Quarter 2/2017

โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา สนั บสนุ น โครงการค ายเยาวชนเพื่ อสิ่ งแวดล อม "เสื อรั กษ ป า ปลารั กษ ทะเล" โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) สนั บสนุ นสวนสั ตว เป ดเขาเขี ยวในโครงการ ค ายเยาวชนเพื่ อส งเสริ มความรู ความเข าใจ ในการอนุ รั กษ สิ่ งแวดล อมอย างยั่ งยื น ดร.ทวี ศั กดิ์ บั นลื อสิ นธุ ผู จั ดการฝ าย ส งเสริ มและควบคุ มธุ รกิ จโรงกลั่ นน้ ำมั น เอสโซ มอบเงิ นสนั บสนุ น จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก นายอนุ พงษ อนนท ผู ช วยผู อำนวยการสวนสั ตว เป ดเขาเขี ยว เพื่ อสนั บสนุ นกิ จกรรมด านสิ่ งแวดล อม สำหรั บเยาวชน ซึ่ งประกอบด วย ค ายผู นำ เยาวชน “เสื อรั กษ ป า ปลารั กษ ทะเล” โครงการสวนสั ตว สู ชุ มชน และโครงการ อาสาสมั ครรั กษ สิ่ งแวดล อม เพื่ อให เยาวชน เล็ งเห็ นความสำคั ญ คุ ณค า ป ญหาของ การใช ทรั พยากรธรรมชาติ รวมถึ งการสร าง ความรู ความเข าใจถึ งวิ ธี การใช ทรั พยากร ธรรมชาติ อย างเหมาะสมและยั่ งยื น พร อม การอนุ รั กษ ให ดี ยิ่ งขึ้ น

ศู นย ฝ กอาชี พสตรี โครงการเอสโซ พั ฒนา

งานประเพณี สงกรานต

เนื่ องในเทศกาลสงกรานต ที่ ผ านมา โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา บริ ษั ท เอสโซ ฯ ได จั ดพิ ธี รดน้ ำดำหั วขอพรผู สู งอายุ ในชุ มชน ก นชะนาง บ านแหลมฉบั ง นำโดย นายสมบุ ญ รวมก อนทอง ผู จั ดการส วนงานเครื่ องจั กรกล, ดร.ทวี ศั กดิ์ บรรลื อสิ นธุ ผู จั ดการฝ ายส งเสริ ม และควบคุ มธุ รกิ จ, คุ ณจาตุ รงค นาคเสวี ผู จั ดการคลั งน้ ำมั นศรี ราชา พร อมด วยเพื่ อน พนั กงานจากโรงกลั่ นฯ และคลั งน้ ำมั น ได ร วมกั นรดน้ ำดำหั วขอพร พร อมมอบของ ที่ ระลึ กให แก ผู สู งอายุ ในชุ มชนอี กด วย นั บเป นอี กหนึ่ งกิ จกรรมที่ เราทำเป นประเพณี มาตลอดเพื่ อสานสั มพั นธ อั นดี ระหว างชุ มชน- โรงกลั่ นฯ ให แน นแฟ นยิ่ งขึ้ น

ด วยความมุ งมั่ นในการสร างอาชี พอย าง ยั่ งยื นให กั บสมาชิ กในชุ มชนทั้ ง ๑๐ ชุ มชน ศู นย ฝ กอบรมอาชี พสตรี โครงการเอสโซ พั ฒนา จึ งถื อกำเนิ ดขึ้ นตั้ งแต ป ๒๕๕๓ และดำเนิ นการ ฝ กอาชี พมาอย างต อเนื่ อง โดยในช วงไตรมาส ที่ ๒ นี้ เราได จั ดฝ กอบรมการทำซู ชิ แบบต างๆ เพื่ อให สามารถประกอบอาชี พได ในอนาคต ตามเป าประสงค ของโครงการที่ ต องการสร าง อาชี พให ชุ มชนอย างยั่ งยื น แค เรี ยนวั นแรกก็ ทำ ซู ชิ ได ออกมาสวยงาม

Powered by