Quarter 4/2012

ชาวกะเหรี่ ยงในจั งหวั ดราชบุ รี

อาจารย เดชา ชี ช วง ปราชญ ชาวบ านผู นำชุ มชนชาวไทย กะเหรี่ ยง และประธานสภาวั ฒนธรรมอำเภอบ านคา เล าว า ชาว กะเหรี่ ยงน าจะเข ามาอาศั ยอยู ที่ บ านโป งกระทิ งบนนานกว า ๘๐ ป แล ว สภาพพื้ นที่ ส วนใหญ ในเวลานั้ นเป นป าซึ่ งมี สั ตว ป าอยู ชุ กชุ ม ชาวบ านที่ นี่ ทำมาหากิ นโดยการปลู กข าว ปลู กพริ ก ตามแบบวิ ถี ชี วิ ตของคนกะเหรี่ ยง เพราะชาวกะเหรี่ ยงถื อว า ข าวเป นสิ่ งสำคั ญ ที่ สุ ดในชี วิ ต ป จจุ บั น มี ชาวกะเหรี่ ยงหรื อชาวไทยตะนาวศรี อาศั ย อยู เกื อบครึ่ ง เป นหมู บ านที่ ยั งรั กษาประเพณี เทศกาลเดื อนเก า ‘อั้ งหมี่ ถ อง’ หรื อประเพณี กิ นข าวห อ ที่ ชาวกะเหรี่ ยงในเขตราชบุ รี - เพชรบุ รี ร วมใจสื บทอดกั นมาได อย างต อเนื่ อง

Powered by