Quarter 4/2012

คุ ณค าของผลิ ตภั ณฑ ธั ญพื ชเกษตรอิ นทรี ย โอกาสนี้ จึ งไม เพี ยงแต เป นที่ น ายิ นดี เท านั้ น หากควรแก การ ภาคภู มิ ใจอย างยิ่ งที่ เห็ นลู กหลานไทยแห งเมื องอู ทองรั กษ โลก เห็ นความสำคั ญของการใช ชี วิ ตที่ ใกล ชิ ดธรรมชาติ มุ งมั่ นส งเสริ ม ให ผู รั กสุ ขภาพทั่ วไปได รั บประทานอาหารเกษตรอิ นทรี ย สำเร็ จรู ป ที่ ปลอดภั ย ซึ่ งตนและครอบครั วก็ รั บประทานอาหารที่ มี ประโยชน อย างนั้ นเช นเดี ยวกั น โดยร วมมื อกั บเกษตรกรผู ปลู กพื ชอิ นทรี ย ใน บริ เวณใกล เคี ยงกั บที่ โรงงานตั้ งอยู และให เกษตรกรเป นผู กำหนด ราคาเอง เพื่ อเป นกำลั งใจให เกษตรกรตั้ งใจช วยกั นพั ฒนาให องค กร เติ บโตอย างยั่ งยื นไปด วยกั น นอกจากนี้ ยั งเป นศู นย ถ ายทอดการเรี ยนรู ช วยสร างลู กหลาน ในท องถิ่ นให มี สั มมาอาชี พ ดำรงวิ ถี ชี วิ ตที่ ดี งามตามหลั กปรั ชญา เศรษฐกิ จพอเพี ยงแห งแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว เพื่ อพั ฒนาชุ มชนไทยให พึ่ งตนเองได สำเร็ จอย างมี ความสุ ข สิ่ งเหล านี้ นั บเป นการแสดงกตั ญุ ตากตเวทิ ตาต อแผ นดิ นเกิ ดและแสดงน้ ำใจ อั นประเสริ ฐส งต อความสุ ขให แก ผู คนในสั งคมและสิ่ งแวดล อม ซึ่ งก าวผ านมาอย างมั่ นคงและพร อมที่ จะพั ฒนาอาหารธั ญพื ชเกษตร อิ นทรี ย สำเร็ จรู ปที่ มี ประโยชน ทรงคุ ณค าสู งให เกิ ดแก ผู บริ โภคทั้ ง ในองค กร นอกองค กร และในสั งคมมหาชนสื บไป

สั มภาษณ สุ วรรณา จิ วั ฒนไพบู ลย . ผู ก อตั้ งบริ ษั ท ซองเดอร ไทยออร แกนิ กฟู ด จำกั ด. สั มภาษณ , ๑๒ ตุ ลาคม ๒๕๕๕.

รองศาสตราจารย นั นทา ขุ นภั กดี อดี ตรองศาสตราจารย ระดั บ ๙ ประจำภาควิ ชาภาษาไทย คณะอั กษรศาสตร มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร ป จจุ บั นข าราชการบำนาญ มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร เคยได รั บเชิ ญจาก บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) ให เป นบรรณาธิ การและผู แต งคำประพั นธ ร อยกรอง โครงการจั ดทำหนั งสื อ “ของดี ร อยสิ่ ง มิ่ งเมื องไทย”

Powered by