Quarter 3/2015

อู จี้ เยี ยะ (ยื นกลาง) ถ ายภาพร วมกั บมารดา ภรรยา น องชายคนเล็ ก และหลาน

ชี วิ ตของท านอู จี้ เยี ยะต องเผขิ ญกั บเคราะห ภั ยใหญ อี กครั้ งหนึ่ งในป ค.ศ.๑๙๕๘ หรื อ พ.ศ. ๒๕๐๑ เมื่ อ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ชต ยึ ดอำนาจปกครอง และดำเนิ น นโยบายสกั ดกั้ นการแพร ขยายของลั ทธิ คอมมิ วนิ สต ตามทฤษฎี โดมิ โน ภายใต การนำของมหาอำนาจโลกอย าง สหรั ฐอเมริ กา และการสมคบของจี นฝ ายไต หวั น ท านอู ถู กจั บกุ มในข อหามี การกระทำอั นเป นคอมมิ วนิ สต เนื่ องด วยนิ ยมตี พิ มพ ข าวสารการกี ฬาและการบั นเทิ ง จากจี นแผ นดิ นใหญ ในหนั งสื อพิ มพ ที่ ท านรั บผิ ดชอบ ท านเผชิ ญเคราะห ภั ยครั้ งนี้ นานกว า ๕ ป แต ทุ กข ยาก ลำบากทางด านความเป นอยู ไม มากเท าเมื่ อครั้ งหนี ภั ย ทหารญี่ ปุ น ๓ ป ครึ่ ง ที่ สิ งคโปร ในยุ คสงคราม ในบทสุ ดท าย เมื่ อท านได อิ สรภาพแล ว ท านยั ง ไม สามารถหวนคื นกลั บสู สนามรบด านวั ฒนธรรม ซึ่ งหมายถึ ง วงการหนั งสื อพิ มพ จี นในเมื องไทยอยู หลายป กระทั่ งกระแสลมการเมื องโลกเริ่ มเปลี่ ยนทิ ศ ในช วงต นทศวรรษ ๑๙๗๐ รั ฐบาลถนอม-ประภาส ไม รอช าในการเป ดโอกาสให มี หนั งสื อพิ มพ จี นฉบั บใหม เกิ ดขึ้ น ‘ตงหนานรื่ อเป า’ ที่ เป ดกิ จการขึ้ นในเวลานั้ น ได เชื้ อเชิ ญให ท านเข าไปเป นบรรณาธิ การข าวต างประเทศ ซึ่ งเป นหน าแรกของหนั งสื อพิ มพ จี น และในที่ สุ ด เมื่ อ กลางป ค.ศ.๑๙๗๔ ท านก็ ได หวนกลั บคื นสู ตำแหน ง

ภาคหลั ง 'จากบู รพาสู อุ ษาคเนย ' ใน ‘ภาคหลั ง’ ของหนั งสื อชุ ดนี้ ได กล าวถึ ง เหตุ การณ ช วง ๑๒ ป ระหว างป ค.ศ.๑๙๔๖-๑๙๕๘ อั นได แก ความสั มพั นธ ระหว างประเทศจี นกั บประเทศ ไทย โดยที่ ตั วผู ประพั นธ มี ความคุ นเคยชอบพอยิ่ งกั บ ท านหลี่ เถี ยะเจิ ง เอกอั ครราชทู ตจี นคนแรกประจำ ประเทศไทย พั ฒนาการของการกี ฬาที่ คึ กคั กมากในหมู ชาวจี นในประเทศไทย และการร วมพาคณะนั กกี ฬา ชาวจี นในไทยไปแข งขั นกระชั บมิ ตรกั บหลายๆ ประเทศ ในภู มิ ภาค ที่ กำลั งรวมตั วกั นเป น เออี ซี (AEC) อยู ใน ขณะนี้ เช น มลายู สิ งคโปร เวี ยดนาม รวมทั้ งฮ องกงด วย นอกจากนี้ ก็ ยั งมี เรื่ องราวของวงการภาพยนตร ที่ จี น ฮ องกง และธุ รกิ จบั นเทิ งของคณะนาฏศิ ลป ต างๆ จาก ฮ องกงที่ มา ‘ขุ ดทอง’ เป ดการแสดงในอุ ษาคเนย ท านอู จี้ เยี ยะ บอกเล าเหตุ การณ ต างๆ ที่ ผ านพบ พร อมทั้ งแสดงความเห็ นตั้ งข อสั งเกตด วยสายตาของ นั กหนั งสื อพิ มพ ว า วิ ชาชี พนั กหนั งสื อพิ มพ นั้ น เป น 'ราชาผู ไร มงกุ ฎ' อั นสู งส ง และได ปาวราณาตนเองเป น ‘อั ศวิ น (ผู กำจั ดความชั่ วร าย) ผู ถื อปากกาเป นอาวุ ธ’ ผู พร อมอุ ทิ ศตนให แก ‘สนามรบด านวั ฒนธรรม’ ของ ชนชาวจี นโพ นทะเลในประเทศไทย

Powered by