Quarter 3/2015

น องๆ นิ สิ ตนั กศึ กษาได ใช เวลาในช วงหยุ ด ภาคเรี ยนของชั้ นป ที่ ๓ เป นเวลา ๑๐ สั ปดาห เก็ บเกี่ ยว ประสบการณ ใหม ๆ เพื่ อนำไปใช ได ในอนาคต ทั้ งจาก การฝ กอบรมเพื่ อพั ฒนาทั กษะ อาทิ การทำงานเป นที ม ความเป นผู นำ การบริ หาร การพั ฒนาความคิ ดสร างสรรค และการสื่ อสารอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งเสริ มความรู เรื่ องนโยบายด านพลั งงาน และการเตรี ยมความพร อม เพื่ อก าวเข าสู ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน โดยมี คณะ ผู บริ หารจากบริ ษั ทฯ รวมทั้ งอาจารย และผู ทรงคุ ณวุ ฒิ จากสถาบั นต างๆ มาเป นวิ ทยากรให ความรู อย างใกล ชิ ด อี กทั้ งยั งได มี โอกาสเยี่ ยมชมโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ และ คลั งน้ ำมั นที่ ศรี ราชา เรี ยนรู การตลาดน้ ำมั นหล อลื่ น โมบิ ล 1 เยี่ ยมชมพั นธมิ ตรทางธุ รกิ จ และร วมกิ จกรรม การขายและการบริ การลู กค าที่ สถานี บริ การน้ ำมั น ในโครงการ Heart of Tiger service (HOTs) เพื่ อให เข าใจถึ งกระบวนการในการจั ดหาพลั งงานที่ มี คุ ณภาพ และเป นไปอย างปลอดภั ยของบริ ษั ทฯ

Powered by