Quarter 2/2017

สั ญญาณไฟจราจรแบบ LED สั ญญาณไฟจราจรที่ ชิ คาโก มากกว า ๑,๐๐๐ แห ง ใช ไฟแบบ LED ซึ่ งช วยลดการ ปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด

ป ญหาจราจรติ ดขั ด ในจี นมี ระบบแบ งป นจั กรยาน ที่ ใหญ ที่ สุ ดระบบหนึ่ งของโลก และกำลั งเพิ่ มจำนวนขึ้ นเรื่ อยๆ เพื่ อตอบสนองความต องการ ของประชากร

แผงพลั งงานแสงอาทิ ตย วิ เคราะห ความลาดของหลั งคา การวั ดทิ ศทางและการฉายแสงเงา เพื่ อหาจุ ดที่ ดี ที่ สุ ดสำหรั บติ ดตั้ ง แผงพลั งงานแสงอาทิ ตย

Powered by