Quarter 4/2012

ส วนการเฉลิ มฉลองในระดั บนานาชาติ นั้ น รั ฐบาลพม าได เป นเจ าภาพในการจั ดสั งคายนาพระไตรป ฎกนานาชาติ โดยนำ พระไตรป ฎกของแต ละประเทศมาเที ยบเคี ยงความถู กต อง เรี ยกว า ‘ฉั ฏฐสั งคี ติ ’ เนื่ องจากนั บเป นการสั งคายนาพระไตรป ฎกครั้ งที่ ๖ ของพม า นอกจากนี้ ยั งมี การจั ดพิ มพ พระไตรป ฎกบาลี และ คั มภี ร ต างๆ เป นจำนวนมาก มี พระสงฆ จากประเทศไทยและ ทั่ วโลกเข าร วมสั งคายนาพระไตรป ฎกครั้ งดั งกล าว ซึ่ งนั บเป นก าว แรกที่ นำไปสู การเป นที่ ยอมรั บของพระสงฆ ไทยในระดั บนานาชาติ ในป จจุ บั น สำหรั บประเทศไทยในเวลานั้ น ตรงกั บรั ฐบาลของจอมพล ป. พิ บู ลสงคราม ก็ ได ร วมเฉลิ มฉลองพุ ทธชยั นตี ๒๕ พุ ทธศตวรรษ ด วยเช นกั น โดยจั ดเป นงานฉลองทางพระพุ ทธศาสนาที่ ยิ่ งใหญ ของประเทศไทย มี การจั ดสร างพุ ทธมณฑลเป นอนุ สรณ สถาน ที่ อำเภอนครชั ยศรี (ป จจุ บั นเป นอำเภอพุ ทธมณฑล) จั งหวั ดนครปฐม พร อมกั บสร างพระศรี ศากยะทศพลญาณ ประธานพุ ทธมณฑล สุ ทรรศน อั นเป นพระพุ ทธรู ปยื นปางลี ลาขนาดใหญ ประดิ ษฐาน เป นประธาน ณ พุ ทธมณฑล ให เป นพุ ทธสั ญลั กษณ แห งพุ ทธ ศตวรรษที่ ๒๕ สั มพุ ทธชยั นตี : ๒๖๐๐ ป แห งการตรั สรู อี ก ๕๕ ป ต อมา รั ฐบาลไทยได ประกาศให ป พ.ศ. ๒๕๕๕ เป นป แห งการเฉลิ มฉลองพุ ทธชยั นตี อย างยิ่ งใหญ ตลอดทั้ งป ใน วาระที่ พระพุ ทธศาสนามี อายุ ครบ ๒,๖๐๐ ป โดยกำหนดนั บวั นที่ พระบรมศาสดาตรั สรู เป นพระสั มมาสั มพุ ทธเจ า เวี ยนมาบรรจบ ครบรอบ ๒๖ พุ ทธศตวรรษ หรื อ ๒,๖๐๐ ป เป นวั นฉลองพุ ทธ- ชยั นตี วั นฉลองนี้ เรี ยกตามสากลว า ‘Sambuddha Jayanti 2600’ ตรงกั บภาษาไทยว า ‘สั มพุ ทธชยั นตี ๒๖๐๐ ป ’ ทั้ งนี้ อาจมี การใช ชื่ อต างกั นไปบ างในแต ละประเทศ สำหรั บประเทศไทยนั้ น มหาเถรสมาคมได มี มติ ให เรี ยกงานฉลองนี้ ว า ‘พุ ทธชยั นตี ๒๖๐๐ ป แห งการตรั สรู ของพระพุ ทธเจ า’ ถึ งแม จะเรี ยกชื่ อแตกต างกั นไป หากรวมความแล ว ก็ คื อ การจั ดกิ จกรรมในป ที่ ครบรอบวาระสำคั ญ ที่ เกี่ ยวข องกั บสมเด็ จพระสั มมาสั มพุ ทธเจ า เพื่ อถวายเป นพุ ทธบู ชา ดั งที่ เคยฉลองครบรอบ ๒๕ พุ ทธศตวรรษเมื่ อป พ.ศ. ๒๕๐๐ มาแล ว ประเทศที่ ประชากรส วนใหญ นั บถื อพระพุ ทธศาสนา ได จั ด งานพุ ทธชยั นตี ๒๖๐๐ ป แห งการตรั สรู ขึ้ นพร อมกั นในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศให มี การเฉลิ มฉลองวาระนี้ เป นเวลา ๓ ป (๒๕๕๓-๒๕๕๕) แต เนื่ องด วยวิ ธี การนั บพุ ทธศั กราชที่ แตกต างกั น ทำให ประเทศต างๆ เช น อิ นเดี ย ศรี ลั งกา และพม า จั ดงานฉลอง พุ ทธชยั นตี ๒๖๐๐ แห งการตรั สรู ในเดื อนพฤษภาคม ๒๕๕๔ เร็ วกว าประเทศไทย ๑ ป เนื่ องจากวิ ธี คำนวณนั บ พ.ศ. แบบไทย ที่ อาจเที ยบเคี ยงได กั บวิ ธี นั บป เกิ ดนั้ น ไม นั บที่ การย างเข า หากนั บ ที่ การครบรอบ จึ งจะถื อเป นป เต็ ม อย างไรก็ ตาม หากยึ ดหลั กการ

คำนวณป พุ ทธศั กราชแบบไทยแล ว วาระสำคั ญพุ ทธชยั นตี ๒๖๐๐ ป แห งการตรั สรู นี้ จะอยู ในช วงระหว างวิ สาขบู ชาป ๒๕๕๔ – วิ สาขบู ชาป ๒๕๕๕ โดยวั นวิ สาขบู ชาป ๒๕๕๔ ตรงกั บวั นที่ ๑๗ พฤษภาคม เป นวั นที่ สมเด็ จพระสั มมาสั มพุ ทธเจ าตรั สรู ครบ ๒๕๕๙ ป เต็ ม ย างเข าสู ป ที่ ๒๖๐๐ และนั บว าพระพุ ทธศาสนา ครบ ๒๖๐๐ ป เต็ มในวั นวิ สาขบู ชา ซึ่ งตรงกั บวั นที่ ๔ มิ ถุ นายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการจั ดงานวิ สาขบู ชาโลก ๑๔ ประเทศ ได มี มติ ให ประเทศไทยเป นเจ าภาพจั ดประชุ มวิ สาขบู ชานานาชาติ ครั้ งที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ จากประเทศที่ เสนอตั วเป นเจ าภาพจั ดงาน ๒ ประเทศ คื อ ศรี ลั งกา และไทย เป นการถวายเป นพุ ทธบู ชาฉลอง ๒๖๐๐ ป แห งการตรั สรู แล ว รั ฐบาลจึ งได ประกาศให มี การเฉลิ ม ฉลองใหญ ตลอดป พุ ทธศั กราช ๒๕๕๕ อย างเป นทางการ ทั้ งใน ระดั บประเทศ และระดั บนานาชาติ โดยเน นหนั กด านการปฏิ บั ติ บู ชา และการมี ส วนร วมของภาคประชาชน ส งเสริ มและให การ สนั บสนุ นการปฏิ บั ติ ธรรมในหมู พุ ทธศาสนิ กชน ฟ นฟู วิ ถี ชาวพุ ทธ ในระดั บครอบครั ว และชุ มชนอย างจริ งจั ง ต อเนื่ อง และยั่ งยื น เพื่ อเสริ มสร างความรั ก ความสามั คคี และสร างความมั่ นคงให กั บ ชาติ บ านเมื อง สำนั กงานพระพุ ทธศาสนาแห งชาติ เป นหน วยงานหลั กอี ก แห งหนึ่ งที่ จั ดกิ จกรรมเน นบู รณาการด านการศึ กษา ปฏิ บั ติ และ เผยแผ หลั กธรรมที่ สมเด็ จพระสั มมาสั มพุ ทธเจ าตรั สรู และทรง สั่ งสอน ไปสู ประชาชนทุ กเพศทุ กวั ยอย างกว างขวาง รวมถึ งการ กำหนดแนวทางของการจั ดกิ จกรรมให ถู กต อง เหมาะสม และ สอดคล องกั บมติ ที่ ประชุ มของมหาเถรสมาคม ที่ เห็ นชอบให จั ด กิ จกรรมในวั นสำคั ญทางศาสนาเป นพิ เศษทั้ ง ๓ วั น คื อ วั นมาฆบู ชา วั นวิ สาขบู ชา และวั นอาสาฬหบู ชา ระยะเวลาจั ดงาน คื อ ตั้ งแต เทศกาลวิ สาขบู ชา วั นที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปจนถึ ง สิ้ นป เดี ยวกั น โดยมี พุ ทธมณฑลเป นศู นย กลางพระพุ ทธศาสนาโลก

Powered by