Quarter 1/2016

ความต องการที่ เพิ่ มขึ้ น” เร็ กซ ดั บบลิ ว. ทิ ลเลอร สั น ประธานและประธาน กรรมการบริ หาร เอ็ กซอน โมบิ ล คอร ปอเรชั่ น กล าว “แนวโน ม

เอ็ กซอนโมบิ ลกล าวไว ในรายงานแนวโน มพลั งงาน ฉบั บป พ.ศ. ๒๕๕๙ ว าความต องการพลั งงานของโลก จะเพิ่ มขึ้ นร อยละ ๒๕ ระหว างป พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๘๓ เนื่ องจากการเติ บโตของประชากรและการขยายตั วทาง เศรษฐกิ จ ขณะเดี ยวกั น คาดว าผลของการใช พลั งงาน อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ งการเพิ่ มการใช พลั งงาน หมุ นเวี ยนและเชื้ อเพลิ งที่ ปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด ต่ ำ เช น ก าซธรรมชาติ จะช วยลดดั ชนี การเกิ ดคาร บอน- ไดออกไซด จากการเติ บโตทางเศรษฐกิ จโลกลงไปได ครึ่ งหนึ่ ง ในช วงเวลาดั งกล าว ประชากรของโลกจะเพิ่ มขึ้ น อี กประมาณ ๒ พั นล านคน และเศรษฐกิ จของกลุ ม ประเทศเศรษฐกิ จเกิ ดใหม จะยั งคงขยายตั วต อไปอย าง มี นั ยสำคั ญ ความต องการพลั งงานที่ เติ บโตส วนใหญ จะ เกิ ดขึ้ นในประเทศกำลั งพั ฒนาซึ่ งไม ใช สมาชิ กของ องค การเพื่ อความร วมมื อทางเศรษฐกิ จและการพั ฒนา (OECD) โดยรายได เฉลี่ ยต อหั วในประเทศเหล านั้ นน าจะ เพิ่ มขึ้ นถึ งร อยละ ๑๓๕ คาดว าร อยละ ๔๐ ของความต องการพลั งงานโลก ที่ เติ บโตระหว างป พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๘๓ จะได รั บการ ตอบสนองโดยก าซธรรมชาติ และความต องการเชื้ อเพลิ ง ประเภทนี้ จะเพิ่ มขึ้ นอี กร อยละ ๕๐ แหล งพลั งงาน นิ วเคลี ยร และพลั งงานหมุ นเวี ยน เช น พลั งงานชี วมวล น้ ำ ความร อนใต พิ ภพ ลม และแสงอาทิ ตย น าจะตอบ สนองความต องการพลั งงานของโลกที่ เติ บโตในป พ.ศ. ๒๕๘๓ ได เกื อบร อยละ ๔๐ เมื่ อถึ งตอนนั้ น คาดว า พลั งงานกลุ มนี้ รวมกั นเป นร อยละ ๒๕ ของอุ ปทาน ด านพลั งงาน โดยพลั งงานนิ วเคลี ยร อย างเดี ยวจะมี สั ดส วนประมาณหนึ่ งในสามของกลุ ม “การวิ เคราะห ของเอ็ กซอนโมบิ ลและองค กรอิ สระ ยื นยั นมุ มมองที่ มี มานานของเราว า แหล งพลั งงาน ทั้ งหมดที่ สามารถพั ฒนาได จะต องถู กนำมาใช ตอบสนอง • คาดว าความต องการพลั งงานของโลกจะ เพิ่ มขึ้ นร อยละ ๒๕ ระหว างป พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๘๓ (ค.ศ. ๒๐๑๔-๒๐๔๐) จากการเติ บโตของประชากร และการขยายตั วทางเศรษฐกิ จ • ดั ชนี การเกิ ดคาร บอนไดออกไซด จากเศรษฐกิ จ โลกจะลดลงครึ่ งหนึ่ ง จากการใช พลั งงานอย างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น และการค อยๆ เปลี่ ยนไปสู พลั งงานชนิ ดที่ ปล อยก าซคาร บอนน อยลง

พลั งงานเป นแหล งข อมู ล ที่ มี ประโยชน ในการช วย ให เข าใจเรื่ องอุ ปสงค และ อุ ปทานด านพลั งงาน ในอนาคต ซึ่ งสามารถ ช วยในการตั ดสิ นใจ

ของบุ คคล ธุ รกิ จ และ รั ฐบาลที่ โดยรวมแล วจะ ส งผลกระทบต ออนาคต ของพลั งงาน” รายงานแนวโน มพลั งงาน คาดการณ ว าการปล อยก าซ คาร บอนไดออกไซด ที่ เกี่ ยวข องกั บ พลั งงานทั่ วโลก จะพุ งขึ้ นสู งสุ ดราวป พ.ศ. ๒๕๗๓ แล วจะเริ่ มลดลง คาดว าการปล อยก าซ ในกลุ มประเทศที่ เป นสมาชิ ก OECD จะลดลงประมาณ ร อยละ ๒๐ จากป พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึ ง ๒๕๘๓ แนวโน มพลั งงานเป นการพยากรณ ในระยะยาว ของเอ็ กซอนโมบิ ลที่ พั ฒนาขึ้ นโดยนั กเศรษฐศาสตร วิ ศวกร และนั กวิ ทยาศาสตร ผ านการวิ เคราะห ข อมู ล โดยตรวจสอบแนวโน มอุ ปสงค และอุ ปทานของพลั งงาน ในประเทศต างๆ ประมาณ ๑๐๐ ประเทศ แบ งเป นความ ต องการใช ๑๕ ภาคส วน ตามประเภทของพลั งงานต างๆ ๒๐ ประเภท “การพยากรณ ของเราใช เป นพื้ นฐานสำหรั บการ วางกลยุ ทธ ทางธุ รกิ จของบริ ษั ท และเพื่ อใช พิ จารณาใน การตั ดสิ นใจลงทุ นมู ลค าหลายพั นล านเหรี ยญสหรั ฐ” วิ ลเลี ยม โคลตั น รองประธานด านการวางแผนกลยุ ทธ องค กรของเอ็ กซอนโมบิ ล ซึ่ งเป นหน วยงานที่ จั ดทำ แนวโน มพลั งงาน กล าว “เป นเวลาหลายป แล วที่ รายงาน แนวโน มพลั งงานนำนโยบายที่ กำหนดขึ้ นเพื่ อลดการ ปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด ที่ เกี่ ยวข องกั บพลั งงาน มาพิ จารณา การบรรลุ ข อตกลงด านภู มิ อากาศในการ ประชุ มเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ครั้ งที่ ๒๑ ในกรุ งปารี สเมื่ อเร็ วๆ นี้ ได กำหนดเป าหมาย ใหม ขึ้ นหลายข อ ขณะที่ ยั งมี นโยบายที่ เกี่ ยวข องอี กเป น จำนวนมาก แนวโน มพลั งงานจึ งยั งคงคาดว านโยบาย ดั งกล าวจะเพิ่ มค าใช จ ายในการปล อยก าซคาร บอนได- ออกไซด ต อไป”

Powered by