quarter 4/2015

คุ ณนี ล เอ. แฮนเซ็ น

บนยอดดอยแห งหนึ่ ง ในบ ายวั นศุ กร ที่ แดดจ า ของเดื อนพฤศจิ กายน ภายในเต นท สี ขาว เด็ กน อย ชาวเขาในวงแขนของแม ร องไห โยเย เมื่ อคุ ณพยาบาล ใส ยาให ที่ หลั งใบหู ใกล ๆ กั นนั้ น คุ ณหมอหนุ มก็ ซั กถาม อาการป วยของคุ ณป าที่ มารั บบริ การจากคณะแพทย และพยาบาลจากมหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวง ซึ่ งได มา ออกพื้ นที่ โรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิ คดุ สิ ต ตรวจรั กษา ให บริ การทำฟ น รวมทั้ งแนะนำการดู แล สุ ขภาพให กั บผู นำนั กเรี ยนและชาวบ าน ตาม “โครงการ โรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดนสุ ขภาพดี ต นแบบ” เพื่ อดู แลสุ ขภาพของนั กเรี ยนและผู คนในชุ มชนบ าน ห วยส าน ต. ห วยชมภู อ. เมื อง จ. เชี ยงราย แดดอุ นๆ และท องฟ าที่ สดใสในวั นนั้ น ดู เหมื อน เตรี ยมต อนรั บผู มาเยื อนจาก บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) กว า ๖๐ คน และคณะสื่ อมวลชน ประมาณ ๓๐ คน ที่ เดิ นทางไปร วมในโครงการต นแบบ ซึ่ งบริ ษั ท เอสโซ ฯ และมหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวง ร วมกั นจั ดขึ้ นเพื่ อพั ฒนาสุ ขภาพอนามั ย และสุ ขาภิ บาล ของชุ มชนอย างยั่ งยื น โดยการมอบความสนุ กและ รอยยิ้ ม ผ านเกมต างๆ และของรางวั ล อาทิ ตุ กตา เสื้ อ กระเป าเป การมอบทุ นการศึ กษา และอาหารกลางวั น ให กั บน องๆ ทุ กคน บนอาคารเรี ยนใกล ๆ กั บลานที่ มี การจั ดพิ ธี ต อนรั บ และมอบทุ นการศึ กษา หนั งสื อและอุ ปกรณ ต างๆ แล ว ห องเรี ยนถู กดั ดแปลงให เป นคลิ นิ กทำฟ น บางห องก็ มี การจั ดอบรมให ความรู ด านสุ ขอนามั ย และรอบๆ บริ เวณลานก็ มี นิ ทรรศการที่ ให ความรู เรื่ องการดู แล รั กษาสุ ขภาพ

คุ ณนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานกรรมการและ กรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ ฯ กล าวว า “เอสโซ มี ความยิ นดี ที่ ได ร วมมื อกั บมหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวง ในโครงการสุ ขภาพดี ต นแบบเพื่ อเยาวชนและชุ มชน โดยได มอบเงิ นและสิ่ งของสนั บสนุ นเป นมู ลค าทั้ งหมด ๖๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่ งมาจากการบริ จาคของบริ ษั ทฯ ร วมกั บพนั กงานบริ ษั ทเอสโซ และบริ ษั ทในเครื อ เอ็ กซอนโมบิ ลในประเทศไทย ในโครงการเพื่ อพั ฒนา สุ ขภาพ ณ โรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิ คดุ สิ ต ซึ่ งรวมถึ ง การปรั บปรุ งระบบสุ ขาภิ บาล การพั ฒนา สื่ อการเรี ยนการสอน มุ มให ความรู ด านสุ ขภาพใน ห องสมุ ด การตรวจร างกาย และการประเมิ นการ เจริ ญเติ บโตของเด็ ก รวมถึ งการพั ฒนาศั กยภาพผู นำ นั กเรี ยนด านสุ ขภาพและสุ ขาภิ บาลโรงเรี ยน ที่ สามารถ ถ ายทอดความรู ด านสุ ขภาพได เป นอย างดี เพื่ อให โรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิ คดุ สิ ต เป น โรงเรี ยนสุ ขภาพดี ต นแบบสำหรั บโรงเรี ยนตำรวจ ตระเวนชายแดนอื่ นๆ ในจั งหวั ดเชี ยงรายต อไป" โครงการโรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดนสุ ขภาพดี ต นแบบ เริ่ มดำเนิ นการมาตั้ งแต ป พ.ศ.๒๕๕๗ โดย มหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวงได ลงสำรวจโรงเรี ยนตำรวจ ตระเวนชายแดน และนำแพทย พยาบาล และนั กศึ กษา ที่ เกี่ ยวข องมาลงพื้ นที่ จากนั้ นจะมี การวั ดผลอย าง ต อเนื่ องว าเป นประโยชน ต อทั้ งชุ มชนและนั กศึ กษา และตรงตามวั ตถุ ประสงค ของโครงการ

Powered by