Quarter 2/2016

วั ดช างให

๑๒

ÇÔ ¹Ô ¨ ÃÑ §¼Öé §...àÃ×è ͧ ÇÔ ¹Ô ¨ ÃÑ §¼Öé §, ÊØ Ã¾Å ÊØ ÀÒÇÑ ²¹¡Ø Å...ÀÒ¾

ช วงหลายป ที่ ผ านมา สามจั งหวั ดชายแดนภาคใต ได แก ป ตตานี ยะลา นราธิ วาส เริ่ มมี นั กท องเที่ ยว เดิ นทางเข าไปเที่ ยวเพิ่ มมากขึ้ น นำมาซึ่ งรายได ที่ เข าไป ช วยกระตุ นเศรษฐกิ จในท องถิ่ นและชุ มชนให ดี ขึ้ น นายยุ ทธศั กดิ์ สุ ภสร ผู ว าการการท องเที่ ยวแห ง ประเทศไทย ได นำที มจากการท องเที่ ยวแห งประเทศไทย (ททท.) ลงไปประชุ มมอบนโยบายกั บ ททท.สำนั กงาน นราธิ วาส ซึ่ งรั บผิ ดชอบส งเสริ มการท องเที่ ยวในสาม จั งหวั ดชายแดนภาคใต เพื่ อทำแผนกระตุ นการท องเที่ ยว ในพื้ นที่ ให เกิ ดการเดิ นทางท องเที่ ยวจากส วนกลางลงไป มากยิ่ งขึ้ น นั บเป นการช วยเหลื อเศรษฐกิ จและสั งคม ในพื้ นที่ เมื่ อที มงานลงไปสำรวจแหล งท องเที่ ยวก็ พบกั บ ความงดงามที่ “ห ามพลาด” มากมายเลยที เดี ยว

12 must-see attractions in Pattani, Yala and Narathiwat Due to spectacular tourist attractions, tourism in Pattani, Yala and Narathiwat has gained popularity over the past few years. Travelling to these 3 provinces has offered a chance to experience a tradition of excellence. You can picnic in the sunshine beach, enjoy the sea of mist, and cherish yourself in the breathtaking waterfall and many more.

Powered by