Quarter 1/2016

เอสโซ ร วมกั บมหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวง ในโครงการโรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดนสุ ขภาพดี ต นแบบ บริ ษั ท เอสโซ ฯ และสโมสรพนั กงานเอสโซ ร วมมื อกั บมหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวง จั ดโครงการโรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดนสุ ขภาพดี ต นแบบ ณ โรงเรี ยนตำรวจ ตระเวนชายแดนเทคนิ คดุ สิ ต จั งหวั ดเชี ยงราย เพื่ อการพั ฒนาด านสุ ขภาพและ สุ ขาภิ บาลโรงเรี ยนอย างยั่ งยื น นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล กรรมการและผู จั ดการฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ และ นายจิ รั ฐิ วงษ ศิ ริ นายกสโมสรพนั กงานเอสโซ ได มอบการสนั บสนุ นรวมเป นเงิ น มู ลค า ๖๕๐,๐๐๐ บาท เพื่ อการปรั บปรุ งระบบสุ ขาภิ บาลภายในโรงเรี ยน การพั ฒนา สื่ อการเรี ยนการสอนและมุ มให ความรู ด านสุ ขภาพในห องสมุ ด การตรวจร างกาย และการประเมิ นการเจริ ญเติ บโต รวมถึ งการพั ฒนาศั กยภาพผู นำนั กเรี ยนด านสุ ขภาพและสุ ขาภิ บาลโรงเรี ยนที่ สามารถ ถ ายทอดความรู ด านสุ ขภาพได เป นอย างดี

ชมรมบริ จาคโลหิ ตเอสโซ รั บใบประกาศเกี ยรติ คุ ณจากสภากาชาดไทย ในโครงการ "๘๔ พรรษา น อมดวงใจบริ จาคโลหิ ต ถวายแม ของแผ นดิ น" ชมรมบริ จาคโลหิ ตเอสโซ พร อมด วย บริ ษั ท เอสโซ ฯ นำโดย นายอิ ศรา สุ นทรวิ ภาต (ที่ ๔ จากซ าย) ที่ ปรึ กษาฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ และนายประชา อิ นทรเสน (ที่ ๓ จากซ าย) ประธานชมรมบริ จาคโลหิ ตเอสโซ รั บใบประกาศเกี ยรติ คุ ณคณะทำงานรณรงค การบริ จาคโลหิ ตที่ มี ความเข มแข็ ง จาก ม.ร.ว. ปรี ยางค ศรี วั ฒนคุ ณ (ที่ ๕ จากซ าย) ผู ช วยเลขาธิ การสภากาชาดไทย และผู อำนวยการสำนั กงานจั ดหารายได

สภากาชาดไทยมอบใบประกาศเกี ยรติ คุ ณดั งกล าว ให กั บชมรมบริ จาคโลหิ ต สโมสรพนั กงานเอสโซ ซึ่ งสามารถรณรงค ให พนั กงานร วมบริ จาคโลหิ ต บรรลุ ตามเป าหมาย ๙๒๐ ยู นิ ต หรื อเท ากั บ ๓๖๘,๐๐๐ ซี ซี ในป ๒๕๕๘ และได ร วมประสานงาน ให กั บโครงการ "๘๔ พรรษา น อมดวงใจบริ จาคโลหิ ตถวายแม ของแผ นดิ น" ในป นี้ เพื่ อร วมถวายเป นพระราชกุ ศลแด สมเด็ จ พระนางเจ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ สภานายิ กาสภากาชาดไทย โดยตั้ งเป าหมายบริ จาคโลหิ ตรวมกั นถึ ง ๔๐๐,๐๐๐ ซี ซี เพื่ อให สภากาชาดไทยนำไปช วยเหลื อผู ป วยทั่ วประเทศ

ให ความรู ด านพลั งงานกั บชาวโรตารี่ ดร.ทวี ศั กดิ์ บรรลื อสิ นธุ ผู จั ดการฝ ายส งเสริ มและควบคุ มธุ รกิ จ โรงกลั่ น น้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา ให เกี ยรติ ไปเป นวิ ทยากรบรรยายเรื่ อง “แนวโน มพลั งงาน” แก สมาชิ กสโมสรโรตารี่ บางกะป ซึ่ งเป นส วนหนึ่ งของการประชุ มช วงอาหาร กลางวั นของสโมสรฯ ซึ่ งจั ดขึ้ นที่ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวั ณ มี นั กธุ รกิ จชั้ นนำจากหลากหลายวงการมากกว า ๔๐ คน เข าร วมการประชุ ม กิ จกรรมครั้ งนี้ ได รั บการต อนรั บอย างอบอุ นจากคณะกรรมการสโมสรฯ และได รั บความสนใจของสมาชิ กโรตารี่ เป นอย างดี

Powered by