Quarter 2/2015

ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและผู จั ดการโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา “พอรู ว าโรงเรี ยนกำลั งจะสร างสนามเด็ กเล น ซึ่ งไม เหมื อนที่ เราเห็ นทั่ วไป แต เป นสนามที่ ออกแบบ มาให เด็ กได มี พั ฒนาการด านการเล นและการเรี ยนรู ไปพร อมกั น โรงกลั่ นฯ เห็ นว ากิ จกรรมนี้ มี ประโยชน มาก จึ งร วมสนั บสนุ นให เกิ ดขึ้ นไม ใช เพี ยงเพื่ อให พนั กงาน ได มาร วมแรงแสดงจิ ตอาสาเท านั้ น แต ยั งช วยให เด็ กๆ ในโรงเรี ยนและชุ มชนรอบโรงเรี ยนได พั ฒนาทั้ งร างกาย และสมอง ซึ่ งนำไปสู การยกระดั บคุ ณภาพชี วิ ตของคน ในชุ มชนอย างแน นอน”

ดร.ทวี ศั กดิ์ บรรลื อสิ นธุ ผู จั ดการฝ ายส งเสริ มและควบคุ มธุ รกิ จ โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา

“พนั กงานเอสโซ ที่ มาในครั้ งนี้ กว าร อยคน ต างก็ พา สมาชิ กในครอบครั วตั วเองมาร วมด วย ทั้ งที่ วั นนี้ เป นวั นหยุ ด เป นวั นของครอบครั ว พนั กงานส วนหนึ่ งโดยปกติ ก็ จะกลั บ กรุ งเทพฯ ไปใช ชี วิ ตส วนตั ว การพาครอบครั วมาในวั นหยุ ด เพื่ อร วมกิ จกรรมครั้ งนี้ จึ งถื อว าเป นการแสดงออกถึ งการ มี จิ ตอาสาร วมกั นอย างแท จริ ง ถื อเป นการจั ดงานที่ ประสบ ความสำเร็ จอย างมาก”

Powered by