Quarter 2/2017

เบรก จาระบี เป นสิ่ งจำเป นในการทำงานของ ระบบควบคุ มการบิ นทำงานในเพดานบิ น ระดั บสู ง ที่ อุ ณหภู มิ –๗๐ องศาเซลเซี ยส นอกจากนี้ ยั งมี การใช จาระบี ที่ ลู กป นล อ ซึ่ งอุ ณหภู มิ อาจสู งถึ ง ๑๒๐ องศาเซลเซี ยส เมื่ อทำการจอดเครื่ องบิ น และแตะเบรก

Powered by