Quarter 3/2015

พร อมตอบสนองความต องการของการใช ชี วิ ตในป จจุ บั น Hall ที่ ๓ จั ดเป นโรงฉายภาพยนตร “พระมหากษั ตริ ย แห งการเกษตร” ฉายภาพยนตร พระราชกรณี ยกิ จและ โครงการพระราชดำริ เกี่ ยวกั บการเกษตรและการชล- ประทานของพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั วฯ ที่ ทรง ช วยเหลื อเกษตรกรมาเป นระยะเวลายาวนานกว า ๖๐ ป จนเป นที่ ประจั กษ ต อสายตาชาวโลก จนมี การ ทู ลเกล าฯ ถวายรางวั ลต างๆ มากมาย และสุ ดท ายเป น โซนอาหารแห งอนาคต มี การออกร านจำหน ายอาหาร สำเร็ จรู ปและผลิ ตภั ณฑ อาหารจากประเทศไทยรวมทั้ ง เคาท เตอร ให ข าวสารทางการท องเที่ ยวของประเทศไทย เป นธรรมเนี ยมของการจั ดงาน World Expo แต ละครั้ ง ก็ จะมี การเวี ยนให แต ละประเทศที่ มาร วมงาน ได จั ดกิ จกรรมวั นของแต ละชาติ ขึ้ น โดยวั นของชาติ ไทย ได กำหนดจั ดขึ้ นในวั นที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ที่ ผ านมา โดยได รั บพระกรุ ณาธิ คุ ณจากสมเด็ จพระเทพรั ตน- ราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เสด็ จพระราชดำเนิ น เป นองค ประธานเป ดงานวั นชาติ โดยพิ ธี การมี การเชิ ญ ธงชาติ ไทยขึ้ นสู ยอดเสา มี การจั ดแสดงทางวั ฒนธรรม ของประเทศไทยอั นยิ่ งใหญ ตระการตาชุ ด “วั ฒนธรรม ดิ นและน้ ำ วั ฒนธรรมอั นงดงามของแผ นดิ น” จากนั้ น จึ งเสด็ จพระราชดำเนิ นทอดพระเนตรอาคารจั ดแสดง ของประเทศไทย โดยตลอดการเสด็ จพระราชดำเนิ น ทอดพระเนตร มี ประชาชนคนไทยในสาธารณรั ฐอิ ตาลี เดิ นทางมาเฝ ารั บเสด็ จชื่ นชมพระบารมี ตลอดเส นทาง อาคารจั ดแสดงของประเทศไทยนั้ นนั บเป น ๑ ใน ๑๒ ของอาคารที่ มี ขนาดใหญ ที่ สุ ดในการจั ดงานครั้ งนี้ โดยมี พื้ นที่ จั ดแสดงมากถึ ง ๒,๙๔๗ ตารางเมตร เที ยบเท ากั บประเทศใหญ อย างจี น ญี่ ปุ น สหรั ฐอเมริ กา โดยใช ระบบมั ลติ มี เดี ยที่ ทั นสมั ยในการนำเสนอ มี จอ ฉายภาพยนตร ๓๖๐ องศา โรงภาพยนตร ระบบมิ ติ

คุ ณภาพดี ที่ สุ ดแห งหนึ่ งของโลก ดั งนั้ นกระทรวงเกษตร และสหกรณ ในฐานะหน วยงานหลั กในการจั ดงานของ ประเทศไทย จึ งได นำเสนอแนวคิ ดการเข าร วมงาน Expo Milano 2015 ภายใต หั วข อ “การหล อเลี้ ยงโลก อย างยั่ งยื น” โดยได นำจุ ดเด นของประเทศไทยที่ มี เอกลั กษณ และภู มิ ป ญญาในทางการเกษตร ประเพณี วิ ถี ชี วิ ตวั ฒนธรรมของคนไทยมานำเสนอ เพื่ อสะท อน ความเป นแหล งอาหารที่ เป นความหวั ง หรื อเป น “ครั วของโลก” และ เป นดิ นแดน “สร างความสุ ข ให แก ชาวโลก” มาจั ด แสดงในงาน พื้ นที่ อาคารจั ด

แสดงของประเทศ ไทยตั้ งอยู ในโซน อาหารแห งอนาคต โดยรู ปแบบของ อาคารมี การ ออกแบบ สถาป ตยกรรมที่

สะท อนภู มิ ป ญญาของ คนไทย โดยจั ดทำเป นรู ป

“งอบ” ซึ่ งเป นของคู กาย เกษตรกรไทยมาทุ กยุ คทุ กสมั ย เป นเครื่ องคุ มแดด คุ มฝน สร างสานถั กทอขึ้ น ด วยวั สดุ จากธรรมชาติ โดยใช ภู มิ ป ญญาหั ตถกรรมพื้ นบ าน งอบนั้ นสามารถสวมใส ได อย างเบาสบาย สามารถขยาย ขนาดได ตามศี รษะผู สวมใส มี ความกระชั บคล องตั วในการ ทำงาน มี การนำรู ปป นพญานาคสั ตว หิ มพานต ในตำนาน แห งการให น้ ำมาเป นสั ตว สั ญลั กษณ รอบอาคารมี การ ปลู กข าวเขี ยวขจี ให เห็ นให สั มผั สต นข าวจริ ง มี รู ปป น เจ าทุ ยสั ตว คู นาไว ให คนมาถ ายรู ป มี ตลาดน้ ำจำลองให เห็ นภาพของชี วิ ตไทยกั บสายน้ ำที่ ผู กพั นกั นมาจากอดี ต จนป จจุ บั น ภายในอาคารมี การจั ดแสดงนิ ทรรศการที่ น า ตื่ นตาตื่ นใจด วยระบบมั ลติ มี เดี ยที่ ทั นสมั ยอย างน าสนใจ แบ งเป นโซนต างๆ เช น โซนทรั พย ในดิ น สิ นในน้ ำ จิ ตวิ ญญาณของความเป นไทย โซนสุ วรรณภู มิ ที่ แสดง ถึ งความเป นแผ นดิ นทองอั นอุ ดมสมบู รณ และดิ นแดน แห งความหลากหลายทางชี วภาพและวิ ถี ทางการเกษตร Hall ที่ ๒ เป นการแสดง “ครั วไทย สู ครั วโลก” ที่ แสดง ถึ งการผลิ ตอาหารผลิ ตบรรจุ ภั ณฑ ที่ ทั นสมั ย

วิ นิ จ รั งผึ้ ง บรรณาธิ การ นั กเขี ยน และ ช างภาพ ที่ ทำงานด านนิ ตยสาร ท องเที่ ยวมายาวนานกว า ๓๐ ป มี ผลงานคอลั มน ท องเที่ ยวของ นิ ตยสาร หนั งสื อพิ มพ รายวั น

หลายฉบั บ ทำหน าที่ เป นบรรณาธิ การนิ ตยสาร อ.ส.ท. นิ ตยสาร เพื่ อส งเสริ มการท องเที่ ยวที่ มี อายุ ยาวนานที่ สุ ดของไทยมากว า ๑๐ ป ป จจุ บั นดำรงตำแหน งผู อำนวยการกองผลิ ตอุ ปกรณ เผยแพร การท องเที่ ยวแห งประเทศไทย (ททท.)

Powered by