆ แต รู สึ กชั ดเจนว ามี คุ ณจริ งๆ สบายเบา ตั ว ทั้ งเร็ วไม ต องไปแช อยู นมนาน เหมื อนอย างเช นที่ บาเดนบาเดน ที่ นั่ นเวลาอาบแล วหมอถามว าเปนอย างไร พ อบอกว าเฉยๆ ตาหมอ ออกฉุ นๆ ทุ กที ที่ นี่ บอกได ว าสบายไม เปนมุ สาวาทา

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36

Powered by