Quarter 2/2015

เรานี้ เป นผู เสาะแสวงหาความสงั ด และสมบั ติ ใดเล า ที่ เราพบในความสงั ดนั้ น อั นเราจะให แก เขาได ด วยความ มั่ นใจ ถ าวั นนี้ เป นวั นเก็ บเกี่ ยวของเรา ก็ เราได หว านเมล็ ด พั นธุ ไว ในท องทุ งใด และในฤดู กาลอั นเลื อนรางใดเล า หากบั ดนี้ เป นชั่ วโมงที่ เราจะชู ประที ปขึ้ น เปลว ประที ปนั้ นจะไม ใช ของเรา เราจะชู ประที ปขึ้ น ว างเปล าและมื ด แล วผู พิ ทั กษ ราตรี จะเติ มเชื้ อเพลิ ง และจะจุ ดมั น ขึ้ นด วย ท านรำพึ งสิ่ งเหล านี้ เป นคำพู ด แต ก็ มี อี กมากมาย ในใจซึ่ งมิ ได พู ด เพราะท านเองไม อาจกล าวความนึ กคิ ด อั นล้ ำลึ กของตนได เมื่ อท านถึ งในเมื อง ฝู งชนก็ มาหา และร องเรี ยก ท านเป นเสี ยงเดี ยว บรรดาผู เฒ าออกมาข างหน า และพู ดว า โปรดอย าเพ อด วนจากเราไปเลย ท านได เป นเสมื อนกาลเที่ ยงในยามค่ ำของเรา และความหนุ มของท านได ให ความฝ นแก เราเพื่ อจะฝ น ท านนี้ มิ ได เป นผู แปลกหน าของเรา และก็ หาใช เพี ยงผู เยี่ ยมเยี ยน แต เป นดั งบุ ตรและเป นที่ รั กยิ่ งของ เราแท ๆ อย าเพ อให ดวงตาของเราต องเจ็ บปวด เพราะมิ ได เห็ นหน าของท านเลย นั กบวชทั้ งชายและหญิ งก็ กล าวแก ท านว า ขออย าให ระลอกคลื่ นแยกเราจากกั นเสี ยแต บั ดนี้ เลย และขออย าเพ อให ขวบป ที่ ท านอยู ในหมู เรากลาย เป นแต ความทรงจำ ท านได เดิ นอยู ในท ามกลางเรา ดั งดวงวิ ญญาณ และเงาของท านได เป นดั งแสงสว างบนใบหน าของเรา

ขณะที่ ท านเดิ นลงมา ท านก็ เห็ นชายและหญิ ง ละมื อจากท องทุ งและไร องุ นของเขา และรี บมาที่ กำแพง เมื อง ท านได ยิ นเขาเหล านั้ นเรี ยกชื่ อของท าน พร อมกั บ ตะโกนบอกกั นถึ งข าวเรื อของท านมาถึ ง แล วท านรำพึ งว า วั นแห งการจากไป ควรจะเป นวั นเก็ บเกี่ ยวด วย หรื อไม และในอนาคตกาลนั้ น ควรเป นที่ กล าวกั นหรื อไม ว า สั นทยากาลแห งเรานั้ น แท จริ งก็ เป นรุ งอรุ ณด วย เรามี อะไรสำหรั บให แก ผู ที่ วางคั นไถมา หรื อแก ผู ที่ รี บหยุ ดล อเครื่ องบดองุ น เพื่ อมาหาเรา ควรแล วหรื อมิ ใช ที่ ดวงใจเราจะเป นประหนึ่ งต นไม ผลดก ซึ่ งเราจะเก็ บแจกจ ายแก เขาเหล านั้ น และความปรารถนาแห งเราก็ ควรไหลริ นดั่ งธารน้ ำพุ เพื่ อว าจะได เติ มถ วยของเขาให เต็ ม ควรแล วหรื อมิ ใช ว าเราจะเป นดั่ งพิ ณ เพื่ อว า พระหั ตถ ของพระผู เป นเจ าจะได สั มผั ส หรื อเป นขลุ ย ซึ่ งลมหายใจของพระองค จะเป าผ าน

Powered by