Quarter 2/2015

กิ จกรรม “มาช วย...ด วยรั ก” ในครั้ งนี้ เป นการทำให สนามเด็ กเล นเพื่ อการเรี ยนรู ของโรงเรี ยนบ านห วยกรุ ได เสร็ จสมบู รณ พร อมใช ด วยหยาดเหงื่ อแรงงานที่ มา จากเด็ กนั กเรี ยน ครู ในโรงเรี ยน และจากพนั กงานและ ครอบครั วเอสโซ ผสานร วมกั น ในช วงของการทำงาน ลงแรงเพื่ อปรั บแต งอุ ปกรณ ภายในฐานเรี ยนรู ที่ อยู รอบ สนาม เราจะเห็ นผู คนต างพากั นก มๆ เงยๆ กั บกิ จกรรม ที่ ตนเองเลื อกรั บผิ ดชอบ เห็ นเหงื่ อหยดบนใบหน าที่ เป ยมเสี ยงหั วเราะหยอกล อทั้ งของเด็ กและผู ใหญ เมื่ อเหนื่ อย ต างก็ หยุ ดพั กด วยการถ ายรู ปร วมกั นเป นที่ ระลึ ก บรรยากาศโดยรอบจึ งเต็ มไปด วยสี สั นสดใส ไม ต างจากภาพมื อสี ต างๆ ที่ พิ มพ บนเสื้ อยื ดสี ฟ าที่ พนั กงานเอสโซ ทุ กคนร วมกั นสวมใส สนามเด็ กเล นเพื่ อการเรี ยนรู แห งนี้ จึ งถื อเป น ศู นย รวมน้ ำใจของชุ มชนสมกั บชื่ องานในครั้ งนี้ ที่ ตั้ ง ว า “มาช วย...ด วยรั ก” Day of Caring

ให เด็ กได พั ฒนาและเคลื่ อนไหวร างกายพร อมกั บฝ ก ทั กษะต างๆ ที่ ส งผลต อการกระตุ นสมอง เราหวั งให สนามเด็ กเล นแห งนี้ เป นสนามต นแบบสำหรั บโรงเรี ยน อื่ นๆ ในพื้ นที่ เดี ยวกั นได มาศึ กษา ดู งาน และนำไป ปรั บใช ในแต ละแห งซึ่ งจะเริ่ มตั้ งแต ป หน า การที่ เอสโซ เข ามาสนั บสนุ นโดยจั ดสรรงบประมาณให หนึ่ งแสน สามหมื่ นบาท และยั งพาพนั กงานพร อมครอบครั วมา ร วมกั นลงแรง ปรั บพื้ นที่ ในแต ละฐานการเรี ยนรู เป นภาพ ที่ มองแล วทำให ผมรู สึ กยิ นดี และเป นเกี ยรติ อย างยิ่ ง” ไม เพี ยงแค พนั กงานโรงกลั่ นของเอสโซ ที่ มาร วม กิ จกรรม ยั งมี พนั กงานจากคลั งน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา มาร วมแรงด วย หลายคนบอกกล าวถึ งความรู สึ กในวั นนี้ ว าทำให ได รู จั กเพื่ อนร วมงานต างแผนก เด็ กๆ ที่ เป น สมาชิ กของครอบครั วต างๆ ก็ ได ทำกิ จกรรมสนุ กๆ ช วยผ อนคลายความเครี ยด บางคนเพิ่ งเคยหยิ บแปรง มาทาสี เป นครั้ งแรกในชี วิ ต จึ งพากั นทาสี ยางรถยนต อย างตั้ งอกตั้ งใจ ซึ่ งถื อเป นการฝ กให เด็ กรู จั กลองทำ และเห็ นความสำเร็ จที่ เกิ ดจากมื อของตนเอง

Powered by