Quarter 2/2015

ดร.นงลั กษณ ชวาลย กุ ล ผู จั ดการประจำหน วยกลั่ นที่ ๑ โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา “ทำงานที่ นี่ มา ๑๑ ป แล ว ทุ กครั้ งที่ มี กิ จกรรมจิ ตอาสา หรื อโครงการเกี่ ยวกั บการออกมาช วยเหลื อ สนั บสนุ น ชุ มชนรอบๆ โรงกลั่ น ก็ จะมาร วมด วยตลอด เพราะรู สึ ก ว าเราสามารถช วยสร างบางอย างดี ๆ ให เกิ ดขึ้ นกั บสั งคม รอบข างได ด วยตั วเองไม เคยคิ ดว าเป นการเบี ยดเบี ยน เวลาส วนตั วอะไรเลย นอกจากได ทำอะไรสนุ กๆ ที่ ต าง ไปจากงานในหน าที่ แล ว เรายั งได เจอเพื่ อนๆ ที่ ทำงาน เดี ยวกั นด วย สำหรั บครั้ งนี้ อยากลองทำกิ จกรรมที่ ใช แรง เช น ขุ ดดิ น ขนทราย จะได ถื อโอกาสออกกำลั งกาย ไปด วยค ะ”

พิ ศาล พวงผกา หั วหน างานประจำหน วยกลั่ นที่ ๓ โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา

“ผมพาสมาชิ กในครอบครั วมา มี ทั้ งภรรยา ลู ก และหลานด วย ทุ กคนพร อมใจกั นมาร วมกิ จกรรมโดย ไม อิ ดเอื้ อน ทั้ งที่ วั นนี้ เป นวั นหยุ ดผมก็ ไม นึ กว าพวกเขา จะเฝ ารอคอยวั นนี้ กั นด วยความตื่ นเต น ตั วผมเอง ก็ เพิ่ งได มาครั้ งแรกเหมื อนกั น ที่ ผ านมา ก็ ได ยิ นแต เพื่ อนๆ เล า หรื อเห็ นภาพถ ายที่ เอามาอวดกั น พอวั นนี้ ว างก็ เลยไม อยากพลาด เพราะอยากมี ส วนร วมกั บกิ จกรรมดี ๆ แบบนี้ ”

Powered by