Quarter 1/2014

ความสำคั ญของการรี ไซเคิ ล “ประเด็ นหลั กของโครงการรณรงค ทุ กสิ่ งทำได ..ใช พลาสติ ก คื อพลาสติ กหลายชนิ ดสามารถนำมารี ไซเคิ ลได ง าย ดู อย าง ในสหรั ฐฯ หลายครั วเรื อนเข าร วมโครงการรี ไซเคิ ลพลาสติ กใน ชุ มชนหรื อรอบๆ ชุ มชนของตน” แมททิ กซ จากเอ็ กซอนโมบิ ล กล าว “การรี ไซเคิ ลทำให เกิ ดพลาสติ กสำหรั บใช ทำผลิ ตภั ณฑ รุ นที่ สอง ซึ่ งช วยส งเสริ มการรั กษาสิ่ งแวดล อมโดยลดการใช วั ตถุ ดิ บ ลดการใช พลั งงานตลอดวงจรชี วิ ตผลิ ตภั ณฑ และลด ความจำเป นในการฝ งกลบขยะมู ลฝอย นี่ เป นเหตุ ผลว าทำไม เราถึ งสนั บสนุ นให ผู บริ โภคมองหาผลิ ตภั ณฑ ที่ ทำจากพลาสติ ก รี ไซเคิ ลมาใช เสมอ”

"พลาสติ กช วยให คุ ณจั ดงานเลี้ ยงสั งสรรค กลางแจ งได อย างเก ไก ด วยการใช ผลิ ตภั ณฑ ที่ มี น้ ำหนั กเบา ตกไม แตก ในราคาที่ หาซื้ อได " บิ กเกอร กล าว "พลาสติ กทำให การเตรี ยม เคลื่ อนย าย และเสิ ร ฟอาหารกลางแจ งเป นเรื่ องง าย ขวด กระเป า พลาสติ กคลุ มอาหารและภาชนะต างๆ สามารถนำมา รี ไซเคิ ลใหม ได หมดทำเป นพื้ นนอกชาน เสื้ อยื ด เขี ยง พรม และอื่ นๆ” โครงการการรณรงค อี กโครงการหนึ่ งคื อการผลิ ตวี ดิ ทั ศน ร วมกั บเกร็ ตต า โมนาฮาน นั กจั ดรายการคนดั งทางโทรทั ศน และสไตลิ สต ให กั บบรรดาผู มี ชื่ อเสี ยงในวงสั งคม (Celebrity) ใน วี ดิ ทั ศน ดั งกล าว โมนาฮานพู ดถึ งประเด็ นการนำพลาสติ ก รี ไซเคิ ลมาใช กั นมากขึ้ นอย างรวดเร็ วทั้ งในเสื้ อผ าและเครื่ อง ประดั บ โดยยกตั วอย างหนั งเที ยม ผ าไนลอน ผ าชี ฟอง และ ผ าเมทั ลลิ ค "พลาสติ กรี ไซเคิ ลกลายเป นวั สดุ ที่ ได รั บความนิ ยมอย าง รวดเร็ วในเสื้ อผ าและเครื่ องประดั บแฟชั่ นแบบเก และทั นสมั ย เช น แว นกั นแดดขนาดใหญ เครื่ องประดั บอั ญมณี เที ยม (Costume Jewelry) ชุ ดไปทำงานที่ ดู แลรั กษาง าย และชุ ดกี ฬา สำหรั บออกกำลั งกาย" เธอกล าว

เชฟคนดั ง โรเบิ ร ต เออร ไวน ใช พลั งดาราเพิ่ มสี สั นให โครงการ รณรงค ส งเสริ มการใช พลาสติ กของสภาเคมี แห งอเมริ กา

Powered by