Quarter 1/2016

เกี่ ยวกั บเอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซอนโมบิ ลเป นบริ ษั ทมหาชนข ามชาติ ที่ ประกอบ ธุ รกิ จน้ ำมั นและก าซที่ ใหญ ที่ สุ ด โดยใช เทคโนโลยี และ นวั ตกรรมเพื่ อตอบสนองความต องการพลั งงานที่ กำลั ง เติ บโตของโลก เอ็ กซอนโมบิ ลเป นผู นำในอุ ตสาหกรรม ด านทรั พยากรโดยเป นผู ผลิ ตและทำการตลาดผลิ ตภั ณฑ ป โตรเลี ยมชนิ ดต างๆ รายใหญ ที่ สุ ด และมี บริ ษั ท เคมี ภั ณฑ ซึ่ งเป นหนึ่ งในบริ ษั ทขนาดใหญ ที่ สุ ดของโลก ติ ดตามเอ็ กซอนโมบิ ลทางทวิ ตเตอร ได ที่ www.twitter. com/exxonmobil Carbon intensity [ดั ชนี การเกิ ดคาร บอนต อ GDP] เป นดั ชนี วั ดที่ นิ ยมใช วิ เคราะห โดย หมายถึ งปริ มาณการ ปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด เที ยบเท าทั้ งหมดของ ประเทศต อหนึ่ งหน วยของผลิ ตภั ณฑ มวลรวมประชาชาติ (Carbon intensity = Amount of carbon emitted by country ต อ Unit of GDP) ที่ มา: อภิ ธานศั พท และคำย อด านการเปลี่ ยนแปลง สภาพภู มิ อากาศ และการบริ หารจั ดการก าซเรื อนกระจก ป พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบริ การจั ดการก าซเรื อนกระจก (องค การมหาชน) http://www.tgo.or.th พ.ศ. ๒๕๘๓ จากประมาณร อยละ ๔๐ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ • คาดการณ ว าความต องการพลั งงานของโลกจาก ภาคขนส งจะพุ งขึ้ นประมาณร อยละ ๓๐ และในทาง ปฏิ บั ติ การเติ บโตทั้ งหมดจะเกิ ดขึ้ นในประเทศที่ ไม ใช สมาชิ กของ OECD • คาดว ายอดขายรถยนต ไฮบริ ดใหม จะพุ งขึ้ นจาก ประมาณร อยละ ๒ ของยอดขายรถยนต ใหม ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ เป นมากกว าร อยละ ๔๐ ในป พ.ศ. ๒๕๘๓ เมื่ อรถยนต ทุ กหนึ่ งในสี่ คั นบนโลกนี้ จะเป นไฮบริ ด อั ตราการประหยั ดเชื้ อเพลิ งจะเพิ่ มจาก ๒๕ เป น ประมาณ ๔๕ ไมล ต อแกลลอน • คาดว าภู มิ ภาคที่ มี การนำเข าน้ ำมั นมากที่ สุ ดของ โลกอยู แล ว อย างเอเชี ยแปซิ ฟ ก จะมี การนำเข าสุ ทธิ เพิ่ มขึ้ นมากกว าร อยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๘๓ เพราะการผลิ ตในภู มิ ภาคยั งคงที่ แต มี ความต องการ เพิ่ มขึ้ น ศึ กษาข อมู ลเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บแนวโน มพลั งงานได ที่ www.exxonmobil.com/energyoutlook

รายงานยั งเสนอข อค นพบหลั กๆ ดั งนี้ • ในป พ.ศ. ๒๕๘๓ คาดว าน้ ำมั นและก าซธรรมชาติ รวมกั นคิ ดเป นเกื อบร อยละ ๖๐ ของการใช พลั งงานโลก ขณะที่ นิ วเคลี ยร และพลั งงานหมุ นเวี ยนจะอยู ที่ เกื อบ ร อยละ ๒๕ น้ ำมั นจะเป นพลั งงานถึ งหนึ่ งในสามที่ ใช กั น ทั่ วโลกในป พ.ศ.๒๕๘๓ และยั งคงเป นแหล งเชื้ อเพลิ ง อั นดั บหนึ่ ง โดยก าซธรรมชาติ จะขยั บขึ้ นมาเป นอั นดั บ สอง • อเมริ กาเหนื อซึ่ งเป นผู นำเข าน้ ำมั นมาหลาย ทศวรรษ กำลั งจะกลายเป นผู ส งออกพลั งงานสุ ทธิ (ส งออกมากกว านำเข า) ประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๓ • อิ นเดี ยจะแซงหน าจี นในฐานะชาติ ที่ มี ประชากร มากที่ สุ ดของโลก คื อ ๑.๖ พั นล านคน คาดว าสอง ประเทศนี้ จะมี ส วนเกื อบครึ่ งหนึ่ งในความต องการ พลั งงานโลกที่ เพิ่ มขึ้ น • คาดว าความต องการใช ไฟฟ าของโลกจะเพิ่ มขึ้ น ร อยละ ๖๕ และร อยละ ๘๕ จะเพิ่ มขึ้ นในประเทศ ที่ ไม ใช สมาชิ กของ OECD • คาดว าส วนแบ งการใช กระแสไฟฟ าที่ ผลิ ตจาก ถ านหิ นของโลกจะลดลงประมาณร อยละ ๓๐ ในป ข อควรระวั ง: ข อความในแนวโน มพลั งงานและข าวนี้ ในส วนที่ เกี่ ยวกั บเหตุ การณ หรื อเงื่ อนไขในอนาคต เป นการมองไปข างหน า เงื่ อนไขที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในท องถิ่ น หรื อทั่ วโลกในอนาคต (รวมถึ งเงื่ อนไขและการเติ บโต ทางเศรษฐกิ จ การเติ บโตของประชากร การเติ บโตและ ส วนผสมของความต องการด านพลั งงานประเภทต างๆ และแหล งจั ดหาพลั งงานต างๆ สิ่ งที่ ได รั บจากการใช พลั งงานอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ ผลกระทบจากเทคโนโลยี และการปล อยก าซคาร บอน) อาจแตกต างกั นมาก เนื่ องจากความเปลี่ ยนแปลงด านอุ ปสงค และอุ ปทาน ตลอดจนป จจั ยแวดล อมทางการตลาดที่ ส งผลต อราคา น้ ำมั น ก าซ และพลั งงานอื่ นๆ การเปลี่ ยนแปลงทาง กฎหมายหรื อระเบี ยบของภาครั ฐ และเหตุ การณ ทาง การเมื องอื่ นๆ การเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเกิ ดและระยะเวลาที่ เกิ ดภาวะเศรษฐกิ จตกต่ ำ การดำเนิ นการของคู แข งต างๆ การพั ฒนาแหล งจั ดหา พลั งงานใหม การเปลี่ ยนแปลงทางประชากร และการ เปลี่ ยนแปลงในข อสมมติ ฐานอื่ นๆ หรื อป จจั ยที่ ได กล าวถึ งไว ในแนวโน มพลั งงาน และภายใต หั วข อ “ป จจั ยที่ ส งให เกิ ดผลในอนาคต” ในหน านั กลงทุ นบน เว็ บไซต ของเราที่ www.exxonmobil.com รวมถึ งข อ 1A ในแบบฟอร ม 10-K ล าสุ ดของเอ็ กซอนโมบิ ล

Powered by