Quarter 2/2016

จดหมายของ นายเข ม เย็ นยิ่ ง โดยลงชื่ อ ป วย อึ๊ งภากรณ

"...ได โปรดเร งรั ดให มี กติ กาหมู บ านขึ้ นเถิ ด โดยเร็ วที่ สุ ด ในกลางป ๒๕๑๕ นี้ หรื ออย างช าก็ อย า ให ข ามป ไป โปรดอำนวยให ชาวบ านไทยเจริ ญมี สิ ทธิ เสรี ภาพตามหลั กประชาธรรม สามารถเลื อกตั้ ง สมั ชชาขึ้ นโดยเร็ ว..." เป นอี กครั้ งในการเรี ยกคื นอธิ ปไตยของ นายเข ม เย็ นยิ่ ง ผู ยื นมั่ นคงอยู บนหลั กการ แน นอนว าเมื่ อสร าง ความไม พอใจให ผู มี อำนาจย อมหมายถึ งความสั่ นคลอน ในตำแหน งหน าที่ รวมไปถึ งความปลอดภั ยในชี วิ ต จดหมายฉบั บนั้ นทำให ป วยต องยื ดเวลาสอนที่ มหาวิ ทยาลั ยเคมบริ ดจ ออกไปอี กหนึ่ งป แต เสี ยงข มขู ก็ ยั งไม หยุ ดจนเขาต องตั ดสิ นใจลาออกจากตำแหน ง คณบดี คณะเศรษฐศาสตร ขณะที่ ตั วยั งอยู ต างแดน แม จำเป นต องออกจากงานที่ รั กแต ป วย อึ๊ งภากรณ ก็ เดิ นกลั บมาสู รั้ วธรรมศาสตร อี กครั้ งอย างสง าผ าเผย ในตำแหน ง อธิ การบดี หลั งเหตุ การณ ๑๔ ตุ ลาคม ๒๕๑๖ ผ านไปแล ว และสานต องานด านการศึ กษา ที่ เขามุ งมั่ น เป นอี กมุ มของชายที่ ชื่ อ ป วย อึ๊ งภากรณ ผู ใช ชี วิ ตตั้ งมั่ นอยู บนความเชื่ อในความถู กต อง ไม ยอม บิ ดพลิ้ วแม อำนาจอื่ นใดพยายามกล้ ำกลายให หั กโค น

จดหมายจั่ วหั วว า “จดหมายของนายเข ม เย็ นยิ่ ง เรี ยนนายทำนุ เกี ยรติ ก อง ผู ใหญ บ านไทยเจริ ญ” โดยลงชื่ อป วย อึ๊ งภากรณ แต แรกจดหมายฉบั บนี้ จ าหน าซองถึ งจอมพลถนอม โดยตรง แต เมื่ อไม มี ปฏิ กิ ริ ยาใดตอบกลั บ ป วยจึ งส ง จดหมายฉบั บนี้ ตี พิ มพ เป นจดหมายเป ดผนึ ก “นายกรั ฐมนตรี ที่ มี ความเมตตาแก ผมมากที่ สุ ด ในตอนที่ ผมรั บราชการ คื อ จอมพลถนอม กิ ตติ ขจร ท านผู นี้ นอกจากจะร วมเรี ยนในวิ ทยาลั ยป องกั น ราชอาณาจั กรโดยท านเป นหั วหน าชั้ นแล ว ท านยั งให ความไว วางใจผมเป นพิ เศษ ระหว างที่ ท านเป นรอง นายกรั ฐมนตรี อยู มี เรื่ องอะไรเกี่ ยวกั บตั วผมท านก็ ช วย แก ให มี งานสำคั ญบางชิ้ นที่ คณะรั ฐมนตรี จะมอบหมาย ให ใครทำ ท านก็ มั กจะเสนอชื่ อผม ความสั มพั นธ ทาง ส วนตั วระหว างท านกั บผมก็ เป นไปอย างสนิ ทสนม ฉะนั้ นที่ ผมได เขี ยนจดหมายนายเข ม เย็ นยิ่ ง ไปท วง ท านเมื่ อทำ ‘การปฏิ วั ติ ’ ในพ.ศ. ๒๕๑๔ นั้ น ผมเขี ยน ด วยความหวั งดี ต อท านและได จ าหน าซองมี หนั งสื อ นำถึ งท านโดยตรง แจ งให ทราบแน ชั ดว าจดหมายนี้ มาจากผม ต อเมื่ อท านไม มี ปฏิ กิ ริ ยาตอบแต อย างใด ผมจึ งนำเอาจดหมายนี้ ออกตี พิ มพ เป นจดหมายเป ด ผนึ ก” และข อความในจดหมายที่ น าจะสร างความ ไม พอใจให ผู มี อำนาจ และถู กกล าวถึ งซ้ ำจนถึ งวั นนี้ ก็ คื อ

Powered by