Quarter 3/2015

อาคารจั ดแสดง ของประเทศมาเลเซี ย

ด านหน าอาคารจั ดแสดง ของประเทศไทย ตกแต งด วยรู ปพญานาคพ นน้ ำ สั ญลั กษณ แห งความชุ มฉ่ ำ

อาคารจั ดแสดง ของประเทศเนปาล