Quarter 2/2016

‘เอสโซ เติ มรอยยิ้ ม’ มอบเครื่ องตรวจ คลื่ นไฟฟ าหั วใจให โรงพยาบาลน้ ำพอง จั งหวั ดขอนแก น นายยอดพงศ สุ ตธรรม (ที่ ๔ จากซ าย) กรรมการและผู จั ดการการตลาดขายปลี ก นำคณะผู บริ หารสถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ ทั่ วประเทศ พั นธมิ ตรทางธุ รกิ จ และสโมสร พนั กงานเอสโซ มอบเครื่ องตรวจคลื่ นไฟฟ า หั วใจ EKG มู ลค า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให แก นพ. วิ ชั ย อั ศวภาคย (ที่ ๒ จากซ าย) ผู อำนวยการโรงพยาบาลน้ ำพอง อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก น โดยมี วั ตถุ ประสงค มุ งช วยเหลื อ โรงพยาบาลในชุ มชนของ จ.ขอนแก น ซึ่ งยั งประสบป ญหาการขาดแคลนอุ ปกรณ การแพทย

เอสโซ สนั บสนุ นห องคอมพิ วเตอร สำหรั บเด็ กพิ เศษในมู ลนิ ธิ คุ ณพ อเรย

เอสโซ จั ดโครงการฝ กงานอย าง สร างสรรค เตรี ยมคนรุ นใหม สู ความ เป นมื ออาชี พ นั กศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ยชั้ นป ที่ ๓ จำนวน ๒๙ คน เข าร วมโครงการ Esso Challenge 2016 – Innovative Internship ตั้ งแต วั นที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึ ง ๕ สิ งหาคม รวม ๑๐ สั ปดาห จุ ดเด นของโครงการ Esso Challenge คื อการมุ งเน นให นั กศึ กษานำทฤษฎี จาก มหาวิ ทยาลั ยมาลงมื อปฏิ บั ติ ตามสายที่ เรี ยน มาตามแผนกต างๆ และเพิ่ มพู นทั กษะอื่ นๆ ที่ จำเป นในการทำงาน เช น การบริ หารจั ดการ ภาวะความเป นผู นำ การทำงานร วมกั นเป น ที ม การพั ฒนาความคิ ดสร างสรรค เป นต น โดยมี คณะผู บริ หารและพี่ ๆ จากเอสโซ และ บริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ลในประเทศไทย และวิ ทยากรที่ มี ชื่ อเสี ยงมากมายร วมกั นให ความรู นอกจากนี้ นั กศึ กษายั งมี โอกาสได สร างสรรค กิ จกรรมเพื่ อสั งคมขององค กร อี กด วย โครงการนี้ ออกแบบเพื่ อให นั กศึ กษา เหล านี้ ได ฝ กทั กษะและความพร อมที่ จะเข า สู โลกของการทำงานอย างเป นมื ออาชี พ

นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล กรรมการ และผู จั ดการฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จ- สั มพั นธ และนายอิ ศรา สุ นทรวิ ภาต ที่ ปรึ กษา กิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) มอบ เครื่ องคอมพิ วเตอร โน ตบุ กจำนวน ๒๐ เครื่ อง พร อมเงิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ อสนั บสนุ น มู ลนิ ธิ คุ ณพ อเรย ในการจั ดซื้ ออุ ปกรณ ที่ จำเป นในห องปฏิ บั ติ การคอมพิ วเตอร ณ ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษ พระมหาไถ มู ลนิ ธิ พระมหาไถ เพื่ อการพั ฒนาคน พิ การได จั ดตั้ ง “ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษ พระมหาไถ ” ขึ้ น โดยรั บกลุ มบุ คคลพิ เศษ ที่ มี ความจำเป นต องได รั บการพั ฒนาเป น พิ เศษเข ารั บการพั ฒนา จั ดการศึ กษาและ ฝ กอาชี พ บริ ษั ทฯ ตระหนั กถึ งความสำคั ญ ของการพั ฒนาศั กยภาพของคนกลุ มนี้ จึ งได สนั บสนุ นกิ จกรรมดั งกล าวของมู ลนิ ธิ ฯ

Powered by