Quarter 1/2013

ลั กลอบนำพรรณไม ออกจากป า เนื่ องจากไม คุ มกั บการถู กจั บกุ ม ดำเนิ นคดี ส งเสริ มให มี การนำพรรณไม ไปปลู กในทุ กพื้ นที่ ทั่ ว ประเทศ เพื่ อสร างความเขี ยวขจี ให ผื นแผ นดิ นเป นผลให สิ่ งแวดล อม ภายในประเทศดี ขึ้ น คนไทยน าจะมี สุ ขภาพดี ขึ้ น ความสุ ขของ คนไทยน าจะสู งขึ้ น พรรณไม ชนิ ดใหม ของโลกและพรรณไม ที่ มี รายงานเป น ครั้ งแรกในประเทศไทย ที่ ได สำรวจพบ ได รั บ ความนิ ยมอย างรวดเร็ ว มี การนำไป ปลู กทั่ วประเทศ รวมทั้ งในสวน พฤกษศาสตร ต างประเทศ บางแห ง เป นไม ดอกไม

มี ผลแก เดื อนพฤศจิ กายนถึ งมกราคม แต เมื่ อนำมาปลู กเลี้ ยงแล ว ให น้ ำและให ปุ ยเฉกเช นไม ประดั บทั่ วไป พบว าออกดอกได เป นช วงๆ หลายครั้ งในรอบป ลั กษณะเด นที่ แตกต างจากชนิ ดอื่ นอย างชั ดเจน ตรงที่ มี กลี บเลี้ ยง แหลม หนาแข็ งขนาดใหญ จำนวน ๔-๕ ซี่ สี เขี ยวเข มยาว ๓-๔ มิ ลลิ เมตร และติ ดผลดอกละ ๑ ผล ในธรรมชาติ ขึ้ นอยู เฉพาะ

บนเขาหิ นปู นเท านั้ น ในขณะที่ มะลิ ต นไม ดอก ไม ประดั บที่ ปลู กกั นทั่ วไป มี กลี บเลี้ ยงเรี ยว โค งยาวมากกว า ๑ เซนติ เมตร สี เขี ยว

อมขาว จำนวน ๖-๑๐ ซี่ และติ ด ผลดอกละ ๒-๔ ผล ในช วงดอก บาน จึ งเห็ นช อดอกมะลิ เฉลิ ม นริ นทร โดดเด นสง างาม

ประดั บ อาทิ จำป สิ ริ นธร มหาพรหมราชิ นี จำป ช าง จำป เพชร แสดสยาม

แปลกตาไปจากมะลิ ทั่ วไป มี ใบค อนข างเล็ กสี เขี ยวเข ม เป นมั น นั บเป นงานที่ ยากอยู

พรหมดอย ปาหนั นหยิ ก จนสามารถรั บรองได ว า พรรณไม เหล านี้ ไม มี โอกาส ที่ จะสู ญพั นธุ นั บเป นการ อนุ รั กษ พรรณไม นอกถิ่ น กำเนิ ดอย างยั่ งยื นที่ ประสบ ผลสำเร็ จ นั กสำรวจพรรณไม เช นเรา ยิ นดี และเต็ มใจรั บภารกิ จนี้ มาโดยตลอด ถึ งแม ว าจะเป นงานที่ ยาก ต องทำด วยความมุ งมั่ น

แล ว ในการตามหาพรรณไม ที่ หายากและใกล สู ญพั นธุ ที่ มี ขึ้ นอยู ตามธรรมชาติ แต การที่ จะ

ขยายพั นธุ ปลู กเลี้ ยง บำรุ งรั กษาและ อนุ รั กษ ไว ให ได อย างยั่ งยื นนอกถิ่ นกำเนิ ด ตามธรรมชาติ นั้ น ย อมยากกว าหลายเท า เพราะ

ผู ปฏิ บั ติ งานต องผจญกั บความยากลำบากนานั ปการ แต หากมิ ได ดำเนิ นการแล ว พรรณไม หายากที่ เป นทรั พยากรของชาติ เหล านี้ ก็ จะสู ญไป และท ายที่ สุ ด อยากจะกล าวว าเราภาคภู มิ ใจที่ ทำงานนี้ ได สำเร็ จ และขอมอบให เป นมรดกของชาติ ของอนุ ชนรุ นต อไป นั บแต นี้ ไป... มะลิ เฉลิ มนริ นทร ก็ จะเป นพรรณไม ที่ ได รั บ การอนุ รั กษ นอกถิ่ นกำเนิ ดอย างยั่ งยื นอี กชนิ ดหนึ่ ง

นี่ คื อเทคโนโลยี หากจะทำให สำเร็ จได ต องทำด วยความมุ งมั่ น และที่ สำคั ญเหนื อสิ่ งอื่ นใด คื อจิ ตใจต องร อยเปอร เซ็ นต เพราะ เต็ มไปด วยอุ ปสรรคมากมาย โดยปรกติ แล ว นั กสำรวจพรรณไม ทั่ วโลก รวมทั้ งในเมื องไทยเข าใจว า เมื่ อได ไปสำรวจเก็ บตั วอย าง มาทำเป นตั วอย างพรรณไม แห ง ส งเข าเก็ บรั กษาในหอพรรณไม จำแนกชื่ อ ส งรายงานการสำรวจ และเมื่ อตี พิ มพ ผลงานแล ว ก็ เป นอั นเสร็ จหน าที่ แต ภารกิ จนั กสำรวจพรรณไม และนั กอนุ รั กษ เช นเรา มิ ได มี เพี ยงเท านั้ น เมื่ อเก็ บตั วอย างแล ว ก็ ต องเก็ บข อมู ลของพื้ นที่ ถิ่ น กำเนิ ด เพื่ อประเมิ นว าอยู ในสถานภาพใดตามลำดั บเกณฑ ความ เสี่ ยงในการใกล จะสู ญพั นธุ ของ IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) หาก อยู ในสภาพหายากและใกล สู ญพั นธุ ก็ ต องศึ กษาป ญหาของการ ขยายพั นธุ ของต นนั้ นๆ ว าเป นเพราะเหตุ ใด แล วหาแนวทางใน การขยายพั นธุ การปลู กเลี้ ยง การบำรุ งรั กษาให ได ผลดี การนำ ไปใช ประโยชน แล วปรั บปรุ งให เป นวิ ธี การที่ ง าย สะดวก รวดเร็ ว ประหยั ด เหมาะสมที่ จะถ ายทอดลงสู เกษตรกร ให เกษตรกร สามารถนำไปปฏิ บั ติ ได ให มี การผลิ ตต นกล าออกมาเป นจำนวนมาก สร างเป นอาชี พ เป นรายได ให เกษตรกร เป ดโอกาสให ผู คนทั่ วไป หาซื้ อไปปลู กเลี้ ยงได อย างสะดวกและมี ราคาต่ ำ ลดป ญหาในการ

Powered by