Quarter 4/2012

• ในป ค.ศ. ๒๐๔๐ ความต องการของโลกในการใช พลั งงาน เพื่ อการขนส งจะเพิ่ มขึ้ นจากป ค.ศ. ๒๐๑๐ อี กมากกว าร อยละ ๔๐ ความเติ บโตนี้ จะมาจากการขนส งเชิ งพาณิ ชย เกื อบทั้ งหมด ทั้ งรถบรรทุ กหนั ก เครื่ องบิ น การขนส งทางทะเล และทางรถไฟ เนื่ องจากการขยายตั วทางเศรษฐกิ จและการค าระหว างประเทศ จะกระตุ นการเคลื่ อนย ายและขนส งสิ นค า • รู ปแบบอุ ปสงค และอุ ปทานที่ กำลั งผั นแปรไป จะเป ดประตู แห งโอกาสทางการค าโลกให เพิ่ มมากขึ้ น การเปลี่ ยนแปลงของ ภาพรวมพลั งงานประกอบกั บโอกาสทางการค าเสรี ที่ มี อยู มาก จะ ช วยเพิ่ มทางเลื อก สร างสรรค คุ ณค าที่ เอื้ อต อความเติ บโตทาง เศรษฐกิ จ และปรั บปรุ งมาตรฐานการดำรงชี วิ ตของผู คนทั่ วโลก ความต องการพลั งงานที่ น าไว วางใจ และสามารถหาซื้ อมา ใช ได เกิ ดขึ้ นทุ กวั นในทุ กชุ มชน การตอบสนองความต องการ ดั งกล าว อาศั ยการมองการณ ไกลและการวางแผนระยะยาวอย าง มี ประสิ ทธิ ภาพ ตามด วยการลงทุ นขนาดใหญ และการทำงานเป น ป ๆ เพื่ อสร างโครงสร างพื้ นฐานที่ จำเป นต อการผลิ ตและจั ดส ง พลั งงานไปทั่ วโลก นอกจากนี้ ยั งต องมี ความสามารถที่ จะทำความ เข าใจ และจั ดการความเสี่ ยงอย างต อเนื่ องตามพลวั ตของโลก ซึ่ งเป นความเสี่ ยงที่ เปลี่ ยนแปลงไปตลอดเวลา ทั้ งทางด านความ เชี่ ยวชาญเฉพาะทาง ด านการเงิ น ธรณี วิ ทยาและการเมื อง ตลอดจน สภาพแวดล อม การศึ กษาแนวโน มพลั งงานจึ งเป นเครื่ องมื อจำเป น ที่ จะช วยให เอ็ กซอนโมบิ ลจั ดหาพลั งงาน เพื่ อต อยอดและสื บสาน ความก าวหน าของมนุ ษย ต อไป อ านข อมู ลเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บแนวโน มพลั งงานของเอ็ กซอนโมบิ ล ได ที่ www.exxonmobil.com/energyoutlook

ในแต ละป ที มผู เชี่ ยวชาญได พั ฒนาการศึ กษาแนวโน ม พลั งงานโดยใช แหล งข อมู ลทางราชการร วมกั บข อมู ลของบริ ษั ท เพื่ อให คำแนะนำประกอบการตั ดสิ นใจลงทุ นของเอ็ กซอนโมบิ ล ทั่ วโลก ผลการศึ กษาของเราหลายประการสอดคล องกั บการศึ กษา ขององค กรที่ ได รั บความเชื่ อถื ออื่ นๆ รวมทั้ ง องค การพลั งงาน ระหว างประเทศ เอ็ กซอนโมบิ ลจั ดพิ มพ เผยแพร แนวโน มพลั งงาน ทุ กป เพื่ อส งเสริ มความเข าใจอย างกว างขวางเกี่ ยวกั บประเด็ นต างๆ ด านพลั งงาน สำหรั บผู ที่ รั บหน าที่ วางนโยบายและสาธารณชน เพื่ อการกำหนดและดำเนิ นนโยบายด านพลั งงานอย างเหมาะสม จากผลการศึ กษาในป นี้ พบว า • จากป ค.ศ. ๒๐๑๐ – ๒๐๔๐ ความต องการพลั งงานใน ประเทศที่ ไม อยู ในกลุ ม OECD จะเพิ่ มขึ้ นร อยละ ๖๕ สะท อนให เห็ นถึ งความเจริ ญในประเทศเหล านั้ น รวมถึ งการเติ บโตของจำนวน ประชากรโลกที่ จะเพิ่ มขึ้ นอี กกว าร อยละ ๘๐ • ในอี กสองสามทศวรรษข างหน า คาดว ากว าครึ่ งของความ ต องการใช พลั งงานโลกที่ เพิ่ มขึ้ น จะมาจากการผลิ ตกระแสไฟฟ า ก าซธรรมชาติ พลั งงานนิ วเคลี ยร และพลั งงานหมุ นเวี ยนจะเติ บโต เพื่ อรองรั บความต องการใช กระแสไฟฟ าที่ เพิ่ มขึ้ น ในขณะที่ การใช ถ านหิ นและน้ ำมั นในการผลิ ตกระแสไฟฟ าจะลดลง

ข อควรระวั ง : แนวโน มพลั งงานและบทความนี้ มี ข อความที่ เป น การคาดการณ ในอนาคต สถานการณ ที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในอนาคต (สภาพทางเศรษฐกิ จ ความต องการพลั งงาน การค าระหว างประเทศ แหล งพลั งงาน และผลที่ ได จากการใช พลั งงานอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ) อาจต างไปจากการคาดการณ ได มาก เนื่ องจากความเปลี่ ยนแปลง ด านกฎหมายหรื อระเบี ยบข อบั งคั บของทางราชการ และเหตุ การณ ทางการเมื องอื่ นๆ ความเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี การพั ฒนา แหล งทรั พยากรใหม การเปลี่ ยนแปลงของสภาพภู มิ อากาศ และ ป จจั ยอื่ นๆ ซึ่ งได กล าวถึ งใน “แนวโน มพลั งงาน” ในหั วข อ “ป จจั ยที่ มี ผลกระทบต ออนาคต” ในหน านั กลงทุ น ที่ เว็ บไซต www.exxonmobil.com และควรอ านประกอบกั บข อ 1A ในฟอร ม 10-K ฉบั บล าสุ ดของเอ็ กซอนโมบิ ล

Powered by