Quarter 1/2016

เอ็ กซอนโมบิ ลเอ็ กซ โพลเรชั่ นฯ ฉลอง ๒๕ ป ทำงานอย างปลอดภั ย บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ น แอนด โพรดั กชั่ น โคราช อิ งค จั ดงานฉลองครบ ๓ ล านชั่ วโมงทำงาน หรื อ ๒๕ ป ของการปฏิ บั ติ งานอย าง ปลอดภั ย ไม มี อุ บั ติ เหตุ ที่ ทำให สู ญเสี ยเวลาทำงาน ขึ้ นที่ โรงแรมพู ลแมน จ.ขอนแก น โดยมี รองผู ว าราชการจั งหวั ดขอนแก น นายศิ วาโรจน มุ งหมายผล และ นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ ให เกี ยรติ ร วมงานฉลองในครั้ งนี้ ในโอกาสนี้ บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ นฯ ได มอบเงิ นสนั บสนุ น แก ส วนงานต างๆ ในท องถิ่ น ได แก เพิ่ มเงิ นในกองทุ นการศึ กษาน้ ำพองอี ก ๒๐๐,๐๐๐ บาท สนั บสนุ นการซื้ ออุ ปกรณ วิ เคราะห โลหิ ตแบบอั ตโนมั ติ สำหรั บ ใช กั บเครื่ องล างไต ให แก โรงพยาบาลน้ ำพองเป นเงิ น ๑๙๘,๐๐๐ บาท

เอสโซ จั ดโครงการพิ เศษ “ทายาทเสื อ” ป นผู บริ หารกิ จการสถานี บริ การน้ ำมั นรุ นใหม เอสโซ จั ดโครงการฝ กอบรมผู บริ หารกิ จการสถานี บริ การน้ ำมั นรุ นใหม ภายใต โครงการ “ทายาทเสื อ” เพื่ อเสริ มสร างความรู ความสามารถในการ บริ หารสถานี บริ การน้ ำมั นอย างมี คุ ณภาพในยุ คป จจุ บั น ให แก ทายาทของ ผู บริ หารสถานี บริ การเอสโซ นายยอดพงศ สุ ตธรรม กรรมการและผู จั ดการการตลาดขายปลี ก บริ ษั ท เอสโซ ฯ เป นประธานเป ดโครงการ “ทายาทเสื อ” เพื่ อเตรี ยม ความพร อมเป นผู ประกอบการของทายาทผู บริ หารสถานี บริ การเอสโซ ทั่ วประเทศ ให มี วิ สั ยทั ศน ตลอดจนความสามารถในการประกอบธุ รกิ จพลั งงาน ในยุ คป จจุ บั น

เอสโซ ร วมกั บศู นย หนั งสื อจุ ฬาฯ ในโครงการ ๔ ภาค ๔ แห ง แหล งเรี ยนรู นายจิ รั ฐิ วงษ ศิ ริ นายกสโมสรพนั กงานเอสโซ นางสาวบุ ษยา กฤตยารั ตน ผู จั ดการสโมสรพนั กงานเอสโซ และนางกิ ติ ยาวดี นิ ลวรรณ ผู จั ดการสื่ อสาร องค กร ร วมกั บศู นย หนั งสื อจุ ฬาฯ ในพิ ธี มอบหนั งสื อดี สู แหล งเรี ยนรู ภาคเหนื อ ให แก พล.ต.ต. กิ ติ กาญจนกิ ติ ผู บั งคั บการอำนวยการตำรวจตระเวนชายแดน หลั งช วยปรั บปรุ งห องสมุ ด มอบหนั งสื อและของเล นที่ พนั กงานได มี ส วนร วม บริ จาคให แก ห องสมุ ดของโรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิ คดุ สิ ต จ.เชี ยงราย ที่ บริ ษั ท เอสโซ ฯ ได ริ เริ่ มโครงการโรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดน สุ ขภาพดี ต นแบบ

Powered by