Quarter 3/2015

สำเภาจี นหน าวั ด

หน าที่ เดิ มที่ ท านโหยหา เมื่ อหนั งสื อพิ มพ ‘จงหยวน รื่ อเป า’ อั นเป นฉบั บที่ ท านเคยเป นบรรณาธิ การใหญ ระหว างป ค.ศ.๑๙๔๖-๑๙๕๘ สามารถกลั บมาเป ด กิ จการได อี กครั้ งหนึ่ ง ท านผู ประพั นธ ได กล าวถึ งความในใจของท านไว ในคำนำของรวมเล มหนั งสื อชุ ดนี้ ว า “...(ข าพเจ า).. อยากให ผู อ านในวั ยหนุ มสาว เมื่ อ ได อ านหนั งสื อเล มที่ ข าพเจ าเขี ยนเล าเรื่ องราวอย าง เป ดเผย ตรงไปตรงมาแล ว สามารถได กลิ่ นอายของ แผ นดิ นบ านเกิ ดในมาตุ ภู มิ และมองเห็ นความเปลี่ ยน แปลงของสั งคมชนชาวจี นและผู คนในดิ นแดนอุ ษาคเนย และยิ่ งอยากให พวกเขามองเห็ นว า เด็ กกำพร าที่ ยากจน คนหนึ่ ง ขาดโอกาสเรี ยนหนั งสื อ ได ดิ้ นรนต อสู ใน เบ าหลอมใหญ แห งยุ คสมั ยมาอย างไร ได ค นพบแสง สว างท ามกลางความมื ดได อย างไร ท ายที่ สุ ด วั นเวลา ที่ ไร ความปรานี ก็ ทำให เด็ กน อยที่ เคยร าเริ ง สดใส กลายเป นชายชราที่ ผมหงอกขาวโพลน แต ในห วงเวลา ระหว างสองสภาพนี้ คละเคล าด วยน้ ำตาและเสี ยง หั วเราะ ทั้ งสุ ขและทุ กข ถ าหากผู อ านสามารถได รั บ แรงบั นดาลใจต อการใช ชี วิ ตจากเนื้ อหาในหนั งสื อเล มนี้ แม เพี ยงน อยนิ ด ให รู สึ กนึ กรั กและหวงห วงชี วิ ต ทำชี วิ ต ให อิ่ มเต็ ม และต อสู เพื่ อเส นทางที่ ถู กต อง นั่ นก็ คื อ ความสมปรารถนาของข าพเจ าโดยแท ”

สำหรั บอาณาจั กรในอุ ษาคเนย แล ว การส งเครื่ องบรรณาการไปยั งกรุ งจี นนั้ น เป นการเป ดทางให สามารถติ ดต อทำการค าขายกั บจี นได แต ในสายตาของจั กรพรรดิ จี น มองว าการส งเครื่ องบรรณาการ จากรั ฐเล็ กรั ฐน อยในอุ ษาคเนย นั้ น เป นการแสดงความยอมรั บนั บถื อ ความยิ่ งใหญ ของแผ นดิ นจี น

Powered by