Quarter 1/2013

EMEPKI ฉลอง ๒๒ ป ทำงานอย างปลอดภั ยโดยไม มี อุ บั ติ เหตุ ที่ ทำให สู ญเสี ย เวลาทำงาน รองผู ว าราชการจั งหวั ดขอนแก น นายทรงพล จำปาพั นธุ นายฟาริ ส เจ. ฮั นเตอร ประธาน บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ น แอนด โพรดั กชั่ น โคราช อิ งค และ นายซี . จอห น อั ทนั ส ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ ฯ ร วมเป นประธาน ในงานฉลองครบรอบ ๒๒ ป ของการปฏิ บั ติ งานอย าง ปลอดภั ย โดยไม มี อุ บั ติ เหตุ ที่ ทำให สู ญเสี ยเวลาทำงาน ของบริ ษั ท เอ็ กซอน- โมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ นฯ ซึ่ งจั ดขึ้ นที่ ห องบอลรู มประชาสโมสร โรงแรมเซ็ นทารา แอนด คอนเวนชั่ น จั งหวั ดขอนแก น โดยนายฟาริ ส ประธาน บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ นฯ ได มอบ รางวั ลความปลอดภั ยยอดเยี่ ยม Chairman’s Safety Award แก นายยงยศ หาญสุ วณิ ช รองประธาน บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ นฯ นั บเป น ครั้ งแรกที่ ประเทศไทยได รั บรางวั ลดั งกล าว นอกจากนี้ ยั งได มอบรางวั ลความปลอดภั ย แก ผู บริ หารของบริ ษั ท โปรตอน อิ นเตอร ซั พพลาย ผู รั บเหมาที่ มี ส วนในความสำเร็ จครั้ งนี้ ในโอกาสนี้ บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ นฯ ได มอบเงิ นสนั บสนุ นแก หน วยงาน ต างๆ ในท องถิ่ น ได แก กองทุ นการศึ กษาน้ ำพอง เป นเงิ น ๒๐๐,๐๐๐ บาท โครงการคลิ นิ ก รั กษาผู ป วยโรคต อกระจกของโรงพยาบาลน้ ำพอง เป นเงิ น ๓๐๐,๐๐๐ บาท และอี ก ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ รวบรวมจากเงิ นบริ จาคของเพื่ อนพนั กงานเอสโซ เพื่ อจั ดซื้ อเลนส แก วตา เที ยมสำหรั บผู ป วยโรคต อกระจก

เอสโซ สนั บสนุ น อพวช.ในรายการสารคดี วิ ทยาศาสตร ทางโทรทั ศน เพื่ อเยาวชน นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล (ที่ ๔ จากซ าย) กรรมการและผู จั ดการฝ ายกิ จกรรม องค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ มอบเงิ นจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล าน ห าแสนบาทถ วน) ให กั บ ดร.พิ ชั ย สนแจ ง (ที่ ๕ จากซ าย) ผู อำนวยการองค การพิ พิ ธภั ณฑ วิ ทยาศาสตร แห งชาติ (อพวช.) เพื่ อสนั บสนุ นรายการวิ ทยาศาสตร สำหรั บเยาวชน “รู ไว ใช ว าฟอร คิ ดส ” และ “ช างคิ ด ช างสั งเกต” รายการทางเลื อกใหม สำหรั บเด็ ก เยาวชน รวมถึ งครอบครั ว ในการเรี ยนรู วิ ทยาศาสตร แบบสนุ กสนาน โดยผนวกรายการ “ความรู คื อ ประที ป” จากเอสโซ สารคดี วิ ทยาศาสตร ระดั บตำนานของไทย เป นส วนหนึ่ งของรายการฯ ซึ่ งจะมี การนำเสนอเนื้ อหาน าสนใจทางวิ ทยาศาสตร รวมทั้ งสิ้ น ๖๐ ตอน ออกอากาศ ทุ กวั นพุ ธ และ วั นอาทิ ตย เวลา ๑๗.๐๐ น. ทางสถานี โทรทั ศน NBT

มาร วมกั นลดการใช กระดาษเพื่ อสิ่ งแวดล อม โดยการรั บวารสาร “ความรู คื อประที ป” ในรู ปแบบอี -บุ กกั นดี กว า เราได เพิ่ มช องทางในการเผยแพร วารสาร “ความรู คื อประที ป” ในรู ปแบบอี -บุ กแล ว ท านสามารถแจ งความจำนง เปลี่ ยนมารั บวารสาร “ความรู คื อประที ป” ในรู ปแบบอี -บุ ก (electronic book) ได โดยส งอี -เมล มาที่ vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com พร อมทั้ งระบุ ชื่ อ และนามสกุ ล แล วเราจะส งอี เมล ลิ้ งค ไปให ท าน เพื่ อรั บวารสาร “ความรู คื อประที ป” ในรู ปแบบอี -บุ กเพื่ อร วมกั นลดการใช กระดาษและอนุ รั กษ สิ่ งแวดล อม นอกจากนี้ ท านสามารถเข าไปอ านวารสารความรู คื อประที ปย อนหลั งได ทางเว็ บไซต http://www.esso.co.th/Thailand-Thai/PA/ news_publications_prateep.aspx สำหรั บท านที่ เปลี่ ยนมารั บวารสารของเราในรู ปแบบอี -บุ กจะได รั บพั ดแฮปป ไทเกอร เป นของที่ ระลึ กด วยค ะ

Powered by